KYSYMYS   VASTAUS
1 Hi ...how can i subscribe in the competition ?   Osallistumisohjeet ovat kilpailuohjelman kohdassa 1.2. Kilpailuun ei ole ilmoittautumista.
2 where do i apply for the competetion?   Osallistumisohjeet ovat kilpailuohjelman kohdassa 1.2. Kilpailuun ei ole ilmoittautumista.
3 Pysäköintipaikoista ja asemakaavatilanteesta: Kilpailuohjelmassa pysäköintipaikoista todetaan: "Saattoliikenteelle varataan pysäköintitilaa Rajasaarentien varresta tontin puolelta nykyisen mallin mukaan. Kaupunki varaa autopaikat liikennemerkein. Tontille sijoitetaan yksi esteetön autopaikka, jonka sijainti on pihan sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä." Päiväkodin käsikirjassa 2019 todetaan: "Pysäköintimitoitusta vastaavat autopaikat, esteetön autopaikka ja sähköauton latauspiste sijoitetaan tontille kaavan ohjeistama määrä kiinteistön käyttöön. Henkilökunnalle ei toteuteta erillisiä autopaikkoja." Kilpailuohjelmassa todetaan (s. 8), että "Kilpailun jälkeen on tavoitteena saada aikaan kaavamuutos tontille ja esittää tontti Huvila Bråvallalle." Toisaalta kilpailuohjelmassa todetaan (s. 10), että "Kilpailualueella on voimassa vuonna 1986 vahvistettu asemakaava nro 9133." eikä kilpailuohjelmassa erikseen mainita, ettei kaava ole kilpailuhetkellä velvoittava. Näin ollen kysyisin: (1) Onko voimassa oleva asemakaava 9133 velvoittava? (2) Jos ei ole niin onko niin, että tontille täytyy osoittaa vain kilpailuohjelmassa mainittu yksi kpl esteettömiä autopaikkoja eikä tontille siten tule muita autopaikkoja?   1) Kilpailualueelle on vireillä asemakaavan muutos. Nykyinen voimassa oleva asemakaava 9133 ei ole kilpailussa velvoittava. Asemakaavan muutos laaditaan kilpailuohjelmassa kuvattujen periaatteiden, liitteenä olevien maankäytöllisten lähtökohtien ja voittaneen kilpailuehdotuksen pohjalta. 2) Päiväkodin tontille tulee osoittaa yksi esteetön autopaikka kilpailuohjelman mukaisesti. Rajasaarentien varressa, kadun eteläreunassa on nykyisin päiväkodin saattoliikenteelle varattuja autopaikkoja. Katualueelta varataan jatkossakin saattopaikkoja samalla periaatteella. Saattopaikkojen tarkempaa sijaintia kadun varressa arvioidaan voittaneen kilpailuehdotuksen ratkaisun perusteella.
4  Onko arkkitehtiopiskelijoiden mahdollista osallistua omana opiskelijoista koostuvana työryhmänään? Kilpailuohjelmassa mainitaan, että työryhmää on mahdollista täydentää heti kilpailun ratkaisun jälkeen, joten arkkitehdin / pääsuunnittelijan pätevyydet omaava henkilö ja suunnittelutoimisto voisi liittyä kilpailun ratkettua?   Osallistumisohjeet ovat kilpailuohjelman kohdassa 1.2. Kilpailun aikana on työryhmässä oltava henkilö, jolla on oikeus harjoittaa arkkitehdin ammattia omassa maassaan.
5 Hi I have question regard of competition application… where do send application ? Do i have to apply in this email ? what kind of information i have to submit ? Best   Osallistumisohjeet ovat kilpailuohjelman kohdassa 1.2. Kilpailuun ei ole ilmoittautumista.
6 Pohjakartta ja 3D-malli ovat eri koordinaatistossa. Pohjakartta ei myöskään ole karttakoordinaatistossa. Paljonko jompaa kumpaa pitää siiirtää että ne kohdistuvat xy-suunnissa?   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
7 Tilaohjelmassa keittiölle aputiloineen on merkitty yhteensä 65m2, mutta keittiöohjeessa on keittiötilojen (65m2) lisäksi merkitty 20m2 tarjoilulle ja astianpalautukselle ruokasalissa - onko tämä tila siis osa mahdollisesti yhteistä ruokailutilaa (54m2) vai onko se laskettava tämän lisäksi - jolloin tilaohjelmaan tulisi ruokailutilojen osalle pinta-alaa 54 + 20 m2?    Tilaohjelma tarkentuu jatkosuunnittelussa. Tässä vaiheessa edetään ohjelmalla, jossa keittiö 65m2, ruokasali 54 m2 ja astianpalautus/noutopiste 20m2.
8 Hei Onko mahdollista saada kilpailutehtävän informaatiota Ruotsin kielellä.   Kilpailun kieli on suomi ja kaikki materiaali on suomen kielellä.
9 Hei Onko kilpailun sääntöjä Ruotsin kielellä.   Kilpailun kieli on suomi ja kaikki materiaali on suomen kielellä.
10 Hei Onko mahdollista saada kilpailun sääntöjä Ruotsin kielellä   Kilpailun kieli on suomi ja kaikki materiaali on suomen kielellä.
