DateUtils.java

package com.alibaba.fastjson2.util;

import com.alibaba.fastjson2.JSONException;
import com.alibaba.fastjson2.JSONReader;
import com.alibaba.fastjson2.reader.ObjectReaderImplDate;

import java.nio.charset.Charset;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.time.*;
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.format.DateTimeParseException;
import java.time.zone.ZoneRules;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;
import java.util.TimeZone;

import static com.alibaba.fastjson2.util.DateUtils.DateTimeFormatPattern.*;
import static com.alibaba.fastjson2.util.IOUtils.*;
import static com.alibaba.fastjson2.util.JDKUtils.*;
import static java.time.ZoneOffset.UTC;

public class DateUtils {
  public static final ZoneId DEFAULT_ZONE_ID = ZoneId.systemDefault();
  public static final String SHANGHAI_ZONE_ID_NAME = "Asia/Shanghai";
  public static final ZoneId SHANGHAI_ZONE_ID
      = SHANGHAI_ZONE_ID_NAME.equals(DEFAULT_ZONE_ID.getId())
      ? DEFAULT_ZONE_ID
      : ZoneId.of(SHANGHAI_ZONE_ID_NAME);
  public static final ZoneRules SHANGHAI_ZONE_RULES = SHANGHAI_ZONE_ID.getRules();
  public static final String OFFSET_8_ZONE_ID_NAME = "+08:00";
  public static final ZoneId OFFSET_8_ZONE_ID = ZoneId.of(OFFSET_8_ZONE_ID_NAME);
  public static final LocalDate LOCAL_DATE_19700101 = LocalDate.of(1970, 1, 1);

  static DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMATTER_34;
  static DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE;
  static DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE_LOCAL;
  static DateTimeFormatter DATE_TIME_FORMATTER_RFC_2822;

  static final int LOCAL_EPOCH_DAY;

  static {
    final long timeMillis = System.currentTimeMillis();
    ZoneId zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;
    if (zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES) {
      offsetTotalSeconds = getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(epochSecond);
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    LOCAL_EPOCH_DAY = (int) Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
  }

  static class CacheDate8 {
    static final String[] CACHE = new String[1024];
  }

  static class CacheDate10 {
    static final String[] CACHE = new String[1024];
  }

  public static Date parseDateYMDHMS19(String str) {
    if (str == null || str.isEmpty()) {
      return null;
    }

    long millis = parseMillisYMDHMS19(str, DEFAULT_ZONE_ID);
    return new Date(millis);
  }

  public static Date parseDate(String str, String format) {
    return parseDate(str, format, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static Date parseDate(String str, String format, ZoneId zoneId) {
    if (str == null || str.isEmpty() || "null".equals(str)) {
      return null;
    }

    if (format == null || format.isEmpty()) {
      long millis = parseMillis(str, zoneId);
      if (millis == 0) {
        return null;
      }
      return new Date(millis);
    }

    switch (format) {
      case "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss": {
        long millis = parseMillis19(str, zoneId, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T);
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": {
        long millis = parseMillisYMDHMS19(str, zoneId);
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyy/MM/dd HH:mm:ss": {
        long millis = parseMillis19(str, zoneId, DATE_TIME_FORMAT_19_SLASH);
        return new Date(millis);
      }
      case "dd.MM.yyyy HH:mm:ss": {
        long millis = parseMillis19(str, zoneId, DATE_TIME_FORMAT_19_DOT);
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyy-MM-dd": {
        long millis = parseMillis10(str, zoneId, DATE_FORMAT_10_DASH);
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyy/MM/dd": {
        long millis = parseMillis10(str, zoneId, DATE_FORMAT_10_SLASH);
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyyMMdd": {
        DateTimeFormatter formatter;
        formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
        LocalDate ldt = LocalDate.parse(str, formatter);
        long millis = millis(
            zoneId,
            ldt.getYear(),
            ldt.getMonthValue(),
            ldt.getDayOfMonth(),
            0,
            0,
            0,
            0
        );
        return new Date(millis);
      }
      case "yyyyMMddHHmmssSSSZ": {
        long millis = parseMillis(str, DEFAULT_ZONE_ID);
        return new Date(millis);
      }
      case "iso8601":
        return parseDate(str);
      default:
        break;
    }

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    DateTimeFormatter formatter;
    formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
    LocalDateTime ldt = LocalDateTime.parse(str, formatter);
    long millis = millis(ldt, zoneId);
    return new Date(millis);
  }

  public static Date parseDate(String str) {
    long millis = parseMillis(str, DEFAULT_ZONE_ID);
    if (millis == 0) {
      return null;
    }
    return new Date(millis);
  }

  public static Date parseDate(String str, ZoneId zoneId) {
    long millis = parseMillis(str, zoneId);
    if (millis == 0) {
      return null;
    }
    return new Date(millis);
  }

  public static long parseMillis(String str) {
    return parseMillis(str, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static long parseMillis(String str, ZoneId zoneId) {
    if (str == null) {
      return 0;
    }

    if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      return parseMillis(bytes, 0, bytes.length, StandardCharsets.ISO_8859_1, zoneId);
    }

    char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
    return parseMillis(chars, 0, chars.length, zoneId);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime(String str) {
    if (str == null) {
      return null;
    }
    return parseLocalDateTime(str, 0, str.length());
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime(String str, int off, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    LocalDateTime ldt;
    if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      ldt = parseLocalDateTime(bytes, off, len);
    } else if (JVM_VERSION == 8 && !FIELD_STRING_VALUE_ERROR) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      ldt = parseLocalDateTime(chars, off, len);
    } else {
      char[] chars = new char[len];
      str.getChars(off, off + len, chars, 0);
      ldt = parseLocalDateTime(chars, off, len);
    }

    if (ldt == null) {
      switch (str) {
        case "":
        case "null":
        case "00000000":
        case "000000000000":
        case "0000���00���00���":
        case "0000-0-00":
        case "0000-00-0":
        case "0000-00-00":
          return null;
        default:
          throw new DateTimeParseException(str, str, off);
      }
    }

    return ldt;
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime(char[] str, int off, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    switch (len) {
      case 4:
        if (str[off] == 'n' && str[off + 1] == 'u' && str[off + 2] == 'l' && str[off + 3] == 'l') {
          return null;
        }
        String input = new String(str, off, len);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      case 8: {
        if (str[2] == ':' && str[5] == ':') {
          LocalTime localTime = parseLocalTime8(str, off);
          return LocalDateTime.of(LOCAL_DATE_19700101, localTime);
        }
        LocalDate localDate = parseLocalDate8(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 9: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate9(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 10: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate10(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 11: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate11(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 12:
        return parseLocalDateTime12(str, off);
      case 14:
        return parseLocalDateTime14(str, off);
      case 16:
        return parseLocalDateTime16(str, off);
      case 17:
        return parseLocalDateTime17(str, off);
      case 18:
        return parseLocalDateTime18(str, off);
      case 19:
        return parseLocalDateTime19(str, off);
      case 20:
        return parseLocalDateTime20(str, off);
      default:
        return parseLocalDateTimeX(str, off, len);
    }
  }

  public static LocalTime parseLocalTime5(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 5 > bytes.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = bytes[off];
    byte c1 = bytes[off + 1];
    byte c2 = bytes[off + 2];
    byte c3 = bytes[off + 3];
    byte c4 = bytes[off + 4];

    byte h0, h1, i0, i1;
    if (c2 == ':') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime5(char[] chars, int off) {
    if (off + 5 > chars.length) {
      return null;
    }

    char c0 = chars[off];
    char c1 = chars[off + 1];
    char c2 = chars[off + 2];
    char c3 = chars[off + 3];
    char c4 = chars[off + 4];

    char h0, h1, i0, i1;
    if (c2 == ':') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime8(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 8 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) bytes[off];
    char c1 = (char) bytes[off + 1];
    char c2 = (char) bytes[off + 2];
    char c3 = (char) bytes[off + 3];
    char c4 = (char) bytes[off + 4];
    char c5 = (char) bytes[off + 5];
    char c6 = (char) bytes[off + 6];
    char c7 = (char) bytes[off + 7];

    return parseLocalTime(c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime8(char[] bytes, int off) {
    if (off + 8 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = bytes[off];
    char c1 = bytes[off + 1];
    char c2 = bytes[off + 2];
    char c3 = bytes[off + 3];
    char c4 = bytes[off + 4];
    char c5 = bytes[off + 5];
    char c6 = bytes[off + 6];
    char c7 = bytes[off + 7];

    return parseLocalTime(c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime(
      char c0,
      char c1,
      char c2,
      char c3,
      char c4,
      char c5,
      char c6,
      char c7
  ) {
    char h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c2 == ':' && c5 == ':') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime10(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 10 > bytes.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = bytes[off];
    byte c1 = bytes[off + 1];
    byte c2 = bytes[off + 2];
    byte c3 = bytes[off + 3];
    byte c4 = bytes[off + 4];
    byte c5 = bytes[off + 5];
    byte c6 = bytes[off + 6];
    byte c7 = bytes[off + 7];
    byte c8 = bytes[off + 8];
    byte c9 = bytes[off + 9];

    byte h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9') {
      millis = (m0 - '0') * 100;
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime10(char[] bytes, int off) {
    if (off + 10 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = bytes[off];
    char c1 = bytes[off + 1];
    char c2 = bytes[off + 2];
    char c3 = bytes[off + 3];
    char c4 = bytes[off + 4];
    char c5 = bytes[off + 5];
    char c6 = bytes[off + 6];
    char c7 = bytes[off + 7];
    char c8 = bytes[off + 8];
    char c9 = bytes[off + 9];

    char h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9') {
      millis = (m0 - '0') * 100;
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime11(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 11 > bytes.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = bytes[off];
    byte c1 = bytes[off + 1];
    byte c2 = bytes[off + 2];
    byte c3 = bytes[off + 3];
    byte c4 = bytes[off + 4];
    byte c5 = bytes[off + 5];
    byte c6 = bytes[off + 6];
    byte c7 = bytes[off + 7];
    byte c8 = bytes[off + 8];
    byte c9 = bytes[off + 9];
    byte c10 = bytes[off + 10];

    byte h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      millis = (m0 - '0') * 100 + (m1 - '0') * 10;
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime11(char[] bytes, int off) {
    if (off + 11 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = bytes[off];
    char c1 = bytes[off + 1];
    char c2 = bytes[off + 2];
    char c3 = bytes[off + 3];
    char c4 = bytes[off + 4];
    char c5 = bytes[off + 5];
    char c6 = bytes[off + 6];
    char c7 = bytes[off + 7];
    char c8 = bytes[off + 8];
    char c9 = bytes[off + 9];
    char c10 = bytes[off + 10];

    char h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9') {
      millis = (m0 - '0') * 100 + (m1 - '0') * 10;
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime12(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 12 > bytes.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = bytes[off];
    byte c1 = bytes[off + 1];
    byte c2 = bytes[off + 2];
    byte c3 = bytes[off + 3];
    byte c4 = bytes[off + 4];
    byte c5 = bytes[off + 5];
    byte c6 = bytes[off + 6];
    byte c7 = bytes[off + 7];
    byte c8 = bytes[off + 8];
    byte c9 = bytes[off + 9];
    byte c10 = bytes[off + 10];
    byte c11 = bytes[off + 11];

