743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31743700I27E0FWSXLKK042022-12-31743700I27E0FWSXLKK042021-12-31743700I27E0FWSXLKK042022-01-01743700I27E0FWSXLKK042021-01-01743700I27E0FWSXLKK042020-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember743700I27E0FWSXLKK042020-12-31reveniogroup:ReserveForInvestedNonRestrictedEquityMember743700I27E0FWSXLKK042020-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMemberiso4217:EURiso4217:EURxbrli:shares743700I27E0FWSXLKK042020-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember743700I27E0FWSXLKK042020-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember743700I27E0FWSXLKK042020-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember743700I27E0FWSXLKK042020-12-31743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31reveniogroup:ReserveForInvestedNonRestrictedEquityMember743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember743700I27E0FWSXLKK042021-01-012021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31reveniogroup:ReserveForInvestedNonRestrictedEquityMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember743700I27E0FWSXLKK042021-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:ReserveOfGainsAndLossesOnFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncomeMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31reveniogroup:ReserveForInvestedNonRestrictedEquityMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember743700I27E0FWSXLKK042022-01-012022-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31ifrs-full:IssuedCapitalMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31reveniogroup:ReserveForInvestedNonRestrictedEquityMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31ifrs-full:MiscellaneousOtherReservesMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31ifrs-full:TreasurySharesMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31ifrs-full:ReserveOfExchangeDifferencesOnTranslationMember743700I27E0FWSXLKK042022-12-31ifrs-full:RetainedEarningsMember
Hallituksen
toiminta kertomus ja
tilinpäätös 2022
We aspire to keep
the wonderful world
visible for all
Sisäl
Emoyhtiön
tilinpäätös
Allekirjoitukset
Emoyhtiön tuloslaskelma 50
Emoyhtiön tase 51
Emoyhtiön rahoituslaskelma 52
Emoyhtiön liitetiedot 53
Tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen
allekirjoitukset
61
Tilinpäätösmerkintä 61
Hallituksen
toimintakertomus
Konsernin tilinpäätös
Tilintarkastus kertomus
Hallituksen
toimintakertomus
3
Tunnusluvut 15
Konsernin laaja tuloslaskelma 19
Konsernin tase 20
Konsernin rahavirtalaskelma 21
Laskelma konsernin oman
pääoman muutoksista
22
Konsernin liitetiedot 23
Tilintarkastuskertomus 63
Hallituksen
toimintakertomus
1.1.–31.12.2022
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS
REVENIO | HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022 3
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva
oftalmologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen
globaali kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän
diagnostiikkaratkaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla
silmänpaineen mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan
kuvantamislaitteet, perimetrit ja kliiniset ohjelmistot.
iCare on silmädiagnostiikan luotettu kumppani,
joka tarjoaa nopeita, helppokäyttöisiä ja luotettavia
työkaluja glaukooman, diabeettisen retinopatian ja
silmänpohjan rappeuman diagnosointiin. iCare Solutions
-kokonaisratkaisut tarjoavat digitaalisia kliinisiä
työkaluja, jotka lisäävät tehokkuutta ja parantavat
näönhoidon laatua.
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS
4REVENIO | HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022
Revenio on kansainvälisillä markkinoilla toimiva oftal-
mologisten laitteiden ja ohjelmistoratkaisujen globaali
kärkiyhtiö. Revenio-konsernin silmän diagnostiikkarat-
kaisuihin kuuluvat iCare-brändin alla silmänpaineen
mittauslaitteet (tonometrit), silmänpohjan kuvanta-
mislaitteet, perimetrit ja kliiniset ohjelmistot. iCare on
silmädiagnostiikan luotettu kumppani, joka tarjoaa no-
peita, helppokäyttöisiä ja luotettavia työkaluja glaukoo-
man, diabeettisen retinopatian ja silmänpohjan rappeu-
man diagnosointiin. iCare Solutions -kokonaisratkaisut
tarjoavat digitaalisia kliinisiä työkaluja, jotka lisäävät
tehokkuutta ja parantavat näönhoidon laatua. Silmän
sairaudet lisääntyvät ikääntymisen myötä. Tällaisia sai-
rauksia ovat mm. glaukooma, silmänpohjan rappeuma,
diabeettinen retinopatina sekä kaihi.
Revenion vahva teknologiaosaaminen, tarkka ja läpi
koko toimitusketjun kulkeva laatujärjestelmä sekä eri
markkinoiden tuntemus luovat yhtiölle vahvan pohjan
olla myös tulevaisuudessa toimialansa globaali kärkiyh-
tiö. Jatkuva panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen
avaa konsernille uusia mahdollisuuksia ja vahvistaa
olemassa olevien tuotteiden ja ohjelmistoratkaisuiden
asemaa markkinoilla.