11 Kilpailuohjelmassa mainitaan, että ruokasalin tulee liittyä liikuntasalin välittömään läheisyyteen. Koskeeko tämä siis tilaohjelman monitoimisalia vai kuutta yhdeksän neliön ruokailutilaa?   Ruokailutila koostuu laskennallisesta 6 x 9 alasta, eli 54 m2 tilasta. Tämän tilan tulee sijaita liikuntasalin välittömässä läheisyydessä. Näin saavutetaan tilakokonaisuus, joka on joustavasti hyödynnettävissä juhlatilanteissa ja asukaskäytössä iltaisin. Näitä asukaskäytön tiloja ovat sali, ruokailutila ja mahdollisesti myös pienempi monitoimitila, jonka sijainti on ehdotuskohtaisesti esitetty. 
12 Saako kilpailupalautuksessa olla siis vain kaksi havainnekuvaa? Ei enempää? Ja pitikö toisen kuvan olla uuden päiväkodin sisältä otettu havainnekuva? Ei saa olla ulkoa?   Ehdotuksessa esitettävä materiaali on kerrottu kilpailuohjelman kohdassa 5. Havainnollistavia näkymäkuvia on kaksi, toinen ilmakuvasovitus ja toinen sisältä.
13 Puretaanko nykyinen päiväkoti osoitteessa Rajasaarentie 6?   Kyllä.
14 Onko Rajasaarentie 6 osoitteessa olevan päiväkodin nimi Päiväpirtti vai Piilopirtti?   Purettavan päiväkodin nimi on Piilopirtti. 
15 Ovatko nykyisen päiväkodin kantavat rakenteet käytettävissä uudisrakennuksen tarpeisiin?   Nykyinen päiväkoti puretaan kokonaan.
16 Hi. Its possible for offices outside Finland to participate in the competition? What are the typical procedures? Thank you in advance.   Osallistumisohjeet ovat kilpailuohjelman kohdassa 1.2. Kilpailuun ei ole ilmoittautumista.
17 Onko tonttiin liittyviä kaupunki rajoituksia, kuten enimmäiskorkeus, tonttien käyttöaste, etäisyys rajoihin tai vastaavia?   Liitteessä 1 maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty alustava rakennusala, joka ohjeellisena rajoittaa rakennuksen sijoittamista tontille. Kilpailuohjelman kohdassa 3.3. Suunnitteluohjeet on sanallisesti kuvattu suunnittelun tavoitteita ja reunaehtoja. 
18 Kilpailuohjelman mukaan sivulla 9 oleva suunnitelma osoittaa rajan nykyisen huvilan ja alueen välillä, jonne uusi päiväkoti rakennettaisiin. Tarvitaanko tätä jatkuvaa linjaa vai voidaanko sitä muuttaa / mukauttaa? Pitäisikö se rakentaa katkoviivan sisään?   Maankäyttökaaviossa (s. 9 ja liitteessä 1) on esitetty alustava tonttijako huvilan ja päiväkodin tontin osalta. Kilpailussa etsitään arvokasta ja toimivaa rajausta Huvila Bråvallan ja uuden päiväkodin tonttien välille maakäyttökaaviossa esitetyn alustavan tonttijaon mukaan.
19 Osoittaako musta katkoviivainen suljettu viiva ainoan osan tontista, jonne uusi rakennus voidaan sijoittaa?   Liitteessä 1 maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty alustava rakennusala, joka ohjeellisena rajoittaa rakennuksen sijoittamista tontille
20 Kilpailuohjelman mukaan sivulla 9 oleva suunnitelma osoittaa rajan nykyisen huvilan ja alueen välillä, jonne uusi päiväkoti rakennettaisiin. Onko tämä jatkuva linja pakollinen vai voidaanko sitä muuttaa / mukauttaa?    Maankäyttökaaviossa (s. 9 ja liitteessä 1) on esitetty alustava tonttijako huvilan ja päiväkodin tontin osalta. Kilpailussa etsitään arvokasta ja toimivaa rajausta Huvila Bråvallan ja uuden päiväkodin tonttien välille maakäyttökaaviossa esitetyn alustavan tonttijaon mukaan.
21 Sisältyvätkö tekniset tilat (195m2) 1830,625m2 n bruttopinta-alaan?   Tilaohjelmassa (liite 16) annettu bruttoala-arvio on vastaavien kohteiden perusteella laskettu teoreettinen tavoite bruttoalaksi. Bruttoalaan lasketaan myös tekniset tilat.
22 Kuinka paljon päiväkotitoiminnan ulkopuolisia käyttäjiä arvioidaan rakennuksessa olevan yhtäaikaisesti?   Yleensä ulkopuolisia käyttäjiä on korkeintaan kaksi noin 30 henkilön ryhmää.
23 Tarkoitellaanko rakennusosien käyttöiällä huoltovapautta?   Tavoitteena on, että rakennusosien käyttöikä on kilpailuohjelmassa mainitun kestoinen.