    byte h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1, m2;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
      m2 = c11;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
        && m2 >= '0' && m2 <= '9'
    ) {
      millis = (m0 - '0') * 100 + (m1 - '0') * 10 + (m2 - '0');
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime12(char[] bytes, int off) {
    if (off + 12 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = bytes[off];
    char c1 = bytes[off + 1];
    char c2 = bytes[off + 2];
    char c3 = bytes[off + 3];
    char c4 = bytes[off + 4];
    char c5 = bytes[off + 5];
    char c6 = bytes[off + 6];
    char c7 = bytes[off + 7];
    char c8 = bytes[off + 8];
    char c9 = bytes[off + 9];
    char c10 = bytes[off + 10];
    char c11 = bytes[off + 11];

    char h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1, m2;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
      m2 = c11;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
        && m2 >= '0' && m2 <= '9'
    ) {
      millis = (m0 - '0') * 100 + (m1 - '0') * 10 + (m2 - '0');
      millis *= 1000_000;
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime18(byte[] bytes, int off) {
    if (off + 18 > bytes.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = bytes[off];
    byte c1 = bytes[off + 1];
    byte c2 = bytes[off + 2];
    byte c3 = bytes[off + 3];
    byte c4 = bytes[off + 4];
    byte c5 = bytes[off + 5];
    byte c6 = bytes[off + 6];
    byte c7 = bytes[off + 7];
    byte c8 = bytes[off + 8];
    byte c9 = bytes[off + 9];
    byte c10 = bytes[off + 10];
    byte c11 = bytes[off + 11];
    byte c12 = bytes[off + 12];
    byte c13 = bytes[off + 13];
    byte c14 = bytes[off + 14];
    byte c15 = bytes[off + 15];
    byte c16 = bytes[off + 16];
    byte c17 = bytes[off + 17];

    byte h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
      m2 = c11;
      m3 = c12;
      m4 = c13;
      m5 = c14;
      m6 = c15;
      m7 = c16;
      m8 = c17;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
        && m2 >= '0' && m2 <= '9'
        && m3 >= '0' && m3 <= '9'
        && m4 >= '0' && m4 <= '9'
        && m5 >= '0' && m5 <= '9'
        && m6 >= '0' && m6 <= '9'
        && m7 >= '0' && m7 <= '9'
        && m8 >= '0' && m8 <= '9'
    ) {
      millis = (m0 - '0') * 1000_000_00
          + (m1 - '0') * 1000_000_0
          + (m2 - '0') * 1000_000
          + (m3 - '0') * 1000_00
          + (m4 - '0') * 1000_0
          + (m5 - '0') * 1000
          + (m6 - '0') * 100
          + (m7 - '0') * 10
          + (m8 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalTime parseLocalTime18(char[] bytes, int off) {
    if (off + 18 > bytes.length) {
      return null;
    }

    char c0 = bytes[off];
    char c1 = bytes[off + 1];
    char c2 = bytes[off + 2];
    char c3 = bytes[off + 3];
    char c4 = bytes[off + 4];
    char c5 = bytes[off + 5];
    char c6 = bytes[off + 6];
    char c7 = bytes[off + 7];
    char c8 = bytes[off + 8];
    char c9 = bytes[off + 9];
    char c10 = bytes[off + 10];
    char c11 = bytes[off + 11];
    char c12 = bytes[off + 12];
    char c13 = bytes[off + 13];
    char c14 = bytes[off + 14];
    char c15 = bytes[off + 15];
    char c16 = bytes[off + 16];
    char c17 = bytes[off + 17];

    char h0, h1, i0, i1, s0, s1, m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8;
    if (c2 == ':' && c5 == ':' && c8 == '.') {
      h0 = c0;
      h1 = c1;
      i0 = c3;
      i1 = c4;
      s0 = c6;
      s1 = c7;
      m0 = c9;
      m1 = c10;
      m2 = c11;
      m3 = c12;
      m4 = c13;
      m5 = c14;
      m6 = c15;
      m7 = c16;
      m8 = c17;
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int millis;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
        && m2 >= '0' && m2 <= '9'
        && m3 >= '0' && m3 <= '9'
        && m4 >= '0' && m4 <= '9'
        && m5 >= '0' && m5 <= '9'
        && m6 >= '0' && m6 <= '9'
        && m7 >= '0' && m7 <= '9'
        && m8 >= '0' && m8 <= '9'
    ) {
      millis = (m0 - '0') * 1000_000_00
          + (m1 - '0') * 1000_000_0
          + (m2 - '0') * 1000_000
          + (m3 - '0') * 1000_00
          + (m4 - '0') * 1000_0
          + (m5 - '0') * 1000
          + (m6 - '0') * 100
          + (m7 - '0') * 10
          + (m8 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalTime.of(hour, minute, second, millis);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime(byte[] str, int off, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    switch (len) {
      case 4:
        if (str[off] == 'n' && str[off + 1] == 'u' && str[off + 2] == 'l' && str[off + 3] == 'l') {
          return null;
        }
        String input = new String(str, off, len);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      case 8: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate8(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 9: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate9(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 10: {
        LocalDate localDate = parseLocalDate10(str, off);
        if (localDate == null) {
          return null;
        }
        return LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      }
      case 11: {
        return LocalDateTime.of(
            parseLocalDate11(str, off),
            LocalTime.MIN
        );
      }
      case 12:
        return parseLocalDateTime12(str, off);
      case 14:
        return parseLocalDateTime14(str, off);
      case 16:
        return parseLocalDateTime16(str, off);
      case 17:
        return parseLocalDateTime17(str, off);
      case 18:
        return parseLocalDateTime18(str, off);
      case 19:
        return parseLocalDateTime19(str, off);
      case 20:
        return parseLocalDateTime20(str, off);
      default:
        return parseLocalDateTimeX(str, off, len);
    }
  }

  public static LocalDate parseLocalDate(String str) {
    if (str == null) {
      return null;
    }

    LocalDate localDate;
    if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      localDate = parseLocalDate(bytes, 0, bytes.length);
    } else {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      localDate = parseLocalDate(chars, 0, chars.length);
    }

    if (localDate == null) {
      switch (str) {
        case "":
        case "null":
        case "00000000":
        case "0000���00���00���":
        case "0000-0-00":
        case "0000-00-00":
          return null;
        default:
          throw new DateTimeParseException(str, str, 0);
      }
    }

    return localDate;
  }

  public static LocalDate parseLocalDate(byte[] str, int off, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    if (off + len > str.length) {
      String input = new String(str, off, len);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    switch (len) {
      case 8:
        return parseLocalDate8(str, off);
      case 9:
        return parseLocalDate9(str, off);
      case 10:
        return parseLocalDate10(str, off);
      case 11:
        return parseLocalDate11(str, off);
      default:
        if (len == 4 && str[off] == 'n' && str[off + 1] == 'u' && str[off + 2] == 'l' && str[off + 3] == 'l') {
          return null;
        }
        String input = new String(str, off, len);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }
  }

  public static LocalDate parseLocalDate(char[] str, int off, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    if (off + len > str.length) {
      String input = new String(str, off, len);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    switch (len) {
      case 8:
        return parseLocalDate8(str, off);
      case 9:
        return parseLocalDate9(str, off);
      case 10:
        return parseLocalDate10(str, off);
      case 11:
        return parseLocalDate11(str, off);
      default:
        if (len == 4 && str[off] == 'n' && str[off + 1] == 'u' && str[off + 2] == 'l' && str[off + 3] == 'l') {
          return null;
        }
        String input = new String(str, off, len);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }
  }

  public static long parseMillis(byte[] bytes, int off, int len) {
    return parseMillis(bytes, off, len, StandardCharsets.UTF_8, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static long parseMillis(byte[] bytes, int off, int len, Charset charset) {
    return parseMillis(bytes, off, len, charset, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static long parseMillis(byte[] chars, int off, int len, Charset charset, ZoneId zoneId) {
    if (chars == null || len == 0) {
      return 0;
    }

    if (len == 4
        && chars[off] == 'n'
        && chars[off + 1] == 'u'
        && chars[off + 2] == 'l'
        && chars[off + 3] == 'l'
    ) {
      return 0;
    }

    char c10;
    long millis;
    char c0 = (char) chars[off];
    if (c0 == '"' && chars[len - 1] == '"') {
      try (JSONReader jsonReader = JSONReader.of(chars, off, len, charset)) {
        Date date = (Date) ObjectReaderImplDate.INSTANCE.readObject(
            jsonReader,
            null,
            null,
            0
        );
        millis = date.getTime();
      }
    } else if (len == 19) {
      millis = DateUtils.parseMillis19(chars, off, zoneId);
    } else if (len > 19
        // ISO Date with offset example '2011-12-03+01:00'
        || (len == 16 && ((c10 = (char) chars[off + 10]) == '+' || c10 == '-'))
    ) {
      ZonedDateTime zdt = parseZonedDateTime(chars, off, len, zoneId);
      if (zdt == null) {
        String input = new String(chars, off, len - off);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }
      millis = zdt.toInstant().toEpochMilli();
    } else if ((c0 == '-' || c0 >= '0' && c0 <= '9') && IOUtils.isNumber(chars, off, len)) {
      millis = TypeUtils.parseLong(chars, off, len);
      if (len == 8 && millis >= 19700101 && millis <= 21000101) {
        int year = (int) millis / 10000;
        int month = ((int) millis % 10000) / 100;
        int dom = (int) millis % 100;

        if (month >= 1 && month <= 12) {
          int max = 31;
          switch (month) {
            case 2:
              boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
              max = leapYear ? 29 : 28;
              break;
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
              max = 30;
              break;
          }
          if (dom <= max) {
            LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(year, month, dom, 0, 0, 0);
            ZonedDateTime zdt = ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
            long seconds = zdt.toEpochSecond();
            millis = seconds * 1000L;
          }
        }
      }
    } else {
      char last = (char) chars[len - 1];
      if (last == 'Z') {
        zoneId = UTC;
      }
      LocalDateTime ldt = DateUtils.parseLocalDateTime(chars, off, len);
      if (ldt == null
          // && "0000-00-00".equals(str)
          && chars[off] == '0'
          && chars[off + 1] == '0'
          && chars[off + 2] == '0'
          && chars[off + 3] == '0'
          && chars[off + 4] == '-'
          && chars[off + 5] == '0'
          && chars[off + 6] == '0'
          && chars[off + 7] == '-'
          && chars[off + 8] == '0'
          && chars[off + 9] == '0'
      ) {
        ldt = LocalDateTime.of(1970, 1, 1, 0, 0, 0);
      }
      ZonedDateTime zdt = ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
      long seconds = zdt.toEpochSecond();
      int nanos = ldt.getNano();
      if (seconds < 0 && nanos > 0) {
        millis = (seconds + 1) * 1000 + nanos / 1000_000 - 1000;
      } else {
        millis = seconds * 1000L + nanos / 1000_000;
      }
    }
    return millis;
  }

  public static long parseMillis(char[] bytes, int off, int len) {
    return parseMillis(bytes, off, len, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static long parseMillis(char[] chars, int off, int len, ZoneId zoneId) {
    if (chars == null || len == 0) {
      return 0;
    }

    if (len == 4
        && chars[off] == 'n'
        && chars[off + 1] == 'u'
        && chars[off + 2] == 'l'
        && chars[off + 3] == 'l'
    ) {
      return 0;
    }