Revenio-konserniin kuuluvat Revenio Group Oyj,
Icare Finland Oy, Icare USA Inc., Revenio Italy S.R.L,
CenterVue SpA, Revenio Research Oy, Revenio Australia
Pty Ltd, Icare World Australia Pty Ltd, CT Operations
International UK Ltd, China iCare Medical Technology
Co. Ltd, Done Medical Oy sekä Oscare Medical Oy.
Muutokset konsernirakenteessa
Revenio perusti tilikaudella Kiinaan myyntiyhtiön, China
iCare Medical Technology Co. Ltd:n vahvistaakseen läsnä-
oloaan kasvavilla Kiinan markkinoilla.
Liiketoiminnan ja toimintaympäristön
kehitys 2022
Revenion markkinat ovat globaalit. Tärkeimpänä pitkän
aikavälin kasvuajurina ovat väestön ikääntymisen myö
globaalisti lisääntyvät silmäsairaudet. Reveniolle kes-
keisiä väestön ikääntymisen myötä yleistyviä sairauksia
ovat glaukooma, diabeettinen retinopatia sekä silmän-
pohjan rappeuma. Silmäsairauksien diagnostiikkalait-
teiden markkina on kooltaan noin 3,4 miljardia dollaria
globaalisti ja sen laitemyynnin arvioidaan kasvavan noin
4-5 %:n vuosittain. Silmäsairauksiin liittyvien laitteiden
markkina kasvaa siten muuta terveysteknologian laite-
markkinaa nopeammin. Revenion asema silmän diag-
nostiikan hoitoketjussa on vahva.
Silmänpaineen mittauslaitteiden kysyntä kehittyi po-
sitiivisesti. Silmänpaineen kotimittaukseen tarkoitettu
iCare HOME2 on saanut positiivista asiakaspalautetta, ja
tuotteen kysyntä on kasvanut vahvasti.
Vuoden kolmannella vuosineljänneksellä Revenio solmi
suurehkon sopimuksen liittyen monikansalliseen klii-
niseen tutkimukseen ja sen toimitukset jatkuivat vielä
viimeiselle vuosineljännekselle. iCare EIDON -tuoteper-
heen myynnin kasvu on ollut vakuuttavaa läpi vuoden,
ja iCare DRSplus -silmänpohjan kuvantamislaitteen
myynti jatkui vahvana. Revenio toi huhtikuussa mark-
kinoille täysin automaattisen iCare ILLUME- ja iCare
DRSplus -seulontaratkaisun, joka hyödyntää tekoälyä
diabeettisen retinopatian seulonnassa. iCare ILLUME
on saanut erinomaista palautetta markkinoilta. iCare
ILLUME -pilotit ovat sujuneet suunnitellusti ja Revenio
sai ensimmäisen kaupallisen järjestelmätason toimituk-
sen käyntiin katsauskauden lopulla. Seulontaratkaisuun
on tehty katsauskaudella jo lukuisia maakohtaisia
kieliversioita.
Revenion kasvustrategian ytimessä on konsernin
aseman vahvistaminen silmien hoidon markkinoilla
innovatiivisilla, helppokäyttöisillä tuotteilla ja ohjel-
mistoratkaisuilla, jotka parantavat silmien hoitopolun
potilaskokemusta. Kliinistä päätöksentekoa tukevat
seulontaratkaisut, kuten iCare ILLUME, jotka perustuvat
laitteiden tuottamaan korkealaatuiseen dataan sekä nii-
hin liittyviin ohjelmistoratkaisuihin, parantavat huomat-
tavasti potilaan näönhuollon hoitopolkua ja näönhuol-
lon ammattilaisten prosesseja.
Revenio on tehnyt töitä iCare-bränditunnettuuden
kasvattamiseksi ja voittanut markkinaosuutta päätuot-
teillaan keskeisimmillä markkina-alueillaan. Revenio
panostaa edelleen tuotekehitykseen uusien tuote- ja
järjestelmäinnovaatioiden tuomiseksi markkinoille.
Tavoitteena on vauhdittaa orgaanista kasvua myös tule-
vaisuudessa. Tämän lisäksi markkinoiden kartoittaminen
jatkuu mahdollisten yritysostokohteiden tunnistamisek-
si ja tuotevalikoiman laajentamiseksi silmädiagnostiikan
markkinoilla.
Tilikauden jälkeen, 1.2.2023 Revenio tiedotti 1.2.2023
voimaantulleesta organisaatiorakenteen uudistuksesta.