24 Tuleeko tehdä ehdotus päiväkodin pihan liittymisestä Sibeliuspuiston polkuverkostoon?   Kilpailuohjelman mukaan pihalta tulee järjestää sujuva ja turvallinen yhteys puistoon. Mikäli Rajasaarentien puoleisen yhteyden lisäksi esitetään liittyminen suoraan pihalta puistoon, tulee esittää periaatteellinen liittyminen puiston tulevaan polkuverkostoon (ks. kilpailuohjelman liitteet 5a ja 5b). 
25 Annetussa liitteessä 02a_Pohjakartta, AutoCad tiedostossa kilpailualueen ja tarkkailualueen rajaa (punainen ja musta viiva liitteessä 02b_Kilpailu-ja-tarkastelualueen_rajaus) ei ole. Voisitteko antaa ne rajat, jotta saa tarkat reunat kilpailu- ja tarkkailualueelle?   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
26 Mitkä ovat lopullisten piirrosten mittayksiköt jotka meidän pitäisi palauttaa?   Kilpailuohjelman kohdassa 5 on mainittu kilpailijoilta pyydetyn materiaalin mittakaavat.
27 Pystyykö iltakäytön tiloja jakamaan moneen eri paikkaan rakennuksen sisällä?   Iltakäytön tilat palvelevat lähinnä asukkaita. Koska vähäisille tiloille tulee osoittaa oman sisäänkäynnin lisäksi niitä palvelevat fasiliteetit (liikuntaesteisten wc ja siivous), ei näitä tiloja ole syytä lähtökohtaisesti jakaa rakennuksessa moneen paikkaan. 
28 Mitkä tilat ovat iltakäytön tiloja?   Iltakäytön tiloja ovat ruokasali, sali sekä ehdotuksen mukaan myös monitoimitila niitä palvelevine tiloineen, joita ovat sisäänkäyntieteinen, liikuntaesteisten wc ja siivoustila.
29 Voiko Salille ja Monitoimitilalle olla erilliset iltakäytön sisäänkäynnit?   Asukaskäyttö rajataan ja sille esitetään oma sisäänkäynti päiväkotiohjeistuksen mukaisesti.
30 Saako Saliin olla ikkunoita maantasossa?   Ikkunoiden sijoittelussa tulee ottaa huomioon turvallisuus ja monikulttuurisuus. 
31 Tarvitaanko erillistä ruokasalia, vai voiko sen jakaa osiin alueittain?   Tarvitaan ruokasali tilaohjelman mukaisesti. 
32 Onko asetettu maksimiräystäskorkeutta tai -harjakorkeutta?   Ei ole. 
33 Onko Villa Bråvallalle tiedossa käyttötarkoitusta?   Huvila Bråvalla osoitetaan valmisteltavassa asemakaavassa toimitilakäyttöön ja suojellaan jatkossakin sr-1 -merkinnällä.
34 Onko Villa Bråvallan pihalla ja päiväkodilla tarkoitus olla synergiaa?   Huvila Bråvallan ja päiväkodin tontti on tarkoitus erottaa toisistaan aidalla eikä niiden kesken tavoitella toiminnallista synergiaa.
35 Onko niin että IV-konehuoneet eivät saa sijaita ullakkotilassa edes rakennuksen hahmoon integroituna?   Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 kuvataan, että ilmastointikonehuoneet ja tekniset tilat tulee integroida osaksi rakennusta eikä vesikatolle saa sijoittaa irrallisia konehuoneita tai muita rakennusosia. 
36 Saako esittää ylimääräistä materiaalia?   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin. 
37 Johtaako ylimääräisen materiaalin lisääminen kilpailuehdotuksen hylkäämiseen?   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin.
38 Onko alustava rakennettava alue viitteellinen vai sitova?   Kaaviossa katkoviivalla rajattu päiväkodin rakennusala on alustava ja siitä voidaan perustellusti poiketa. 
39 Saako sisäänkäyntijärjestely ristetä huoltopihan yhteyksien kanssa?   Kilpailuohjelman mukaan huolto-, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee esittää selkeästi ja niiden risteävää liikennettä tulee välttää. Rajasaarentien puolelta järjestettävä käynti päiväkodin tiloihin tulee toteuttaa turvallisesti siten, että erityisesti huolto- ja jalankulkuliikenteen risteämistä vältetään.
40 Voiko huoltoliikenne ja sisäänkäyntiliikenne kulkea saman kaupunkitilan kautta tontin sisällä?   Kilpailuohjelman mukaan huolto-, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee esittää selkeästi ja niiden risteävää liikennettä tulee välttää. Rajasaarentien puolelta järjestettävä käynti päiväkodin tiloihin tulee toteuttaa turvallisesti siten, että erityisesti huolto- ja jalankulkuliikenteen risteämistä vältetään.
41 Mikä on Monitoimitilan käyttötarkoitus / luonne?   Monitoimitilaa käytetään lasten monipuoliseen leikkiin, askarteluun ja taidetyöskentelyyn.
42 Miksi tontilla oleva rakennus on tarkoitus purkaa? Tuleeko suunnitelmassa ottaa huomioon eri ikäryhmien erikoistarpeet vai tuleeko toiminta-alueet suunnitella joustaviksi kaikille?  Onko siinä tapauksessa saatavilla lisätietoa ikäjakaumasta?   Nykyinen päiväkoti on tarkoitus purkaa. Toiminta-alueet tulee suunnitella kaikille lapsiryhmille sopivaksi. Pienempien lasten (10 kk – 2 v) toiminta-alueet sijoittuvat pohjakerrokseen. Päiväkoti suunnitellaan ikäryhmille 10 kk- 6 (mahdollisesti 7) v.