    char c10;
    long millis;
    char c0 = chars[off];
    if (c0 == '"' && chars[len - 1] == '"') {
      try (JSONReader jsonReader = JSONReader.of(chars, off, len)) {
        Date date = (Date) ObjectReaderImplDate.INSTANCE.readObject(
            jsonReader,
            null,
            null,
            0
        );
        millis = date.getTime();
      }
    } else if (len == 19) {
      millis = DateUtils.parseMillis19(chars, off, zoneId);
    } else if (len > 19
        // ISO Date with offset example '2011-12-03+01:00'
        || (len == 16 && ((c10 = chars[off + 10]) == '+' || c10 == '-'))
    ) {
      ZonedDateTime zdt = parseZonedDateTime(chars, off, len, zoneId);
      if (zdt == null) {
        String input = new String(chars, off, len - off);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }
      millis = zdt.toInstant().toEpochMilli();
    } else if ((c0 == '-' || c0 >= '0' && c0 <= '9') && IOUtils.isNumber(chars, off, len)) {
      millis = TypeUtils.parseLong(chars, off, len);
      if (len == 8 && millis >= 19700101 && millis <= 21000101) {
        int year = (int) millis / 10000;
        int month = ((int) millis % 10000) / 100;
        int dom = (int) millis % 100;

        if (month >= 1 && month <= 12) {
          int max = 31;
          switch (month) {
            case 2:
              boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
              max = leapYear ? 29 : 28;
              break;
            case 4:
            case 6:
            case 9:
            case 11:
              max = 30;
              break;
          }
          if (dom <= max) {
            LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(year, month, dom, 0, 0, 0);
            ZonedDateTime zdt = ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
            long seconds = zdt.toEpochSecond();
            millis = seconds * 1000L;
          }
        }
      }
    } else {
      char last = chars[len - 1];
      if (last == 'Z') {
        len--;
        zoneId = UTC;
      }
      LocalDateTime ldt = DateUtils.parseLocalDateTime(chars, off, len);
      if (ldt == null
          // && "0000-00-00".equals(str)
          && chars[off] == '0'
          && chars[off + 1] == '0'
          && chars[off + 2] == '0'
          && chars[off + 3] == '0'
          && chars[off + 4] == '-'
          && chars[off + 5] == '0'
          && chars[off + 6] == '0'
          && chars[off + 7] == '-'
          && chars[off + 8] == '0'
          && chars[off + 9] == '0'
      ) {
        ldt = LocalDateTime.of(1970, 1, 1, 0, 0, 0);
      }

      if (ldt == null) {
        String input = new String(chars, off, len - off);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      ZonedDateTime zdt = ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
      long seconds = zdt.toEpochSecond();
      int nanos = ldt.getNano();
      if (seconds < 0 && nanos > 0) {
        millis = (seconds + 1) * 1000 + nanos / 1000_000 - 1000;
      } else {
        millis = seconds * 1000L + nanos / 1000_000;
      }
    }
    return millis;
  }

  /**
   * yyyy-m-d
   * yyyyMMdd
   * d-MMM-yy
   */
  public static LocalDate parseLocalDate8(byte[] str, int off) {
    if (off + 8 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c6 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = '0';
      d1 = c7;
    } else if (c1 == '/' && c3 == '/') {
      m0 = '0';
      m1 = c0;

      d0 = '0';
      d1 = c2;

      y0 = c4;
      y1 = c5;
      y2 = c6;
      y3 = c7;
    } else if (c1 == '-' && c5 == '-') {
      // d-MMM-yy
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = '2';
      y1 = '0';
      y2 = c6;
      y3 = c7;
    } else {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c4;
      m1 = c5;

      d0 = c6;
      d1 = c7;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy-m-d
   * yyyyMMdd
   * d-MMM-yy
   */
  public static LocalDate parseLocalDate8(char[] str, int off) {
    if (off + 8 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c6 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = '0';
      d1 = c7;
    } else if (c1 == '/' && c3 == '/') {
      m0 = '0';
      m1 = c0;

      d0 = '0';
      d1 = c2;

      y0 = c4;
      y1 = c5;
      y2 = c6;
      y3 = c7;
    } else if (c1 == '-' && c5 == '-') {
      // d-MMM-yy
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = '2';
      y1 = '0';
      y2 = c6;
      y3 = c7;
    } else {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c4;
      m1 = c5;

      d0 = c6;
      d1 = c7;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy-MM-d
   * yyyy-M-dd
   * dd-MMM-yy
   */
  public static LocalDate parseLocalDate9(byte[] str, int off) {
    if (off + 9 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '-' && c6 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/') { // tw : yyyy/mm/d
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '/' && c6 == '/') { // tw : yyyy/m/dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c1 == '.' && c4 == '.') {
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      m0 = c2;
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '.' && c4 == '.') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = '0';
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c1 == '-' && c4 == '-') {
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      m0 = c2;
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '-' && c4 == '-') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = '0';
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '-' && c6 == '-') {
      // dd-MMM-yy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = '2';
      y1 = '0';
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c1 == '/' && c4 == '/') {
      // M/dd/dddd
      m0 = '0';
      m1 = c0;

      d0 = c2;
      d1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '/' && c4 == '/') {
      // MM/d/dddd
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = '0';
      d1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy-MM-d
   * yyyy-M-dd
   * dd-MMM-yy
   */
  public static LocalDate parseLocalDate9(char[] str, int off) {
    if (off + 9 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '-' && c6 == '-') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/') { // tw : yyyy/mm/d
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '/' && c6 == '/') { // tw : yyyy/m/dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c1 == '.' && c4 == '.') {
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      m0 = c2;
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '.' && c4 == '.') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = '0';
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c1 == '-' && c4 == '-') {
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      m0 = c2;
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '-' && c4 == '-') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = '0';
      m1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c4 == '���' && c6 == '���' && c8 == '���') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = '0';
      d1 = c7;
    } else if (c4 == '���' && c6 == '���' && c8 == '���') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = '0';
      d1 = c7;
    } else if (c2 == '-' && c6 == '-') {
      // dd-MMM-yy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = '2';
      y1 = '0';
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c1 == '/' && c4 == '/') {
      // M/dd/dddd
      m0 = '0';
      m1 = c0;

      d0 = c2;
      d1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else if (c2 == '/' && c4 == '/') {
      // MM/d/dddd
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = '0';
      d1 = c3;

      y0 = c5;
      y1 = c6;
      y2 = c7;
      y3 = c8;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy-MM-dd
   * yyyy/MM/dd
   * MM/dd/yyyy
   * dd.MM.yyyy
   * yyyy���M���dd���
   * yyyy���MM���d���
   * yyyy MMM d
   */
  public static LocalDate parseLocalDate10(byte[] str, int off) {
    if (off + 10 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-') {
      // yyyy-MM-dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/') {
      // tw : yyyy/mm/dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c2 == '.' && c5 == '.') {
      // dd.MM.yyyy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c2 == '-' && c5 == '-') {
      // dd-MM-yyyy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/') {
      // MM/dd/yyyy
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = c3;
      d1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ') {
      // yyyy MMM d
      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = '0';
      d1 = c0;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy-MM-dd
   * yyyy/MM/dd
   * MM/dd/yyyy
   * dd.MM.yyyy
   * yyyy���M���dd���
   * yyyy���MM���d���
   * yyyy MMM d
   */
  public static LocalDate parseLocalDate10(char[] str, int off) {
    if (off + 10 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-') {
      // yyyy-MM-dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/') {
      // tw : yyyy/mm/dd
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c2 == '.' && c5 == '.') {
      // dd.MM.yyyy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c2 == '-' && c5 == '-') {
      // dd-MM-yyyy
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/') {
      // MM/dd/yyyy
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = c3;
      d1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;
    } else if (c4 == '���' && c6 == '���' && c9 == '���') {
      // yyyy���M���dd���
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '���' && c6 == '���' && c9 == '���') {
      // yyyy���M���dd���
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '���' && c7 == '���' && c9 == '���') {
      // // yyyy���MM���d���
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c4 == '���' && c7 == '���' && c9 == '���') {
      // yyyy���MM���d���
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ') {
      // yyyy MMM d
      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = '0';
      d1 = c0;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   * yyyy���MM���dd���
   * yyyy���MM���dd���
   */
  public static LocalDate parseLocalDate11(char[] str, int off) {
    if (off + 11 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '���' && c7 == '���' && c10 == '���') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && c10 == 'Z') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c4 == '���' && c7 == '���' && c10 == '���') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ') {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = c0;
      d1 = c1;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  /**
   *
   */
  public static LocalDate parseLocalDate11(byte[] str, int off) {
    if (off + 11 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && c10 == 'Z') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ') {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = c0;
      d1 = c1;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDate.of(year, month, dom);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime12(char[] str, int off) {
    if (off + 12 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char y0 = str[off];
    char y1 = str[off + 1];
    char y2 = str[off + 2];
    char y3 = str[off + 3];
    char m0 = str[off + 4];
    char m1 = str[off + 5];
    char d0 = str[off + 6];
    char d1 = str[off + 7];
    char h0 = str[off + 8];
    char h1 = str[off + 9];
    char i0 = str[off + 10];
    char i1 = str[off + 11];

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0 && hour == 0 && minute == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, 0);
  }

  /**
   * parseLocalDateTime use format 'yyyyMMddHHmm'
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime12(byte[] str, int off) {
    if (off + 12 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char y0 = (char) str[off];
    char y1 = (char) str[off + 1];
    char y2 = (char) str[off + 2];
    char y3 = (char) str[off + 3];
    char m0 = (char) str[off + 4];
    char m1 = (char) str[off + 5];
    char d0 = (char) str[off + 6];
    char d1 = (char) str[off + 7];
    char h0 = (char) str[off + 8];
    char h1 = (char) str[off + 9];
    char i0 = (char) str[off + 10];
    char i1 = (char) str[off + 11];

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, off + 12);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0 && hour == 0 && minute == 0) {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, 0);
  }

  /**
   * yyyyMMddHHmmss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime14(char[] str, int off) {
    if (off + 14 > str.length) {
      return null;
    }

    char y0 = str[off];
    char y1 = str[off + 1];
    char y2 = str[off + 2];
    char y3 = str[off + 3];
    char m0 = str[off + 4];
    char m1 = str[off + 5];
    char d0 = str[off + 6];
    char d1 = str[off + 7];
    char h0 = str[off + 8];
    char h1 = str[off + 9];
    char i0 = str[off + 10];
    char i1 = str[off + 11];
    char s0 = str[off + 12];
    char s1 = str[off + 13];

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyyMMddHHmmss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime14(byte[] str, int off) {
    if (off + 14 > str.length) {
      return null;
    }

    char y0 = (char) str[off];
    char y1 = (char) str[off + 1];
    char y2 = (char) str[off + 2];
    char y3 = (char) str[off + 3];
    char m0 = (char) str[off + 4];
    char m1 = (char) str[off + 5];
    char d0 = (char) str[off + 6];
    char d1 = (char) str[off + 7];
    char h0 = (char) str[off + 8];
    char h1 = (char) str[off + 9];
    char i0 = (char) str[off + 10];
    char i1 = (char) str[off + 11];
    char s0 = (char) str[off + 12];
    char s1 = (char) str[off + 13];