Revenio on käynyt viimeisten kahden vuoden aikana läpi
merkittävän evoluution laitetoimittajasta silmän diag-
nostiikan kokonaisratkaisuiden globaaliksi kärkiyhtiöksi.
Organisaatiorakenteen muutoksen tavoitteena on tukea
ratkaisuliiketoimintaa ja yhä vahvempaa asiakaskoke-
musta. Revenio tulee päivittämään strategiaansa uuden
organisaation tuella kevään 2023 aikana.
Revenio jatkoi vuonna 2022 vastuullisuusohjelman-
sa kehittämistä selvityksin, joista saatiin palautetta
vastuullisuuden painopisteidemme tarkentamiselle.
Revenion vastuullisuuden ja liiketoiminnan nettovaiku-
tusta arvioitiin riippumattoman arvioitsijan, Uprightin,
nettovaikutusten arviointimallilla. Arviointimalli mittaa
positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia yhtiön arvoket-
jussa. Tekoälyyn ja tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuva
nettovaikutusprofiili osoittaa, että Revenio on vahvasti
nettopositiivinen yhtiö. Revenion merkittävin ja oleelli-
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS
5REVENIO | HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022
sin positiivinen vaikutus on ihmisten terveyden edis-
täminen. Yhtiön tuotteilla ja palveluilla on merkittävä
positiivinen vaikutus, kun niiden avulla diagnosoidaan
fyysisiä silmäsairauksia ja silmäsairauksien lisäksi myös
ennaltaehkäistään muita sairauksia.
Revenio toteutti syksyllä 2022 Suomen toiminnoissaan
(Icare Finland) Ecovadiksen toimesta kestävyysarvi-
oinnin ja laajensi arvioinnin loppuvuodesta 2022 myös
Italian organisaatioon. Arvioinnit kattavat kokonaisuu-
dessaan Revenion lääkinnällisten laitteiden suunnit-
telun ja valmistuksen. Revenio saavutti molemmissa
arvioinneissa hopeisen luokituksen. Yhtiö sai arvioinnin
kautta hyvää palautetta toimintansa kehittämiselle ja
on aloittanut sen pohjalta systemaattisen kehitystyön.
Revenio kuului luokituksessa ylimpään neljännekseen
verrokkiryhmään nähden. Arvioinnit on tarkoitus toistaa
vuonna 2023 ja niistä on tarkoitus tehdä säännöllinen
osa toiminnan kehityksen mittaamista.
Revenion toimintaympäristö on edelleen haastava niin
Ukrainassa käytävän sodan, kustannusinflaation sekä
Covid-19-pandemian vuoksi. Komponenttien saatavuu-
teen voi yhtiön näkemyksen mukaan vaikuttaa pande-
mian eteneminen erityisesti Kiinassa, mihin Revenio on
kuitenkin pyrkinyt varautumaan ennakolta. Yhtiö tekee
jatkuvasti töitä tuotteiden saatavuuden varmistami-
seksi ja maailmanlaajuisen toimitusketjun toimivuuden
varmistamiseksi.
Ukrainan sodan vaikutukset Revenioon
Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut voimak-
kaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Revenio lopetti
kaiken liiketoimintansa Venäjällä ja Valko-Venäjällä vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä. Myynti Venäjällä on
ennen sotaa ollut vähäistä, alle 2 %:n luokkaa Revenion
liikevaihdosta.
Liikevaihto, kannattavuus ja tulos
Revenio-konsernin liikevaihto 1.1.–31.12.2022 oli 97,0
(78,8) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu oli 23,1 %.
Liikevaihdon valuuttakurssien vaikutuksella oikaistu kasvu
oli tammi–joulukuussa 16,4 % eli 6,7 %-yksikköä raportoi-
tua kasvua heikompi. Käyttökate oli 33,1 (25,7) miljoonaa
euroa, ollen 34,1 % liikevaihdosta, kasvua 28,7 %.
Konsernin liiketulos tammi–joulukuussa oli 29,7 (22,1)
miljoonaa euroa, kasvua 34,3 %. Tilikauden liiketulos kas-
voi 26,8 % vertailukauden oikaistuun liiketulokseen ver-
rattuna. Vertailukauden oikaisu sisältää Cuticaan liittyvän
0,6 miljoonan euron arvonalentumisen sekä yritysoston
0,7 miljoonan euron kertaluonteiset kulut.
Tulos ennen veroja oli 29,1 (22,1) miljoonaa euroa, kasvua
31,5 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Laimentamaton osakekohtainen tulos oli 0,818 (0,652)
euroa. Oma pääoma/osake oli 3,41 (2,94) euroa.