43 Liitteessä 11 sanotaan, että 3d-ympäristömalli koostuu seuraavista tasoista: maanpinta kilpailualueen ympärillä, rakennukset kilpailualueen ympärillä, maanpinta kilpailualueella sekä rakennukset kilpailualueella (purettavat harmaalla). Kun 3d-ympäristömallin avaa, näyttäisi kuitenkin siltä, että kaikki maanpinnat ovat yhdistyneenä yhdellä tasolla, eivätkä erikseen eri tasoilla. Onko mahdollista saada 3d-ympäristömallia, jossa maanpinnat kilpailualueen ympärillä ja kilpailualueella ovat erikseen eri tasoilla?   Maanpinnat ovat 3d-ympäristömallissa samalla tasolla. Kilpailu- ja tarkastelualueen raja on alustava ja kilpailuohjelmassa pyydetään esittämään molempien rakennusten pihajärjestelyjä rajauksen löytämiseksi. Koska 3d-malli on karkea massamalli, tuomaristo ei pidä olennaisena tätä maastoasiaa.
44 Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 sanotaan ilmastointikonehuoneista seuraavasti: ”Ilmastointikonehuoneet ja tekniset tilat tulee integroida osaksi rakennusta eikä vesikatolle saa sijoittaa irrallisia konehuoneita tai muita rakennusosia.” sekä myöhemmin: ”Olennainen osa rakennusta on sen harmoninen kattomaisema. IV-konehuoneet tulee sijoittaa rakennuksen runkoon eikä erilliseen ullakkokerrokseen. eikä Vesikatolle ei saa sijoittaa irrallisia konehuoneita tai muita rakennusosia.” Voiko ohjeen tulkita niin, että ilmastointikonehuoneet saa siis sijoittaa 2. kerroksen yläpuolelle esimerkiksi viiston harjan alle, kunhan lopputulos on siisti, eikä vesikatolla näy irrallisen oloisia rakennusosia?   Rakennuksen tulee kilpailuohjelman mukaisesti olla kaksikerroksinen ja ilmastointikonehuoneet ja tekniset tilat tulee integroida osaksi rakennusta eikä vesikatolle saa sijoittaa irrallisia konehuoneita tai muita rakennusosia. Tämä ilmastointikonehuoneiden sijoittaminen koskee myös kattorakenteita.
45 Minkälaisia käyttäjäryhmiä päiväkotiin tulee? Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 viitataan esimerkiksi alle 3-vuotiaiden pihaan, mutta käyttäjäryhmiä ei kuitenkaan avata tämän tarkemmin, ei edes liitteissäkään. Onko tarkoitus, että kukin kilpailija muodostaa omaan ehdotukseen sopivan käyttäjäryhmäjaon?   Toiminta-alueet tulee suunnitella kaikille lapsiryhmille sopivaksi.
46 Saako rakennus olla yksikerroksinen?   Rakennus saa olla kilpailuohjelman mukaisesti kaksikerroksinen.
47 Liitteessä 16 lasten toiminta-alueisiin sisältyvissä tiloissa wc-pesutilojen kohdalla on huomautus "2*(1-2) tilaa". Voidaanko avata tarkemmin, mitä tämä huomautus tarkoittaa käytännössä?   Yhtenäinen pesutila, jossa WC-eriöitä on 2. Voidaan suunnitella toisinkin päiväkodin käsikirjan mukaisesti. 
48 Liitteessä 16 lasten yhteistiloihin sisältyvissä tiloissa ruokailutila on ilmoitettu muodossa 6 x 9m². Kilpailuohjelmassa ruokailutilaan viitataan kuitenkin yksittäisenä avoimena tilana eikä erillisinä tiloina. Onko asia käsitettävä niin, että 9m² on vain laskennallinen ala, joka kuuluu kullekin toiminta-alueelle, mutta itse ruokailutila on kuitenkin vain yksi isompi tila?   Ruokailutila on yhtenäinen laskennallinen tila, jonka koko on 54m2. Ruokailutilaan liittyy keittiösuunnitteluohjeissa mainittu 20m2 nouto/astianpalautuspiste.
49 Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 sanotaan seuraavasti: ”Merikannontien puoleinen tontinosa tulee aidata yhtenäisellä arvoympäristöön soveltuvalla aitatyypillä Huvila Bråvallan ja päiväkodin tonttien osalta. Merikannontien ja Rajasaarentien kulmassa oleva avokallio tulee jättää rakentamatta ja kulman aitauksen käsittelyn tulee liittyä Merikannontien puoleiseen aitaan.” Alueella näyttäisi kuitenkin olevan jo vaalea puuaita. Puretaanko tämä oleva aita siis uuden aidan tieltä, vai mitä aitausmaininnoilla tarkoitetaan?   Merikannontien puoleinen tontinosa sekä päiväkodin että huvilan tontin osalta tulee aidata yhtenäisellä arvoympäristöön soveltuvalla aitatyypillä tontin ja katualueen rajalla. 