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mm
   * yyyy-MM-dd HH:mm
   * yyyyMMddTHHmmssZ
   * yyyy-MM-ddTH:m:s
   * yyyy-MM-dd H:m:s
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime16(char[] str, int off) {
    if (off + 16 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0 = '0', s1 = '0';
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c13 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;
    } else if (c8 == 'T' && c15 == 'Z') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;
      m0 = c4;
      m1 = c5;
      d0 = c6;
      d1 = c7;
      h0 = c9;
      h1 = c10;
      i0 = c11;
      i1 = c12;
      s0 = c13;
      s1 = c14;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c12 == ':' && c14 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = '0';
      i1 = c13;

      s1 = c15;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':') {
      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = '0';
      d1 = c0;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c14 == ':') {
      // d MMM yyyy H:m:ss
      // 6 DEC 2020 2:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = '0';
      i1 = c13;

      s1 = c15;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mm
   * yyyy-MM-dd HH:mm
   * yyyyMMddTHHmmssZ
   * yyyy-MM-ddTH:m:s
   * yyyy-MM-dd H:m:s
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime16(byte[] str, int off) {
    if (off + 16 > str.length) {
      return null;
    }

    byte c0 = str[off];
    byte c1 = str[off + 1];
    byte c2 = str[off + 2];
    byte c3 = str[off + 3];
    byte c4 = str[off + 4];
    byte c5 = str[off + 5];
    byte c6 = str[off + 6];
    byte c7 = str[off + 7];
    byte c8 = str[off + 8];
    byte c9 = str[off + 9];
    byte c10 = str[off + 10];
    byte c11 = str[off + 11];
    byte c12 = str[off + 12];
    byte c13 = str[off + 13];
    byte c14 = str[off + 14];
    byte c15 = str[off + 15];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0 = '0', s1 = '0';
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c13 == ':') {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c5;
      m1 = (char) c6;

      d0 = (char) c8;
      d1 = (char) c9;

      h0 = (char) c11;
      h1 = (char) c12;

      i0 = (char) c14;
      i1 = (char) c15;
    } else if (c8 == 'T' && c15 == 'Z') {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;
      m0 = (char) c4;
      m1 = (char) c5;
      d0 = (char) c6;
      d1 = (char) c7;
      h0 = (char) c9;
      h1 = (char) c10;
      i0 = (char) c11;
      i1 = (char) c12;
      s0 = (char) c13;
      s1 = (char) c14;
    } else if (c4 == -27 && c5 == -71 && c6 == -76 // ���
        && c8 == -26 && c9 == -100 && c10 == -120 // ���
        && c13 == -26 && c14 == -105 && c15 == -91 // ���
    ) {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = '0';
      m1 = (char) c7;

      d0 = (char) c11;
      d1 = (char) c12;

      h0 = '0';
      h1 = '0';

      i0 = '0';
      i1 = '0';
    } else if (c4 == -27 && c5 == -71 && c6 == -76 // ���
        && c9 == -26 && c10 == -100 && c11 == -120 // ���
        && c13 == -26 && c14 == -105 && c15 == -91 // ���
    ) {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c7;
      m1 = (char) c8;

      d0 = '0';
      d1 = (char) c12;

      h0 = '0';
      h1 = '0';

      i0 = '0';
      i1 = '0';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c12 == ':' && c14 == ':') {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c5;
      m1 = (char) c6;

      d0 = (char) c8;
      d1 = (char) c9;

      h0 = '0';
      h1 = (char) c11;

      i0 = '0';
      i1 = (char) c13;

      s1 = (char) c15;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':') {
      y0 = (char) c6;
      y1 = (char) c7;
      y2 = (char) c8;
      y3 = (char) c9;

      int month = DateUtils.month((char) c2, (char) c3, (char) c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = '0';
      d1 = (char) c0;

      h0 = (char) c11;
      h1 = (char) c12;

      i0 = (char) c14;
      i1 = (char) c15;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c14 == ':') {
      // d MMM yyyy H:m:ss
      // 6 DEC 2020 2:3:14
      d0 = '0';
      d1 = (char) c0;

      int month = DateUtils.month((char) c2, (char) c3, (char) c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = (char) c6;
      y1 = (char) c7;
      y2 = (char) c8;
      y3 = (char) c9;

      h0 = '0';
      h1 = (char) c11;

      i0 = '0';
      i1 = (char) c13;

      s1 = (char) c15;
    } else {
      return null;
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mmZ
   * yyyy-MM-dd HH:mmZ
   * yyyy-M-dTHH:mm:ss
   * yyyy-M-d HH:mm:ss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime17(char[] str, int off) {
    if (off + 17 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    int nanoOfSecond = 0;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c13 == ':' && c16 == 'Z') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = '0';
    } else if (c4 == '-' && c6 == '-' && (c8 == ' ' || c8 == 'T') && c11 == ':' && c14 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = '0';
      d1 = c7;

      h0 = c9;
      h1 = c10;

      i0 = c12;
      i1 = c13;

      s0 = c15;
      s1 = c16;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':') {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      d0 = c0;
      d1 = c1;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = '0';
      s1 = '0';
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c14 == ':') {
      // d MMM yyyy H:m:ss
      // 6 DEC 2020 1:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = '0';
      i1 = c13;

      s0 = c15;
      s1 = c16;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy H:mm:s
      // 6 DEC 2020 1:13:4
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = '0';
      s1 = c16;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:s
      // 6 DEC 2020 11:3:4
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = '0';
      s1 = c16;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:m:s
      // 16 DEC 2020 1:3:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        return null;
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = '0';
      s1 = c16;
    } else {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c4;
      m1 = c5;

      d0 = c6;
      d1 = c7;

      h0 = c8;
      h1 = c9;

      i0 = c10;
      i1 = c11;

      s0 = c12;
      s1 = c13;

      if (c14 >= '0' && c14 <= '9'
          && c15 >= '0' && c15 <= '9'
          && c16 >= '0' && c16 <= '9'
      ) {
        nanoOfSecond = ((c14 - '0') * 100 + (c15 - '0') * 10 + (c16 - '0')) * 1_000_000;
      } else {
        return null;
      }
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second, nanoOfSecond);
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mmZ
   * yyyy-MM-dd HH:mmZ
   * yyyy-M-dTHH:mm:ss
   * yyyy-M-d HH:mm:ss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime17(byte[] str, int off) {
    if (off + 17 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    byte c0 = str[off];
    byte c1 = str[off + 1];
    byte c2 = str[off + 2];
    byte c3 = str[off + 3];
    byte c4 = str[off + 4];
    byte c5 = str[off + 5];
    byte c6 = str[off + 6];
    byte c7 = str[off + 7];
    byte c8 = str[off + 8];
    byte c9 = str[off + 9];
    byte c10 = str[off + 10];
    byte c11 = str[off + 11];
    byte c12 = str[off + 12];
    byte c13 = str[off + 13];
    byte c14 = str[off + 14];
    byte c15 = str[off + 15];
    byte c16 = str[off + 16];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    int nanoOfSecond = 0;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == 'T' || c10 == ' ') && c13 == ':' && c16 == 'Z') {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c5;
      m1 = (char) c6;

      d0 = (char) c8;
      d1 = (char) c9;

      h0 = (char) c11;
      h1 = (char) c12;

      i0 = (char) c14;
      i1 = (char) c15;

      s0 = '0';
      s1 = '0';
    } else if (c4 == '-' && c6 == '-' && (c8 == ' ' || c8 == 'T') && c11 == ':' && c14 == ':') {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = '0';
      m1 = (char) c5;

      d0 = '0';
      d1 = (char) c7;

      h0 = (char) c9;
      h1 = (char) c10;

      i0 = (char) c12;
      i1 = (char) c13;

      s0 = (char) c15;
      s1 = (char) c16;
    } else if (c4 == -27 && c5 == -71 && c6 == -76 // ���
        && c9 == -26 && c10 == -100 && c11 == -120 // ���
        && c14 == -26 && c15 == -105 && c16 == -91 // ���
    ) {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c7;
      m1 = (char) c8;

      d0 = (char) c12;
      d1 = (char) c13;

      h0 = '0';
      h1 = '0';

      i0 = '0';
      i1 = '0';

      s0 = '0';
      s1 = '0';
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':') {
      y0 = (char) c7;
      y1 = (char) c8;
      y2 = (char) c9;
      y3 = (char) c10;

      int month = DateUtils.month((char) c3, (char) c4, (char) c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 17);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      d0 = (char) c0;
      d1 = (char) c1;

      h0 = (char) c12;
      h1 = (char) c13;

      i0 = (char) c15;
      i1 = (char) c16;

      s0 = '0';
      s1 = '0';
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c14 == ':') {
      // d MMM yyyy H:m:ss
      // 6 DEC 2020 1:3:14
      d0 = '0';
      d1 = (char) c0;

      int month = DateUtils.month((char) c2, (char) c3, (char) c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 17);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = (char) c6;
      y1 = (char) c7;
      y2 = (char) c8;
      y3 = (char) c9;

      h0 = '0';
      h1 = (char) c11;

      i0 = '0';
      i1 = (char) c13;

      s0 = (char) c15;
      s1 = (char) c16;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy H:mm:s
      // 6 DEC 2020 1:13:4
      d0 = '0';
      d1 = (char) c0;

      int month = DateUtils.month((char) c2, (char) c3, (char) c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 17);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = (char) c6;
      y1 = (char) c7;
      y2 = (char) c8;
      y3 = (char) c9;

      h0 = '0';
      h1 = (char) c11;

      i0 = (char) c13;
      i1 = (char) c14;

      s0 = '0';
      s1 = (char) c16;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:s
      // 6 DEC 2020 11:3:4
      d0 = '0';
      d1 = (char) c0;

      int month = DateUtils.month((char) c2, (char) c3, (char) c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 17);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = (char) c6;
      y1 = (char) c7;
      y2 = (char) c8;
      y3 = (char) c9;

      h0 = (char) c11;
      h1 = (char) c12;

      i0 = '0';
      i1 = (char) c14;

      s0 = '0';
      s1 = (char) c16;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:m:s
      // 16 DEC 2020 1:3:4
      d0 = (char) c0;
      d1 = (char) c1;

      int month = DateUtils.month((char) c3, (char) c4, (char) c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 17);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = (char) c7;
      y1 = (char) c8;
      y2 = (char) c9;
      y3 = (char) c10;

      h0 = '0';
      h1 = (char) c12;

      i0 = '0';
      i1 = (char) c14;

      s0 = '0';
      s1 = (char) c16;
    } else {
      y0 = (char) c0;
      y1 = (char) c1;
      y2 = (char) c2;
      y3 = (char) c3;

      m0 = (char) c4;
      m1 = (char) c5;

      d0 = (char) c6;
      d1 = (char) c7;

      h0 = (char) c8;
      h1 = (char) c9;

      i0 = (char) c10;
      i1 = (char) c11;

      s0 = (char) c12;
      s1 = (char) c13;

      if (c14 >= '0' && c14 <= '9'
          && c15 >= '0' && c15 <= '9'
          && c16 >= '0' && c16 <= '9'
      ) {
        nanoOfSecond = ((c14 - '0') * 100 + (c15 - '0') * 10 + (c16 - '0')) * 1_000_000;
      } else {
        return null;
      }
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 17);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second, nanoOfSecond);
  }