Tase, rahoitus ja rahavirta
Konsernin taseen loppusumma 31.12.2022 oli 136,1
(124,6) miljoonaa euroa. Liikearvon määrä taseessa
31.12.2022 oli 59,8 (59,8) miljoonaa euroa.
Konsernin oma pääoma oli 90,9 (78,4) miljoonaa euroa.
Konsernin nettovelat olivat katsauskauden lopussa -11,9
(-0,8) miljoonaa euroa ja nettovelkaantumisaste oli -13,1
(-1,0) %. Konsernin omavaraisuusaste oli 66,8 (63,0) %.
Konsernin likvidit varat tilikauden päättyessä 31.12.2022
olivat 32,1 (25,2) miljoonaa euroa. Liiketoiminnan raha-
virta oli 23,2 (21,5) miljoonaa euroa.
Henkilöstö ja johto
Revenio-konsernin johtoryhmään kuuluivat 31.12.2022
Revenio Group Oyj:n President and CEO Jouni Toijala
(puheenjohtaja), Vice President, Devices Giuliano
Barbaro, Vice President, Quality Heli Huopaniemi, Vice
President, Operations Ari Isomäki, Vice President, Sales
and Marketing Tomi Karvo, CFO Robin Pulkkinen, Vice
President, Eye Care Solutions Kate Taylor sekä Vice
President, People & Culture Hanna Vuornos.
Mika Salkola, Vice President, Research jäi eläkkeelle
konsernin palveluksesta 4.10.2022 alkaen.
Henkilöstömäärä tilikauden päättyessä 31.12.2022 oli 207
(184), kasvua 23 henkilöä. Kasvu johtui pääosin uusista
rekrytoinneista. Tammi–joulukuussa maksetut palkat ja
palkkiot olivat yhteensä 16,6 (14,4) miljoonaa euroa.
Lainat johtoon kuuluville avainhenkilöille
Revenio Group Oyj:n toimitusjohtaja Jouni Toijala on
tilikauden 2020 aikana nostanut yhtiön myöntämän
50 000 euron markkinaehtoisen lainan Revenion osak-
keiden ostamiseksi. Lainalla ostetut osakkeet ovat
lainan vakuutena. Järjestelyyn on päädytty Revenion
hallituksen toiveesta toimitusjohtajan sitouttamisek-
si ja motivoimiseksi. Toimitusjohtaja on sitoutunut
omistamaan kyseiset yhtiön myöntämällä lainarahoi-
tuksella ostamansa osakkeet viiden (5) vuoden ajan.
Toimitusjohtajan omistusvelvollisuus ostamiinsa osak-
keisiin päättyy, mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päät-
tyisi ennen viiden vuoden omistusperiodin päättymistä.
1-12/2022 1-12/2021
Revenio-konserni 194 167
HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TILIKAUDELLA
KESKIMÄÄRIN
HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS KONSERNIN TILINPÄÄTÖS EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖS ALLEKIRJOITUKSET TILINTARKASTUSKERTOMUS
6REVENIO | HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2022
Osakkeet, osakepääoma, johdon ja
henkilöstön omistus
Revenio Group Oyj:n kokonaan maksettu ja kaupparekis-
teriin merkitty osakepääoma 31.12.2022 oli 5 314 918,72
euroa ja osakkeiden lukumäärä 26 681 116 kappaletta.
Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kaikilla osakkeilla on saman-
lainen äänioikeus sekä oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin.
Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja konsernin johto-
ryhmän jäsenet sekä heidän määräysvallassaan olevat
yhteisöt omistivat 31.12.2022 yhteensä 60 814 yhtiön
osaketta, joka vastaa 0,23 % yhtiön osakkeiden kokonais-
määrästä ja niiden tuottamasta kokonaisäänimäärästä.
Yhtiö ei ostanut tilikauden aikana omia osakkeita.
Yhtiöllä on tilikauden päättyessä hallussaan 100 742
omaa osaketta.
Revenio-konsernin henkilöstö on perustanut loppu-
vuodesta 2015 henkilöstörahaston, jonne Suomessa
työskentelevä henkilöstö voi rahastoida ansaitsemiaan
palkkioita, joita maksetaan yhtiössä käytössä olevista
täydentävistä palkkiojärjestelmistä. Järjestelmä on laa-
jalti henkilöstön käytössä.
Revenio Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti
8.4.2022 hallituspalkkioiden maksamisesta 40 %:sesti
yhtiön omina osakkeina. 31.12.2022 mennessä osakkeita
siirrettiin 2 055 kappaletta.
Hallituksen voimassa ole