50 Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 sanotaan seuraavasti: ”Tontin piha-alueet ja putkijohdot perustetaan kantavan pohjamaan varaan. Rajasaarentien alla kulkee merivesitunneli, jonka korkotaso perustuu suunnitelmiin, ei tarkemittauksiin. Tunnelin päälle rakentaminen myös Rajasaarentien suuntaisesti on sallittua edellyttäen, että tunnelin katon ja rakennuksen alimman rakentamistason väliin jää vähintään 8 m kalliokannasta.” Onko siis tulkittu oikein, jos ymmärretään, että tontin luoteiskulmassa saa rakentaa vain +1.6 tasoon (-6.4 + 8.0) ja koilliskulmassa vain +2.0 tasoon (-6.0 + 8.0) asti?   Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 todetaan, että rakennukseen ei tule kellaria. Tilojen tulee sijoittua siten maan pinnan yläpuolelle.
51 Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 sanotaan seuraavasti: ”Kaikkien kulkuyhteyksien tulee olla sujuvia, turvallisia sekä esteettömyysvaatimukset täyttäviä. Huolto-, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenne tulee esittää selkeästi ja niiden risteävää liikennettä tulee välttää. Pihan on oltava koneellisesti huollettavissa ja puhtaana pidettävissä. Päiväkodille saavutaan kävellen ensisijaisesti Rajasaarentien ja tarvittaessa Sibeliuksen puiston puoleisen kulkuportin kautta. [- -] Tontille on mahdollista esittää kaksi ajoneuvoliittymää. [- -] Tontille sijoitetaan yksi esteetön autopaikka, jonka sijainti on pihan sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä.” Tästä saa käsityksen, että päiväkotiin saavutaan sisään pääsääntöisesti Rajasaarentieltä ulkoilutilan kautta, mutta samaa reittiä käyttää myös ulkoilutilaan sijoitettavan esteettömän autopaikan käyttäjä. Tästä voi siis muodostua hieman risteävää liikennettä, vaikka sitä kehotettiinkin välttämään. Ilmeisesti tämä on kuitenkin sallittavissa? Ilmeisesti sanoilla ”pihan sisäänkäynnin” tarkoitetaan siis itse koulurakennuksen sisäänkäyntiä eikä käyntiä ulkoilutilaan Rajasaarentieltä?   Rajasaarentien puolelta järjestettävä käynti päiväkodin pihalle tulee toteuttaa turvallisesti siten, että auto- ja jalankulkuliikenteen risteämistä vältetään. Esteettömän autopaikan sijoittamisessa tulee ottaa huomioon jalankulkijoiden turvallisuus.
52 voitteko tarkistaa karttojen ja mallien mittakaavat oikeiksi ja yhteneväisiksi   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
53 Kilpailuohjelma sallii vain yhden viistoilmakuvan valokuvaupotuksena ja yhden havainnekuvan sisätilasta. Vaikuttaa loogiselta sallia ainakin yksi (tai mieluiten useampi) ylimääräinen näkymä rakennuksen ulkopuolelta, jotta kaikki projektin näkökohdat voidaan esittää vapaasti, näkemykset inhimillisestä näkökulmasta, vaikutus kontekstiin, suhteet puistoon, sisäänkäyntialue jne.   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin.
54 Voidaanko annettu ilmakuva lähentää?   Ilmakuvasovitus tehdään annettuun kuvaan, jota ei rajata.
55 Voiko plansseille lisätä kaavioita ja piirustuksia, jotka kuvaisivat/selittäisivät ehdotettuja ratkaisuja paremmin?   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin.
56 Voiko plansseille lisätä katon pohjapiirustus 1:250 mittakaavassa?   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin.
57 Onko ilmakuvan ottosuunnalla jokin syy? Kyseinen kuvakulma jättää tietyissä ratkaisuissa esim. suuren osan rakennuksen pihajulkisivuista sekä eduspihasta kiusallisesti piiloon, eikä anna näin täyttä mahdollisuutta esittää suunnitelman erityisarvoja.   Kilpailija voi esittää suunnitelmaansa pyydetyn materiaalin puitteissa mm. julkisivupiirustuksissa ja asemapiirustuksessa.
58 Voisitteko tarkentaa, millaista toimintaa monitoimitilassa sekä yhteisissä toimintatiloissa tapahtuu?   Monitoimitilaa käytetään lasten monipuoliseen leikkiin, askarteluun ja taidetyöskentelyyn. Yhteisissä toimintatiloissa voi olla esim. työpaja tai pienryhmätoimintaa.
59 Onko keittiölle (tilan koko 65 m2) tosiaan tarkoitus toteuttaa 50 m2 kokoinen IV-konehuone, vai palveleeko kyseinen konehuone myös muita tiloja? Voiko keittiön IV-koneen sijoittaa samaan tasoon keittiön kanssa?   Lähtökohtaisesti päiväkodissa on kolme ilmastointikonetta, joista yksi on yleisiä tiloja, yksi hygieniatiloja ja yksi keittiötiloja varten. Huomioitava, että jäteilma pitää johtaa vesikatolle ja IV-koneet voi sijoittaa kilpailuohjelman tavoitteiden mukaisesti.
