Nummer
Symbool
Naam
Hoofdstukken
Pentateuch
(verhalend)
Historisch
(verhalend)
Wijsheid en poëzie
Grote profeten
Kleine profeten
Evangeliën
(verhalend)
Handelingen
(verhalend)
Brieven Paulus
Algemene brieven
Brief Johannes
(profetie)

Periodiek systeem van de boeken van de Bijbel

Oud testament

1
Gn
Genesis
50
2
Ex
Exodus
40
3
Lv
Leviticus
27
 
 
 
 
 
4
Nm
Numeri
36
5
Dt
Deuteronomium
34
6
Jz
Jozua
24
7
Re
Rechters
21
8
Ru
Ruth
4
 
 
 
9
1Sm
1 Samuel
31
10
2Sm
2 Samuel
24
11
1Kn
1 Koningen
22
12
2Kn
2 Koningen
25
13
1Kr
1 Kronieken
29
14
2Kr
2 Kronieken
36
15
Er
Ezra
10
 
 
 
 
16
Ne
Nehemia
13
17
To
Tobit
14
18
Ju
Judit
16
19
Es
Ester
16
20
1Ma
1 Makkabeeën
16
21
2Ma
2 Makkabeeën
15
22
Jb
Job
42
23
Ps
Psalmen
150
24
Sp
Spreuken
31
25
Pr
Prediker
12
26
Hl
Hooglied
8
27
Wij
Wijsheid
19
28
Si
Jezus Sirach
51
29
Js
Jesaja
66
30
Je
Jeremia
52
31
Kl
Klaagliederen
5
32
Ba
Baruch
6
33
Ez
Ezechiël
48
34
Dn
Daniël
14
35
Hs
Hosea
14
36
Jl
Joël
4
37
Am
Amos
9
38
Ob
Obadja
1
39
Jo
Jona
4
40
Mi
Micha
7
41
Na
Nahum
3
42
Hb
Habakuk
3
43
Zf
Zefanja
3
44
Hg
Haggai
2
45
Zc
Zacharia
14
46
Ml
Maleachi
3
NT


Nieuw testament

47
Mt
Matteüs
28
48
Mk
Markus
16
49
Lk
Lukas
24
50
Jh
Johannes
21
51
Ha
Handelingen
28
52
Rm
Romeinen
16
53
1Ko
1 Korintiërs
16
54
2Ko
2 Korintiërs
13
55
Gl
Galaten
6
56
Ef
Efeziërs
6
57
Fi
Filippenzen
4
58
Ko
Kolossenzen
4
59
1Te
1 Tessalonic.
5
60
2Te
2 Tessalonic.
3
61
1Tm
1 Timoteüs
6
62
2Tm
2 Timoteüs
4
63
Ti
Titus
3
64
Fm
Filemon
1
65
Hb
Hebreeën
13
66
Jk
Jakobus
5
67
1Pt
1 Petrus
5
68
2Pt
2 Petrus
3
69
1Jh
1 Johannes
5
70
2Jh
2 Johannes
1
71
3Jh
3 Johannes
1
72
Ju
Judas
1
73
Op
Openbaring
22