  /**
   * yyyy-M-ddTHH:mm:ss
   * yyyy-M-dd HH:mm:ss
   * yyyy-MM-dTHH:mm:ss
   * yyyy-MM-d HH:mm:ss
   * yyyy-MM-ddTH:mm:ss
   * yyyy-MM-dd H:mm:ss
   * yyyy-MM-ddTHH:m:ss
   * yyyy-MM-dd HH:m:ss
   * yyyy-MM-ddTHH:mm:s
   * yyyy-MM-dd HH:mm:s
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime18(char[] str, int off) {
    if (off + 18 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c6 == '-' && (c9 == ' ' || c9 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;

      h0 = c10;
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c9 == ' ' || c9 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;

      h0 = c10;
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy H:mm:ss
      // 6 DEC 2020 2:13:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:ss
      // 6 DEC 2020 12:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:ss
      // 6 DEC 2020 12:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:s
      // 16 DEC 2020 12:3:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = '0';
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:s
      // 16 DEC 2020 1:13:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:s
      // 16 DEC 2020 1:13:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyy-M-ddTHH:mm:ss
   * yyyy-M-dd HH:mm:ss
   * yyyy-MM-dTHH:mm:ss
   * yyyy-MM-d HH:mm:ss
   * yyyy-MM-ddTH:mm:ss
   * yyyy-MM-dd H:mm:ss
   * yyyy-MM-ddTHH:m:ss
   * yyyy-MM-dd HH:m:ss
   * yyyy-MM-ddTHH:mm:s
   * yyyy-MM-dd HH:mm:s
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime18(byte[] str, int off) {
    if (off + 18 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c6 == '-' && (c9 == ' ' || c9 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = '0';
      m1 = c5;

      d0 = c7;
      d1 = c8;

      h0 = c10;
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c9 == ' ' || c9 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = '0';
      d1 = c8;

      h0 = c10;
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c12 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c15 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c12 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy H:mm:ss
      // 6 DEC 2020 2:13:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = '0';
      h1 = c11;

      i0 = c13;
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:ss
      // 6 DEC 2020 12:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:m:ss
      // 6 DEC 2020 12:3:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:s
      // 16 DEC 2020 12:3:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = '0';
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:s
      // 16 DEC 2020 1:13:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = c17;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c15 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:s
      // 16 DEC 2020 1:13:4
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String input = new String(str, off, 18);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = '0';
      i1 = c14;

      s0 = c16;
      s1 = c17;
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 18);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second);
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
   * yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   * yyyy/MM/ddTHH:mm:ss
   * yyyy/MM/dd HH:mm:ss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime19(char[] str, int off) {
    if (off + 19 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c0;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else {
      return null;
    }

    return localDateTime(y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime19(String str, int off) {
    if (off + 19 > str.length()) {
      return null;
    }

    LocalDateTime ldt;
    if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      ldt = parseLocalDateTime19(bytes, off);
    } else if (JVM_VERSION == 8 && !FIELD_STRING_VALUE_ERROR) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      ldt = parseLocalDateTime19(chars, off);
    } else {
      char[] chars = new char[19];
      str.getChars(off, off + 19, chars, 0);
      ldt = parseLocalDateTime19(chars, off);
    }
    return ldt;
  }

  /**
   * yyyy-MM-ddTHH:mm:ss
   * yyyy-MM-dd HH:mm:ss
   * yyyy/MM/ddTHH:mm:ss
   * yyyy/MM/dd HH:mm:ss
   */
  public static LocalDateTime parseLocalDateTime19(byte[] str, int off) {
    if (off + 19 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c0;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else {
      return null;
    }

    return localDateTime(y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime20(char[] str, int off) {
    if (off + 19 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = str[off + 19];

    if (c2 != ' ' || c6 != ' ' || c11 != ' ' || c14 != ':' || c17 != ':') {
      return null;
    }

    char m0, m1;

    int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
    if (month > 0) {
      m0 = (char) ('0' + month / 10);
      m1 = (char) ('0' + (month % 10));
    } else {
      m0 = '0';
      m1 = '0';
    }

    return localDateTime(
        c7, c8, c9, c10, // yyyy
        m0, m1,
        c0, c1, // dd
        c12, c13, // HH
        c15, c16, // mm
        c18, c19 // ss
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime20(byte[] str, int off) {
    if (off + 19 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = (char) str[off + 19];

    if (c2 != ' ' || c6 != ' ' || c11 != ' ' || c14 != ':' || c17 != ':') {
      return null;
    }

    char m0, m1;

    int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
    if (month > 0) {
      m0 = (char) ('0' + month / 10);
      m1 = (char) ('0' + (month % 10));
    } else {
      m0 = '0';
      m1 = '0';
    }

    return localDateTime(
        c7, c8, c9, c10, // yyyy
        m0, m1,
        c0, c1, // dd
        c12, c13, // HH
        c15, c16, // mm
        c18, c19 // ss
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime26(byte[] str, int off) {
    if (off + 26 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = (char) str[off + 19];
    char c20 = (char) str[off + 20];
    char c21 = (char) str[off + 21];
    char c22 = (char) str[off + 22];
    char c23 = (char) str[off + 23];
    char c24 = (char) str[off + 24];
    char c25 = (char) str[off + 25];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, '0', '0', '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime26(char[] str, int off) {
    if (off + 26 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = str[off + 19];
    char c20 = str[off + 20];
    char c21 = str[off + 21];
    char c22 = str[off + 22];
    char c23 = str[off + 23];
    char c24 = str[off + 24];
    char c25 = str[off + 25];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // SS
        c20, c21, c22, c23, c24, c25,
        '0', '0', '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime27(byte[] str, int off) {
    if (off + 27 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = (char) str[off + 19];
    char c20 = (char) str[off + 20];
    char c21 = (char) str[off + 21];
    char c22 = (char) str[off + 22];
    char c23 = (char) str[off + 23];
    char c24 = (char) str[off + 24];
    char c25 = (char) str[off + 25];
    char c26 = (char) str[off + 26];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, '0', '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime27(char[] str, int off) {
    if (off + 27 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = str[off + 19];
    char c20 = str[off + 20];
    char c21 = str[off + 21];
    char c22 = str[off + 22];
    char c23 = str[off + 23];
    char c24 = str[off + 24];
    char c25 = str[off + 25];
    char c26 = str[off + 26];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // hh
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, '0', '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime28(char[] str, int off) {
    if (off + 28 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = str[off + 19];
    char c20 = str[off + 20];
    char c21 = str[off + 21];
    char c22 = str[off + 22];
    char c23 = str[off + 23];
    char c24 = str[off + 24];
    char c25 = str[off + 25];
    char c26 = str[off + 26];
    char c27 = str[off + 27];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, c27, '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime28(byte[] str, int off) {
    if (off + 28 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = (char) str[off + 19];
    char c20 = (char) str[off + 20];
    char c21 = (char) str[off + 21];
    char c22 = (char) str[off + 22];
    char c23 = (char) str[off + 23];
    char c24 = (char) str[off + 24];
    char c25 = (char) str[off + 25];
    char c26 = (char) str[off + 26];
    char c27 = (char) str[off + 27];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, c27, '0'
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime29(byte[] str, int off) {
    if (off + 29 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = (char) str[off + 19];
    char c20 = (char) str[off + 20];
    char c21 = (char) str[off + 21];
    char c22 = (char) str[off + 22];
    char c23 = (char) str[off + 23];
    char c24 = (char) str[off + 24];
    char c25 = (char) str[off + 25];
    char c26 = (char) str[off + 26];
    char c27 = (char) str[off + 27];
    char c28 = (char) str[off + 28];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, c27, c28
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTime29(char[] str, int off) {
    if (off + 29 > str.length) {
      return null;
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = str[off + 19];
    char c20 = str[off + 20];
    char c21 = str[off + 21];
    char c22 = str[off + 22];
    char c23 = str[off + 23];
    char c24 = str[off + 24];
    char c25 = str[off + 25];
    char c26 = str[off + 26];
    char c27 = str[off + 27];
    char c28 = str[off + 28];

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || (c10 != ' ' && c10 != 'T') || c13 != ':' || c16 != ':' || c19 != '.') {
      return null;
    }

    return localDateTime(
        c0, c1, c2, c3, // yyyy
        c5, c6, // MM
        c8, c9, // dd
        c11, c12, // HH
        c14, c15, // mm
        c17, c18, // ss
        c20, c21, c22, c23, c24, c25, c26, c27, c28 // S0 - S9
    );
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTimeX(char[] str, int offset, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    if (len < 21 || len > 29) {
      return null;
    }

    char c0 = str[offset];
    char c1 = str[offset + 1];
    char c2 = str[offset + 2];
    char c3 = str[offset + 3];
    char c4 = str[offset + 4];
    char c5 = str[offset + 5];
    char c6 = str[offset + 6];
    char c7 = str[offset + 7];
    char c8 = str[offset + 8];
    char c9 = str[offset + 9];
    char c10 = str[offset + 10];
    char c11 = str[offset + 11];
    char c12 = str[offset + 12];
    char c13 = str[offset + 13];
    char c14 = str[offset + 14];
    char c15 = str[offset + 15];
    char c16 = str[offset + 16];
    char c17 = str[offset + 17];
    char c18 = str[offset + 18];
    char c19 = str[offset + 19];
    char c20, c21 = '0', c22 = '0', c23 = '0', c24 = '0', c25 = '0', c26 = '0', c27 = '0', c28 = '0';
    switch (len) {
      case 21:
        c20 = str[offset + 20];
        break;
      case 22:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        break;
      case 23:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        break;
      case 24:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        break;
      case 25:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        c24 = str[offset + 24];
        break;
      case 26:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        c24 = str[offset + 24];
        c25 = str[offset + 25];
        break;
      case 27:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        c24 = str[offset + 24];
        c25 = str[offset + 25];
        c26 = str[offset + 26];
        break;
      case 28:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        c24 = str[offset + 24];
        c25 = str[offset + 25];
        c26 = str[offset + 26];
        c27 = str[offset + 27];
        break;
      default:
        c20 = str[offset + 20];
        c21 = str[offset + 21];
        c22 = str[offset + 22];
        c23 = str[offset + 23];
        c24 = str[offset + 24];
        c25 = str[offset + 25];
        c26 = str[offset + 26];
        c27 = str[offset + 27];
        c28 = str[offset + 28];
        break;
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = c28;
    } else {
      return null;
    }

    return localDateTime(y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8);
  }

  public static LocalDateTime parseLocalDateTimeX(byte[] str, int offset, int len) {
    if (str == null || len == 0) {
      return null;
    }

    if (len < 21 || len > 29) {
      return null;
    }

    char c0 = (char) str[offset];
    char c1 = (char) str[offset + 1];
    char c2 = (char) str[offset + 2];
    char c3 = (char) str[offset + 3];
    char c4 = (char) str[offset + 4];
    char c5 = (char) str[offset + 5];
    char c6 = (char) str[offset + 6];
    char c7 = (char) str[offset + 7];
    char c8 = (char) str[offset + 8];
    char c9 = (char) str[offset + 9];
    char c10 = (char) str[offset + 10];
    char c11 = (char) str[offset + 11];
    char c12 = (char) str[offset + 12];
    char c13 = (char) str[offset + 13];
    char c14 = (char) str[offset + 14];
    char c15 = (char) str[offset + 15];
    char c16 = (char) str[offset + 16];
    char c17 = (char) str[offset + 17];
    char c18 = (char) str[offset + 18];
    char c19 = (char) str[offset + 19];
    char c20, c21 = '0', c22 = '0', c23 = '0', c24 = '0', c25 = '0', c26 = '0', c27 = '0', c28 = '0';
    switch (len) {
      case 21:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        break;
      case 22:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        break;
      case 23:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        break;
      case 24:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        break;
      case 25:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        c24 = (char) str[offset + 24];
        break;
      case 26:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        c24 = (char) str[offset + 24];
        c25 = (char) str[offset + 25];
        break;
      case 27:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        c24 = (char) str[offset + 24];
        c25 = (char) str[offset + 25];
        c26 = (char) str[offset + 26];
        break;
      case 28:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        c24 = (char) str[offset + 24];
        c25 = (char) str[offset + 25];
        c26 = (char) str[offset + 26];
        c27 = (char) str[offset + 27];
        break;
      default:
        c20 = (char) str[offset + 20];
        c21 = (char) str[offset + 21];
        c22 = (char) str[offset + 22];
        c23 = (char) str[offset + 23];
        c24 = (char) str[offset + 24];
        c25 = (char) str[offset + 25];
        c26 = (char) str[offset + 26];
        c27 = (char) str[offset + 27];
        c28 = (char) str[offset + 28];
        break;
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = c28;
    } else {
      return null;
    }

    return localDateTime(y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8);
  }