60 Minkä tilan yhteyteen kotikeittiötä on ajateltu?   Kotikeittiö voi sijaita esim. ruokailutilan yhteydessä.
61 Mikä on tulevan päiväkodin tarkka ikäryhmä?   Päiväkoti suunnitellaan ikäryhmille 10 kk- 6 (mahdollisesti 7) v.
62 Onko saatavissa lisätietoa vieressä olevan luolaston, jonka sisäänkäynti on kilpailualueen vieressä, pohjapiirustuksista ja leikkauksista, mitoista, rajauksista/rajoituksista, käytöstä ja toiminnoista kilpailualueen lähistöllä?   Maanalaisesta yhteiskäyttötunnelista tai siihen liittyvästä kilpailun tarkastelualueella sijaitsevasta huoltoaukosta ajoluiskineen ole saatavissa lisätietoa. 
63 Onko huvilan tonttia tarpeellista rajata kävelytiestä?   Tontti on nykyisinkin rajattu aidalla katualueesta. Merikannontien puoleinen tontinosa sekä päiväkodin että huvilan tontin osalta tulee aidata yhtenäisellä arvoympäristöön soveltuvalla aitatyypillä tontin ja katualueen rajalla.
64 Kuinka tarkka on kilpailualueen raja? Voiko tarkastelualueelle sijoittaa rakennusoikeutta tai toimintoja tai esittää muutoksia? Pitääkö tontin raja ja rakennusala saada sijoittumaan kokonaan kilpailualueen sisäpuolelle, kun asemakaava laaditaan ehdotuksen mukaan.   Maankäyttökaaviossa (s. 9 ja liitteessä 1) on esitetty kilpailualueen rajaus ja alustava tonttijako huvilan ja päiväkodin tontin osalta. Kaaviossa katkoviivalla rajattu päiväkodin rakennusala on niin ikään alustava. Päiväkodin tontin koillispuolella sijaitsevalle tarkastelualueella (maanalaiseen kalliotunneliin johtavan ajorampin alue) ei tulisi esittää rakentamista.
65 Toimitettu kantakartta ei ole koordinaatistossa (GK25), joten 3d-ympäristömallin kohdistus kantakarttaan ei suoraan onnistu ohjeissa annetulla nollapisteellä. Onko mahdollista saada kantakartta oikeassa koordinaatistossa?   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
66 Ladattavasta dwg-pohjakartasta 02a ei löydy kilpailu- ja tarkastelualueen rajauksia. Liitteessä 02b vanha rakennus on siirtynyt eivätkä tonttirajaukset vastaa kaavoittajan liitettä. Onko tarkoitus että kilpailija tulkitsee ko. lähtötiedot itsenäisesti?   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
67 Rajasaarentien suuntaista julkisivupiirrosta pyydetään koko tontin matkalta. Voiko kilpailun järjestäjä toimittaa Huvila Bråvallan pohjoisjulkisivun kattokorkoineen kilpailijoiden käyttöön?   Huvila Bråvallan julkisivuista ei ole saatavilla mittapiirustuksia. Kilpailija voi halutessaan hyödyntää Huvila Bråvallan rakennushistoriallisen selvityksen (Liite 15) materiaalia. 
68 Huvila Bråvallan pihajärjestelyille pyydetään esittämään perusteluja. Voisiko kilpailunjärjestäjä ensin kuvailla tarkemmin minkälaista toimintaa huvilaan mahdollisesti tulevaisuudessa olisi tulossa?   Huvila Bråvalla osoitetaan valmisteltavassa asemakaavassa toimitilakäyttöön ja suojellaan jatkossakin sr-1 -merkinnällä. Huvilan toiminta kytkeytyy Sibeliuksen puiston virkistyskäyttöön. 
69 Miksi tontin liikenneratkaisuja pyydetään esittämään rakeisuuskuvassa 1:2000 jossa rakennusmassat on mustattu? Oikea kuva olisi asemapiirros 1:500.   Rakeisuuskaaviossa esitetään tontin liikenteen liittyminen ympäristön liikenneverkkoon. Asemapiirroksessa esitetään tarkemmin tontin sisäiset liikennejärjestelyt.
70 "Päiväkodin tontin rajaa itäreunastaan laajennetaan nykyisestään osin puiston osuudelle." Miksi tällainen laajennus tehdään ja miten rinteinen uusi tontinosa on ajateltu käyttää?   Korttelialueen raja on linjattu maankäyttökaaviossa siten, että nykyinen piha-alue liitetään osaksi päiväkodin tonttia, mikä mahdollistaa uudessa tilanteessa piha-alueiden vapaamman suunnittelun. Kallioinen rinne tulee suunnittelussa kuitenkin ottaa huomioon. Julkisivupiirustuksista on käytävä selville liittyminen tähän Sibeliuksen puiston kallioon.
71 "Merikannontien osuus aidataan yhtenäisellä, arvoympäristöön soveltuvalla aitatyypillä molempien tonttien osalta." Tuleeko kilpailijan suunnitella aidat kaikkien tonttien ympärille?   Kadun varren aitatyyppi tulee esittää viitteellisesti kaupunkikuvaan soveltuva. Huvilan ja päiväkodin tonttia rajaava sekä leikkipihoja rajaavat aidat ovat lähtökohtaisesti kolmilankaverkkoaitoja eikä niitä ei ole tarpeen suunnitella.
