De Bijbel
Vertaling Petrus Canisius

De Heilige Schrift, vertaling uit de grondtekst in opdracht van de Apologetische Vereniging 'Petrus Canisius' ondernomen met goedkeuring van de hoogwaardige bisschoppen van Nederland

Oorspronkelijke uitgave 1939

gelovenleren.net

Oude Testament

[Genesis] [Exodus] [Leviticus] [Numeri] [Deuteronomium] [Jozua] [Rechters] [Ruth] [Het eerste boek Samuël] [Het tweede boek Samuël] [Het eerste boek Koningen] [Het tweede boek Koningen] [Het eerste boek Kronieken] [Het tweede boek Kronieken] [Ezra] [Nehemia] [Ester] [Job] [De Psalmen] [Spreuken] [Prediker] [Hooglied] [Jesaja] [Jeremia] [Klaagliederen] [Ezechiël] [Daniël] [Hosea] [Joël] [Amos] [Obadja] [Jona] [Micha] [Nah] [Habakuk] [Sefanja] [Haggai] [Zacharia] [Maleachi]

Deuterocanonieke Boeken

[Tobit] [Judit] [Wijsheid] [Wijsheid van Jezus Sirach] [Baruch] [Het eerste boek Makkabeeën] [Het tweede boek Makkabeeën]

Nieuwe Testament

[Het evangelie volgens Matteüs] [Het evangelie volgens Marcus] [Het evangelie volgens Lucas] [Het evangelie volgens Johannes] [Handelingen van de apostelen] [De brief aan de Romeinen] [De eerste brief aan de Korintiërs] [De tweede brief aan de Korintiërs] [De brief aan de Galaten] [De brief aan de Efeziërs] [De brief aan de Filippenzen] [De brief aan de Kolossenzen] [De eerste brief aan de Tessalonicenzen] [De tweede brief aan de Tessalonicenzen] [De eerste brief aan Timoteüs] [De tweede brief aan Timoteüs] [De brief aan Titus] [Philemon] [De brief aan de Hebreeën] [De brief van Jakobus] [De eerste brief van Petrus] [De tweede brief van Petrus] [De eerste brief van Johannes] [De tweede brief van Johannes] [De derde brief van Johannes] [De brief van Judas] [De Openbaring van Johannes]