  /**
   * ISO Date with offset, example '2011-12-03+01:00'
   */
  static ZonedDateTime parseZonedDateTime16(char[] str, int off, ZoneId defaultZonedId) {
    if (off + 16 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c13 = str[off + 13];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == '+' || c10 == '-') && c13 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    ZoneId zoneId;
    String zoneIdStr = new String(str, off + 10, 6);
    zoneId = getZoneId(zoneIdStr, defaultZonedId);

    LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(LocalDate.of(year, month, dom), LocalTime.MIN);
    return ZonedDateTime.of(ldt, zoneId);
  }

  /**
   * ISO Date with offset, example '2011-12-03+01:00'
   */
  static ZonedDateTime parseZonedDateTime16(byte[] str, int off, ZoneId defaultZonedId) {
    if (off + 16 > str.length) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c13 = (char) str[off + 13];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == '+' || c10 == '-') && c13 == ':') {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      String input = new String(str, off, 16);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    ZoneId zoneId;
    String zoneIdStr = new String(str, off + 10, 6);
    zoneId = getZoneId(zoneIdStr, defaultZonedId);

    LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(LocalDate.of(year, month, dom), LocalTime.MIN);
    return ZonedDateTime.of(ldt, zoneId);
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(String str) {
    return parseZonedDateTime(str, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(String str, ZoneId defaultZoneId) {
    if (str == null) {
      return null;
    }

    final int len = str.length();
    if (len == 0) {
      return null;
    }

    ZonedDateTime zdt;
    if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      zdt = parseZonedDateTime(bytes, 0, bytes.length, defaultZoneId);
    } else {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      zdt = parseZonedDateTime(chars, 0, chars.length, defaultZoneId);
    }

    if (zdt == null) {
      switch (str) {
        case "null":
        case "0":
        case "0000-00-00":
          return null;
        default:
          throw new DateTimeParseException(str, str, 0);
      }
    }

    return zdt;
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(byte[] str, int off, int len) {
    return parseZonedDateTime(str, off, len, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(char[] str, int off, int len) {
    return parseZonedDateTime(str, off, len, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(byte[] str, int off, int len, ZoneId defaultZoneId) {
    if (str == null) {
      return null;
    }

    if (len == 0) {
      return null;
    }

    if (len == 16) {
      return parseZonedDateTime16(str, off, defaultZoneId);
    }

    if (len < 19) {
      return null;
    }

    String zoneIdStr = null;

    char c0 = (char) str[off];
    char c1 = (char) str[off + 1];
    char c2 = (char) str[off + 2];
    char c3 = (char) str[off + 3];
    char c4 = (char) str[off + 4];
    char c5 = (char) str[off + 5];
    char c6 = (char) str[off + 6];
    char c7 = (char) str[off + 7];
    char c8 = (char) str[off + 8];
    char c9 = (char) str[off + 9];
    char c10 = (char) str[off + 10];
    char c11 = (char) str[off + 11];
    char c12 = (char) str[off + 12];
    char c13 = (char) str[off + 13];
    char c14 = (char) str[off + 14];
    char c15 = (char) str[off + 15];
    char c16 = (char) str[off + 16];
    char c17 = (char) str[off + 17];
    char c18 = (char) str[off + 18];
    char c19 = len == 19 ? ' ' : (char) str[off + 19];

    char c20, c21 = '0', c22 = '0', c23 = '0', c24 = '0', c25 = '0', c26 = '0', c27 = '0', c28 = '0', c29 = '\0';
    switch (len) {
      case 19:
      case 20:
        c20 = '\0';
        break;
      case 21:
        c20 = (char) str[off + 20];
        break;
      case 22:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        break;
      case 23:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        break;
      case 24:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        break;
      case 25:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        break;
      case 26:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        c25 = (char) str[off + 25];
        break;
      case 27:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        c25 = (char) str[off + 25];
        c26 = (char) str[off + 26];
        break;
      case 28:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        c25 = (char) str[off + 25];
        c26 = (char) str[off + 26];
        c27 = (char) str[off + 27];
        break;
      case 29:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        c25 = (char) str[off + 25];
        c26 = (char) str[off + 26];
        c27 = (char) str[off + 27];
        c28 = (char) str[off + 28];
        break;
      default:
        c20 = (char) str[off + 20];
        c21 = (char) str[off + 21];
        c22 = (char) str[off + 22];
        c23 = (char) str[off + 23];
        c24 = (char) str[off + 24];
        c25 = (char) str[off + 25];
        c26 = (char) str[off + 26];
        c27 = (char) str[off + 27];
        c28 = (char) str[off + 28];
        c29 = (char) str[off + 29];
        break;
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8;
    int zoneIdBegin;
    boolean isTimeZone = false, pm = false;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':'
        && (c19 == '[' || c19 == 'Z' || c19 == '+' || c19 == '-' || c19 == ' ')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 19;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' && c11 == ' ') && c14 == ':' && c17 == ':' && len == 20) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 20;
    } else if (len == 20 && c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c17 == ':') {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c0;
      d1 = c1;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 20;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 21 || c21 == '[' || c21 == '+' || c21 == '-' || c21 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 21;
      isTimeZone = c21 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == '.' && (len == 22 || c22 == '[' || c22 == '+' || c22 == '-' || c22 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
      isTimeZone = c22 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == 'Z'
        && c17 == '[' && c21 == ']'
        && len == 22) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = '0';

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      isTimeZone = true;
      zoneIdBegin = 17;
    } else if (len == 22
        && c3 == ' ' && c5 == ',' && c6 == ' ' && c11 == ' '
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == ' ' && (c20 == 'A' || c20 == 'P') && c21 == 'M'
    ) {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c4;

      h0 = '0';
      h1 = c12;
      pm = c20 == 'P';

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
    } else if (len == 22
        && c2 == '/' && c5 == '/' && c10 == ' '
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == ' ' && (c20 == 'A' || c20 == 'P') && c21 == 'M'
    ) {
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = c3;
      d1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;
      pm = c20 == 'P';

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
    } else if (len == 23
        && c3 == ' ' && c5 == ',' && c6 == ' ' && c11 == ' '
        && c14 == ':' && c17 == ':' && c20 == ' '
        && (c21 == 'A' || c21 == 'P') && c22 == 'M'
    ) {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c4;

      h0 = c12;
      h1 = c13;
      pm = c21 == 'P';

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
    } else if (len == 23
        && c3 == ' ' && c6 == ',' && c7 == ' ' && c12 == ' '
        && c14 == ':' && c17 == ':'
        && c20 == ' ' && (c21 == 'A' || c21 == 'P') && c22 == 'M'
    ) {
      y0 = c8;
      y1 = c9;
      y2 = c10;
      y3 = c11;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c4;
      d1 = c5;

      h0 = '0';
      h1 = c13;
      pm = c21 == 'P';

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
    } else if (len == 24
        && c3 == ' ' && c6 == ',' && c7 == ' ' && c12 == ' '
        && c15 == ':' && c18 == ':'
        && c21 == ' ' && (c22 == 'A' || c22 == 'P') && c23 == 'M'
    ) {
      y0 = c8;
      y1 = c9;
      y2 = c10;
      y3 = c11;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c4;
      d1 = c5;

      h0 = c13;
      h1 = c14;
      pm = c22 == 'P';

      i0 = c16;
      i1 = c17;

      s0 = c19;
      s1 = c20;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 23 || c23 == '[' || c23 == '|' || c23 == '+' || c23 == '-' || c23 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
      isTimeZone = c23 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 24 || c24 == '[' || c24 == '|' || c24 == '+' || c24 == '-' || c24 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
      isTimeZone = c24 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 25 || c25 == '[' || c25 == '|' || c25 == '+' || c25 == '-' || c25 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 25;
      isTimeZone = c25 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 26 || c26 == '[' || c26 == '|' || c26 == '+' || c26 == '-' || c26 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 26;
      isTimeZone = c26 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 27 || c27 == '[' || c27 == '|' || c27 == '+' || c27 == '-' || c27 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      if (c23 == ' ') {
        S3 = '0';
        S4 = '0';
        S5 = '0';
        S6 = '0';
        S7 = '0';
        S8 = '0';
        zoneIdBegin = 23;
      } else {
        S3 = c23;
        S4 = c24;
        S5 = c25;
        S6 = c26;
        S7 = '0';
        S8 = '0';
        zoneIdBegin = 27;
        isTimeZone = c27 == '|';
      }
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 28 || c28 == '[' || c28 == '|' || c28 == '+' || c28 == '-' || c28 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 28;
      isTimeZone = c28 == '|';
    } else if (len == 28 && c3 == ' ' && c7 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == ' ' && c23 == ' ') {
      int month = DateUtils.month(c4, c5, c6);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      y0 = c24;
      y1 = c25;
      y2 = c26;
      y3 = c27;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 19;
      zoneIdStr = new String(str, off + 20, 3);
    } else if (len == 28 && c3 == ',' && c4 == ' ' && c6 == ' ' && c10 == ' ' && c15 == ' '
        && c18 == ':' && c21 == ':' && c24 == ' ') {
      // RFC 1123
      y0 = c11;
      y1 = c12;
      y2 = c13;
      y3 = c14;

      int month = DateUtils.month(c7, c8, c9);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c5;

      h0 = c16;
      h1 = c17;

      i0 = c19;
      i1 = c20;

      s0 = c22;
      s1 = c23;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
      isTimeZone = true;
    } else if (len == 29
        && c3 == ',' && c4 == ' ' && c7 == ' ' && c11 == ' ' && c16 == ' '
        && c19 == ':' && c22 == ':' && c25 == ' '
    ) {
      // RFC 1123
      y0 = c12;
      y1 = c13;
      y2 = c14;
      y3 = c15;

      int month = DateUtils.month(c8, c9, c10);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c5;
      d1 = c6;

      h0 = c17;
      h1 = c18;

      i0 = c20;
      i1 = c21;

      s0 = c23;
      s1 = c24;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 25;
      isTimeZone = true;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 29 || c29 == '[' || c29 == '|' || c29 == '+' || c29 == '-' || c29 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = c28;
      zoneIdBegin = 29;
      isTimeZone = c29 == '|';
    } else if (len == 22 && (c17 == '+' || c17 == '-')) {
      // yyyyMMddHHmmssSSSZ
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c4;
      m1 = c5;

      d0 = c6;
      d1 = c7;

      h0 = c8;
      h1 = c9;

      i0 = c10;
      i1 = c11;

      s0 = c12;
      s1 = c13;