72 Syövätkö kaikki päiväkotilapset ruokasalissa tai ruokailevatko pienimmät omalla alueellaan?   Pienimmät syövät omilla alueillaan ja ruoankuljetus tulee huomioida ehdotuksessa.
73 Tarvitseeko iltakäyttöalue oman sisäänkäynnin kadulta?   Asukaskäytölle esitetään oma sisäänkäynti päiväkotiohjeistuksen mukaisesti.
74 Käyttävätkö iltapäivätoimijat piha-alueita?   Niinä aikoina, kun ei ole päiväkotitoimintaa, piha-alue on kaikkien kaupunkilaisten käytössä.
75 Liitteitä on yli 500 sivua! Onko jokin liitteistä toista keskeisempi tehtävän ratkaisemisen kannalta?   Kilpailijan tulee itse harkita, miten liiteaineistoa hyödyntää. 
76 Poistetaanko palautettavasta 3d-mallista purettavat rakennukset?   Palautettavasta aineistosta kyllä.
77 Voiko tarkastelualueelle esittää muuttavia toimenpiteitä?   Kilpailu- ja tarkastelualueen raja Huvila Bråvallan puolella on alustava. Kohde on arvokas kaupunkikuvallinen kokonaisuus. Tarkastelualueelle on esitetty maankäyttökaaviossa (liite 1) mainittuja toimenpiteitä.
78 Kilpailuohjelmassa sivulla 9 on esitetty korttelialueen uusi raja. Pitääkö uusi päiväkotirakennus olla tämän rajan sisällä ja voiko rajan ylittää mm. mahdollisilla terassi ratkaisuilla?   Liitteessä 1 maankäytölliset lähtökohdat ja tavoitteet on esitetty alustava rakennusala, joka ohjeellisena rajoittaa rakennuksen sijoittamista tontille
79 Mitä tarkalleen tarkoittaa että, päiväkoti ei saa muodostaa Rajasaarentielle hultopihamaista aluetta?   Näkymän Rajasaarentielle päin tulee muodostaa laadukasta kaupunkimaisemaa.
80 Voiko päiväkodissa olla viherkatto?   Rakennuksen pintamateriaaleja ei ole kilpailuohjelmassa rajoitettu. Vesikatolle tulee sijoittaa aurinkopaneeleja kilpailuohjelman mukaisesti.
81 Onko mahdollista saada 3d-ympäristömalli ifc-tiedostomuodossa?   Ympäristömalli on saatavilla DWG ja FBX-muodoissa.
82 Voisiko kilpailualueen ja tarkastelualueiden rajat saada dwg-muodossa kantakarttaan sijoitettuna?   Lähtöaineistosta toimitetaan tarkennetut liitteet 02a ja 02b. jossa aineistot ovat yhdenmukaisessa koordinaatistossa. 
83 Jos pihalta avataan kulkuportti Sibeliuksen puistoon, mitä asioita on tärkeä huomioida?   Mikäli Rajasaarentien puoleisen yhteyden lisäksi esitetään liittyminen suoraan pihalta puistoon, tulee esittää periaatteellinen liittyminen puiston tulevaan polkuverkostoon (ks. kilpailuohjelman liitteet 5a ja 5b).
84 Voiko kilpailualeen koillisosassa olevalle tarkastelualueelle esittää pihan toimintoja, vai mikä alueen ajateltu tarkoitus on?   Pihan toimintojen tulee sijoittua päiväkodin tontille.
85 Onko kilpailun asemapiirustuksessa tarkoitus esittää pihasuunnitelma huvila Bråvallalle vai ainoastaan tontin rajaus?   Kaupunkikuvallisen kokonaisuuden takia tarkastelualue esitetään kohdan 5 mukaisesti asemapiirroksessa.
86 Voiko alustavaksi ilmoitetun rakennusalan ylittää?   Kaaviossa katkoviivalla rajattu päiväkodin rakennusala on alustava. Kaupunkikuvallisten ja maisemallisten tavoitteiden tulee toteutua koko kilpailualueella. 
87 Voiko alustavaa tonttijakoa kilpailualueen sisällä muuttaa joltain osin?   Tonttijako huvilan ja päiväkodin kesken on alustava. Korttelialueen rajaus katualueen ja puiston suuntaan on kuitenkin sitova.
88 Kuinka iso pienten pihan tulee vähintään olla?   Päiväkodin käsikirjan mukaan tavoite on 15m2/ tilapaikka, mutta käytännössä pihan koko riippuu suunnitteluratkaisusta. Koska puisto on aivan päiväkodin vieressä, voidaan tästä tavoitteesta poiketa, jos yhteydet puistoon ovat toimivat. 
89 Tarvitaanko tontilla ainoastaan yksi pysäköintipaikka (esteetön)? Voivatko muut paikat olla kadunvarsipysäköintiä?   Päiväkodin tontille tulee osoittaa yksi esteetön autopaikka kilpailuohjelman mukaisesti. Saattopysäköinnille varataan paikkoja Rajasaarentien varresta.