      S0 = c14;
      S1 = c15;
      S2 = c16;
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 17;
    } else if ((len == 32 && c6 == ',' && c7 == ' ' && c10 == '-' && c14 == '-' && c19 == ' ' && c22 == ':' && c25 == ':' && str[off + 28] == ' ')
        || (len == 33 && c7 == ',' && c8 == ' ' && c11 == '-' && c15 == '-' && c20 == ' ' && c23 == ':' && c26 == ':' && str[off + 29] == ' ')
        || (len == 34 && c8 == ',' && c9 == ' ' && c12 == '-' && c16 == '-' && c21 == ' ' && c24 == ':' && c27 == ':' && str[off + 30] == ' ')
        || (len == 35 && c9 == ',' && c10 == ' ' && c13 == '-' && c17 == '-' && c22 == ' ' && c25 == ':' && c28 == ':' && str[off + 31] == ' ')
    ) {
      return parseZonedDateTimeCookie(new String(str, off, len));
    } else if (len == 34) {
      DateTimeFormatter formatter = DATE_TIME_FORMATTER_34;
      if (formatter == null) {
        formatter = DATE_TIME_FORMATTER_34 = DateTimeFormatter.ofPattern("EEE MMM dd HH:mm:ss O yyyy", Locale.ENGLISH);
      }
      return ZonedDateTime.parse(new String(str, off, len), formatter);
    } else if (len == 31 && str[off + 3] == ',') {
      DateTimeFormatter formatter;
      formatter = DATE_TIME_FORMATTER_RFC_2822;
      if (formatter == null) {
        formatter = DATE_TIME_FORMATTER_RFC_2822 = DateTimeFormatter.ofPattern("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", Locale.ENGLISH);
      }
      return ZonedDateTime.parse(new String(str, off, len), formatter);
    } else {
      return null;
    }

    if (pm) {
      int hourValue = DateUtils.hourAfterNoon(h0, h1);
      h0 = (char) (hourValue >> 16);
      h1 = (char) ((short) hourValue);
    }

    LocalDateTime ldt = localDateTime(
        y0, y1, y2, y3,
        m0, m1,
        d0, d1,
        h0, h1,
        i0, i1,
        s0, s1,
        S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8
    );
    if (ldt == null) {
      return null;
    }

    ZoneId zoneId;
    if (isTimeZone) {
      String tzStr = new String(str, zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
      switch (tzStr) {
        case "UTC":
        case "[UTC]":
          zoneId = UTC;
          break;
        default:
          TimeZone timeZone = TimeZone.getTimeZone(tzStr);
          zoneId = timeZone.toZoneId();
          break;
      }
    } else if (zoneIdBegin == len) {
      zoneId = defaultZoneId;
    } else {
      char first = (char) str[off + zoneIdBegin];
      if (first == 'Z') {
        zoneId = UTC;
      } else {
        if (zoneIdStr == null) {
          if (first == '+' || first == '-') {
            zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
          } else if (first == ' ') {
            zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin + 1, len - zoneIdBegin - 1);
          } else { // '[
            if (zoneIdBegin < len) {
              zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin + 1, len - zoneIdBegin - 2);
            }
          }
        }
        zoneId = getZoneId(zoneIdStr, defaultZoneId);
      }
    }

    if (zoneId == null) {
      zoneId = defaultZoneId;
    }

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    return ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
  }

  public static ZonedDateTime parseZonedDateTime(char[] str, int off, int len, ZoneId defaultZoneId) {
    if (str == null) {
      return null;
    }

    if (len == 0) {
      return null;
    }

    if (len == 16) {
      return parseZonedDateTime16(str, off, defaultZoneId);
    }

    if (len < 19) {
      String input = new String(str, off, str.length - off);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + input, input, 0);
    }

    String zoneIdStr = null;

    char c0 = str[off];
    char c1 = str[off + 1];
    char c2 = str[off + 2];
    char c3 = str[off + 3];
    char c4 = str[off + 4];
    char c5 = str[off + 5];
    char c6 = str[off + 6];
    char c7 = str[off + 7];
    char c8 = str[off + 8];
    char c9 = str[off + 9];
    char c10 = str[off + 10];
    char c11 = str[off + 11];
    char c12 = str[off + 12];
    char c13 = str[off + 13];
    char c14 = str[off + 14];
    char c15 = str[off + 15];
    char c16 = str[off + 16];
    char c17 = str[off + 17];
    char c18 = str[off + 18];
    char c19 = len == 19 ? ' ' : str[off + 19];

    char c20, c21 = '0', c22 = '0', c23 = '0', c24 = '0', c25 = '0', c26 = '0', c27 = '0', c28 = '0', c29 = '\0';
    switch (len) {
      case 19:
      case 20:
        c20 = '\0';
        break;
      case 21:
        c20 = str[off + 20];
        break;
      case 22:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        break;
      case 23:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        break;
      case 24:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        break;
      case 25:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        break;
      case 26:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        c25 = str[off + 25];
        break;
      case 27:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        c25 = str[off + 25];
        c26 = str[off + 26];
        break;
      case 28:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        c25 = str[off + 25];
        c26 = str[off + 26];
        c27 = str[off + 27];
        break;
      case 29:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        c25 = str[off + 25];
        c26 = str[off + 26];
        c27 = str[off + 27];
        c28 = str[off + 28];
        break;
      default:
        c20 = str[off + 20];
        c21 = str[off + 21];
        c22 = str[off + 22];
        c23 = str[off + 23];
        c24 = str[off + 24];
        c25 = str[off + 25];
        c26 = str[off + 26];
        c27 = str[off + 27];
        c28 = str[off + 28];
        c29 = str[off + 29];
        break;
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1, S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8;
    int zoneIdBegin;
    boolean isTimeZone = false, pm = false;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':'
        && (c19 == '[' || c19 == 'Z' || c19 == '+' || c19 == '-' || c19 == ' ')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 19;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' && c11 == ' ') && c14 == ':' && c17 == ':' && len == 20) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 20;
    } else if (len == 20 && c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c17 == ':') {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c0;
      d1 = c1;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 20;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 21 || c21 == '[' || c21 == '+' || c21 == '-' || c21 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 21;
      isTimeZone = c21 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == '.' && (len == 22 || c22 == '[' || c22 == '+' || c22 == '-' || c22 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
      isTimeZone = c22 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == 'Z'
        && c17 == '[' && c21 == ']'
        && len == 22) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = '0';
      s1 = '0';

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      isTimeZone = true;
      zoneIdBegin = 17;
    } else if (len == 22
        && c3 == ' ' && c5 == ',' && c6 == ' ' && c11 == ' '
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == ' ' && (c20 == 'A' || c20 == 'P') && c21 == 'M'
    ) {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c4;

      h0 = '0';
      h1 = c12;
      pm = c20 == 'P';

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
    } else if (len == 22
        && c2 == '/' && c5 == '/' && c10 == ' '
        && c13 == ':' && c16 == ':'
        && c19 == ' ' && (c20 == 'A' || c20 == 'P') && c21 == 'M'
    ) {
      m0 = c0;
      m1 = c1;

      d0 = c3;
      d1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;
      pm = c20 == 'P';

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 22;
    } else if (len == 23
        && c3 == ' ' && c5 == ',' && c6 == ' ' && c11 == ' '
        && c14 == ':' && c17 == ':' && c20 == ' '
        && (c21 == 'A' || c21 == 'P') && c22 == 'M'
    ) {
      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c4;

      h0 = c12;
      h1 = c13;
      pm = c21 == 'P';

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
    } else if (len == 23
        && c3 == ' ' && c6 == ',' && c7 == ' ' && c12 == ' '
        && c14 == ':' && c17 == ':'
        && c20 == ' ' && (c21 == 'A' || c21 == 'P') && c22 == 'M'
    ) {
      y0 = c8;
      y1 = c9;
      y2 = c10;
      y3 = c11;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c4;
      d1 = c5;

      h0 = '0';
      h1 = c13;
      pm = c21 == 'P';

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = c18;
      s1 = c19;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
    } else if (len == 24
        && c3 == ' ' && c6 == ',' && c7 == ' ' && c12 == ' '
        && c15 == ':' && c18 == ':'
        && c21 == ' ' && (c22 == 'A' || c22 == 'P') && c23 == 'M'
    ) {
      y0 = c8;
      y1 = c9;
      y2 = c10;
      y3 = c11;

      int month = DateUtils.month(c0, c1, c2);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c4;
      d1 = c5;

      h0 = c13;
      h1 = c14;
      pm = c22 == 'P';

      i0 = c16;
      i1 = c17;

      s0 = c19;
      s1 = c20;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 23 || c23 == '[' || c23 == '|' || c23 == '+' || c23 == '-' || c23 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 23;
      isTimeZone = c23 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 24 || c24 == '[' || c24 == '|' || c24 == '+' || c24 == '-' || c24 == 'Z')) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
      isTimeZone = c24 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 25 || c25 == '[' || c25 == '|' || c25 == '+' || c25 == '-' || c25 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 25;
      isTimeZone = c25 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 26 || c26 == '[' || c26 == '|' || c26 == '+' || c26 == '-' || c26 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 26;
      isTimeZone = c26 == '|';
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 27 || c27 == '[' || c27 == '|' || c27 == '+' || c27 == '-' || c27 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      if (c23 == ' ') {
        S3 = '0';
        S4 = '0';
        S5 = '0';
        S6 = '0';
        S7 = '0';
        S8 = '0';
        zoneIdBegin = 23;
      } else {
        S3 = c23;
        S4 = c24;
        S5 = c25;
        S6 = c26;
        S7 = '0';
        S8 = '0';
        zoneIdBegin = 27;
        isTimeZone = c27 == '|';
      }
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 28 || c28 == '[' || c28 == '|' || c28 == '+' || c28 == '-' || c28 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 28;
      isTimeZone = c28 == '|';
    } else if (len == 28 && c3 == ' ' && c7 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == ' ' && c23 == ' ') {
      int month = DateUtils.month(c4, c5, c6);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      y0 = c24;
      y1 = c25;
      y2 = c26;
      y3 = c27;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 19;
      zoneIdStr = new String(str, off + 20, 3);
    } else if (len == 28 && c3 == ',' && c4 == ' ' && c6 == ' ' && c10 == ' ' && c15 == ' '
        && c18 == ':' && c21 == ':' && c24 == ' ') {
      // RFC 1123
      y0 = c11;
      y1 = c12;
      y2 = c13;
      y3 = c14;

      int month = DateUtils.month(c7, c8, c9);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = '0';
      d1 = c5;

      h0 = c16;
      h1 = c17;

      i0 = c19;
      i1 = c20;

      s0 = c22;
      s1 = c23;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 24;
      isTimeZone = true;
    } else if (len == 29
        && c3 == ',' && c4 == ' ' && c7 == ' ' && c11 == ' ' && c16 == ' '
        && c19 == ':' && c22 == ':' && c25 == ' '
    ) {
      // RFC 1123
      y0 = c12;
      y1 = c13;
      y2 = c14;
      y3 = c15;

      int month = DateUtils.month(c8, c9, c10);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        m0 = '0';
        m1 = '0';
      }

      d0 = c5;
      d1 = c6;

      h0 = c17;
      h1 = c18;

      i0 = c20;
      i1 = c21;

      s0 = c23;
      s1 = c24;