90 Voiko pohjoisella tarkastelualueella sijaita päiväkotia palvelevia rakenteita (esim. jäte)?   Jätehuoltoratkaisut tulee sijoittaa päiväkodin tontille. 
91 Voivatko päiväkodin lapset ulkoillessaan liikkua vapaasti myös huvilalle osoitetun tonttialueen pihalla?   Eivät.
92 Päiväkodin käsikirja ohjeistaa rakentamaan märkäeteiset maantasokerrokseen, josta on porrasyhteys yläkertaan. Jos märkäeteiset sijaitsevat alakerrassa, tuleeko siis myös yläkerralle varattujen eteistilojen sijaita alakerrassa?   Ei ole välttämätöntä. Kulku pitää suunnitella tarkkaan turvallisuus huomioiden. 
93 Mikä on käsitteen ”kengätön rakennus” määritelmä?   Sisätiloissa (muualla kuin märkäeteisessä) käytetään vain sisäkenkiä tai ollaan sukkasillaan. 
94 Tuleeko kaikkiin lasten toimintatiloihin olla oviyhteys käytävältä?   Jokaiseen tilaan ei tarvitse olla kulkua suoraan liikennealueelta. Esitetyn ratkaisun tulee kuitenkin tarjota mahdollisuudet rauhoittumiseen toimintatiloissa.
95 Mitä tarkoitetaan Kilpailuohjelman ohjeella: ”Rakennuksen tulee muodostaa tausta keltaiseksi rapatulle suojellulle Huvila Bråvallalle.”   Kilpailijan tulee itse harkita, miten tavoite luontevasti ratkaistaan.
96 Minkälainen on toimiva / ei-toimiva sadekatos?   Toimiva katos suojaa sekä sateelta että auringolta. 
97 Minkälainen on ”nykymallin mukainen saattoliikenne”?   Rajasaarentien varressa on liikennemerkein varattu tilaa saattoliikenteen autoille.
98 Kilpailuohjelmassa sanotaan: ”IV-konehuoneet tulee sijoittaa rakennuksen runkoon eikä erilliseen ullakkokerrokseen.” Mitä tarkoitetaan sijoittamisella ”rakennuksen runkoon”?   Kilpailuohjelman kohdassa 3.3 määritellään, että olennainen osa rakennusta on sen harmoninen kattomaisema ja että ilmastointikonehuoneet ja tekniset tilat tulee integroida osaksi rakennusta eikä vesikatolle saa sijoittaa irrallisia konehuoneita tai muita rakennusosia. 
99 miten tontin ja keltaisen talon välinen ero tulee olemaan?   Kilpailuohjelmassa on esitetty alustava tontin rajaus.
100 Pitäisikö meidän suunnitella se? pitäisikö se olla aidattu vai ei?   Kilpailija voi halutessaan esittää tonttien välisen rajalinjan muuttamista. Päiväkodin pihat aidataan.
101 onko tontin pinta-alalle mahdollista rakentaa kokonaisuutta vai onko siinä rajoituksia?   Uusi päiväkotirakennus on tarkoitus sijoittaa katkoviivalla rajatulle alueelle. Rakennusala on alustava.
102 Pitäisikö meidän pitää jonkin verran etäisyyttä rakennuksemme ja keltaisen talon välillä?   Uusi päiväkotirakennus on tarkoitus sijoittaa katkoviivalla rajatulle alueelle. 
103 Miten kilpailuehdotukset pisteytetään? Onko arviointiryhmälle määritelty painotuskertoimia esim ulkonäön, toteutuskustannusten, jne. suhteen?   Ehdotusten arviointiperusteet on selostettu kilpailuohjelman kohdassa 4. 
104 Mitä kilpailualueen sisällä oleva musta katkokiiva merkitsee (Liite 01, maankäytölliset lähtökohdat, sivu 5/5 ja maankäyttökaavio)?   Uusi päiväkotirakennus on tarkoitus sijoittaa katkoviivalla rajatulle alueelle. Rakennusala on alustava.
105 Onko se vain viitteeksi kuinka paljon 1800m2 on maakerroksessa vai raja jonka sisäpuolella rakennuksen tulee pysyä?   Uusi päiväkotirakennus on tarkoitus sijoittaa katkoviivalla rajatulle alueelle. Rakennusala on alustava.
106 Ohjelmassa sanotaan, että huoltoliikenne voi peruuttaa tontille. Tarkoittaako tämä, että kuorma-auto voi peruuttaa jalkakäytävän yli, ja että tontilla ei tarvita kääntötilaa?   Kyllä.
107 Voiko työssä esittää muita materiaaleja kilpailuohjelmassa mainittujen lisäksi? Tällä hetkellä kuvaplansseilla sallitun materiaalin laajuus on hyvin rajallinen, ja pelkäämme, että se ei anna mahdollisuutta riittävään ja asianmukaiseen arviontiin.   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin. 
108 Onko kilpailumateriaaleissa mahdollista näyttää aksonometrinen havainnekuva, joka näyttäisi projektiratkaisut ja rakennuksen suhteen lähiympäristöön.   Muuta kuin kilpailuohjelmassa määriteltyä materiaalia ei oteta mukaan arviointiin.