      S0 = '0';
      S1 = '0';
      S2 = '0';
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 25;
      isTimeZone = true;
    } else if (c4 == '-' && c7 == '-'
        && (c10 == ' ' || c10 == 'T')
        && c13 == ':' && c16 == ':' && c19 == '.'
        && (len == 29 || c29 == '[' || c29 == '|' || c29 == '+' || c29 == '-' || c29 == 'Z')
    ) {
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;

      S0 = c20;
      S1 = c21;
      S2 = c22;
      S3 = c23;
      S4 = c24;
      S5 = c25;
      S6 = c26;
      S7 = c27;
      S8 = c28;
      zoneIdBegin = 29;
      isTimeZone = c29 == '|';
    } else if (len == 22 && (c17 == '+' || c17 == '-')) {
      // yyyyMMddHHmmssSSSZ
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c4;
      m1 = c5;

      d0 = c6;
      d1 = c7;

      h0 = c8;
      h1 = c9;

      i0 = c10;
      i1 = c11;

      s0 = c12;
      s1 = c13;

      S0 = c14;
      S1 = c15;
      S2 = c16;
      S3 = '0';
      S4 = '0';
      S5 = '0';
      S6 = '0';
      S7 = '0';
      S8 = '0';
      zoneIdBegin = 17;
    } else if ((len == 32 && c6 == ',' && c7 == ' ' && c10 == '-' && c14 == '-' && c19 == ' ' && c22 == ':' && c25 == ':' && str[off + 28] == ' ')
        || (len == 33 && c7 == ',' && c8 == ' ' && c11 == '-' && c15 == '-' && c20 == ' ' && c23 == ':' && c26 == ':' && str[off + 29] == ' ')
        || (len == 34 && c8 == ',' && c9 == ' ' && c12 == '-' && c16 == '-' && c21 == ' ' && c24 == ':' && c27 == ':' && str[off + 30] == ' ')
        || (len == 35 && c9 == ',' && c10 == ' ' && c13 == '-' && c17 == '-' && c22 == ' ' && c25 == ':' && c28 == ':' && str[off + 31] == ' ')
    ) {
      return parseZonedDateTimeCookie(new String(str, off, len));
    } else if (len == 34) {
      DateTimeFormatter formatter = DATE_TIME_FORMATTER_34;
      if (formatter == null) {
        formatter = DATE_TIME_FORMATTER_34 = DateTimeFormatter.ofPattern("EEE MMM dd HH:mm:ss O yyyy", Locale.ENGLISH);
      }
      return ZonedDateTime.parse(new String(str, off, len), formatter);
    } else if (len == 31 && str[off + 3] == ',') {
      DateTimeFormatter formatter;
      formatter = DATE_TIME_FORMATTER_RFC_2822;
      if (formatter == null) {
        formatter = DATE_TIME_FORMATTER_RFC_2822 = DateTimeFormatter.ofPattern("EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss Z", Locale.ENGLISH);
      }
      return ZonedDateTime.parse(new String(str, off, len), formatter);
    } else {
      return null;
    }

    if (pm) {
      int hourValue = DateUtils.hourAfterNoon(h0, h1);
      h0 = (char) (hourValue >> 16);
      h1 = (char) ((short) hourValue);
    }

    LocalDateTime ldt = localDateTime(
        y0, y1, y2, y3,
        m0, m1,
        d0, d1,
        h0, h1,
        i0, i1,
        s0, s1,
        S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8
    );
    if (ldt == null) {
      return null;
    }

    ZoneId zoneId;
    if (isTimeZone) {
      String tzStr = new String(str, zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
      switch (tzStr) {
        case "UTC":
        case "[UTC]":
          zoneId = UTC;
          break;
        default:
          TimeZone timeZone = TimeZone.getTimeZone(tzStr);
          zoneId = timeZone.toZoneId();
          break;
      }
      // String tzStr = new String(chars, this.offset + zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
    } else if (zoneIdBegin == len) {
      zoneId = defaultZoneId;
    } else {
      char first = str[off + zoneIdBegin];
      if (first == 'Z') {
        zoneId = UTC;
      } else {
        if (zoneIdStr == null) {
          if (first == '+' || first == '-') {
            zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
            //          zoneIdStr = new String(chars, zoneIdBegin, len - zoneIdBegin);
          } else if (first == ' ') {
            zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin + 1, len - zoneIdBegin - 1);
          } else { // '[
            if (zoneIdBegin < len) {
              zoneIdStr = new String(str, off + zoneIdBegin + 1, len - zoneIdBegin - 2);
//              zoneIdStr = str.substring(zoneIdBegin + 1, len - 1);
            }
          }
        }
        zoneId = getZoneId(zoneIdStr, defaultZoneId);
      }
    }

    if (zoneId == null) {
      zoneId = defaultZoneId;
    }

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    return ZonedDateTime.ofLocal(ldt, zoneId, null);
  }

  static ZonedDateTime parseZonedDateTimeCookie(String str) {
    if (str.endsWith(" CST")) {
      DateTimeFormatter formatter = DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE_LOCAL;
      if (formatter == null) {
        formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("EEEE, dd-MMM-yyyy HH:mm:ss", Locale.ENGLISH);
        DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE_LOCAL = formatter;
      }
      String strLocalDateTime = str.substring(0, str.length() - 4);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.parse(strLocalDateTime, formatter);
      return ZonedDateTime.of(ldt, DateUtils.SHANGHAI_ZONE_ID);
    }

    DateTimeFormatter formatter = DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE;
    if (formatter == null) {
      formatter = DateTimeFormatter.ofPattern("EEEE, dd-MMM-yyyy HH:mm:ss zzz", Locale.ENGLISH);
      DATE_TIME_FORMATTER_COOKIE = formatter;
    }
    return ZonedDateTime.parse(str, formatter);
  }

  public static ZoneId getZoneId(String zoneIdStr, ZoneId defaultZoneId) {
    if (zoneIdStr == null) {
      return defaultZoneId != null ? defaultZoneId : DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    ZoneId zoneId;
    int p0, p1;
    switch (zoneIdStr) {
      case "000":
        zoneId = ZoneOffset.UTC;
        break;
      case "+08:00":
        zoneId = OFFSET_8_ZONE_ID;
        break;
      case "CST":
        zoneId = SHANGHAI_ZONE_ID;
        break;
      default:
        char c0;
        if (zoneIdStr.length() > 0 && ((c0 = zoneIdStr.charAt(0)) == '+' || c0 == '-') && zoneIdStr.charAt(zoneIdStr.length() - 1) != ']') {
          zoneId = ZoneOffset.of(zoneIdStr);
        } else if ((p0 = zoneIdStr.indexOf('[')) > 0 && (p1 = zoneIdStr.indexOf(']', p0)) > 0) {
          String str = zoneIdStr.substring(p0 + 1, p1);
          zoneId = ZoneId.of(str);
        } else {
          zoneId = ZoneId.of(zoneIdStr);
        }
        break;
    }
    return zoneId;
  }

  public static long parseMillisYMDHMS19(String str, ZoneId zoneId) {
    if (str == null) {
      return 0;
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18;
    if (JVM_VERSION == 8) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      if (chars.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = chars[0];
      c1 = chars[1];
      c2 = chars[2];
      c3 = chars[3];
      c4 = chars[4];
      c5 = chars[5];
      c6 = chars[6];
      c7 = chars[7];
      c8 = chars[8];
      c9 = chars[9];
      c10 = chars[10];
      c11 = chars[11];
      c12 = chars[12];
      c13 = chars[13];
      c14 = chars[14];
      c15 = chars[15];
      c16 = chars[16];
      c17 = chars[17];
      c18 = chars[18];
    } else if (STRING_CODER != null
        && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0
        && STRING_VALUE != null
    ) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      if (bytes.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = (char) bytes[0];
      c1 = (char) bytes[1];
      c2 = (char) bytes[2];
      c3 = (char) bytes[3];
      c4 = (char) bytes[4];
      c5 = (char) bytes[5];
      c6 = (char) bytes[6];
      c7 = (char) bytes[7];
      c8 = (char) bytes[8];
      c9 = (char) bytes[9];
      c10 = (char) bytes[10];
      c11 = (char) bytes[11];
      c12 = (char) bytes[12];
      c13 = (char) bytes[13];
      c14 = (char) bytes[14];
      c15 = (char) bytes[15];
      c16 = (char) bytes[16];
      c17 = (char) bytes[17];
      c18 = (char) bytes[18];
    } else {
      if (str.length() != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = str.charAt(0);
      c1 = str.charAt(1);
      c2 = str.charAt(2);
      c3 = str.charAt(3);
      c4 = str.charAt(4);
      c5 = str.charAt(5);
      c6 = str.charAt(6);
      c7 = str.charAt(7);
      c8 = str.charAt(8);
      c9 = str.charAt(9);
      c10 = str.charAt(10);
      c11 = str.charAt(11);
      c12 = str.charAt(12);
      c13 = str.charAt(13);
      c14 = str.charAt(14);
      c15 = str.charAt(15);
      c16 = str.charAt(16);
      c17 = str.charAt(17);
      c18 = str.charAt(18);
    }

    if (c4 != '-' || c7 != '-' || c10 != ' ' || c13 != ':' || c16 != ':') {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    char y0 = c0;
    char y1 = c1;
    char y2 = c2;
    char y3 = c3;

    char m0 = c5;
    char m1 = c6;

    char d0 = c8;
    char d1 = c9;

    char h0 = c11;
    char h1 = c12;

    char i0 = c14;
    char i1 = c15;

    char s0 = c17;
    char s1 = c18;

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, 0);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  static long parseMillis19(
      String str,
      ZoneId zoneId,
      DateTimeFormatPattern pattern
  ) {
    if (str == null || "null".equals(str)) {
      return 0;
    }

    if (pattern.length != 19) {
      throw new UnsupportedOperationException();
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18;
    if (JVM_VERSION == 8) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      if (chars.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
      c0 = chars[0];
      c1 = chars[1];
      c2 = chars[2];
      c3 = chars[3];
      c4 = chars[4];
      c5 = chars[5];
      c6 = chars[6];
      c7 = chars[7];
      c8 = chars[8];
      c9 = chars[9];
      c10 = chars[10];
      c11 = chars[11];
      c12 = chars[12];
      c13 = chars[13];
      c14 = chars[14];
      c15 = chars[15];
      c16 = chars[16];
      c17 = chars[17];
      c18 = chars[18];
    } else if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      if (bytes.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = (char) bytes[0];
      c1 = (char) bytes[1];
      c2 = (char) bytes[2];
      c3 = (char) bytes[3];
      c4 = (char) bytes[4];
      c5 = (char) bytes[5];
      c6 = (char) bytes[6];
      c7 = (char) bytes[7];
      c8 = (char) bytes[8];
      c9 = (char) bytes[9];
      c10 = (char) bytes[10];
      c11 = (char) bytes[11];
      c12 = (char) bytes[12];
      c13 = (char) bytes[13];
      c14 = (char) bytes[14];
      c15 = (char) bytes[15];
      c16 = (char) bytes[16];
      c17 = (char) bytes[17];
      c18 = (char) bytes[18];
    } else {
      if (str.length() != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = str.charAt(0);
      c1 = str.charAt(1);
      c2 = str.charAt(2);
      c3 = str.charAt(3);
      c4 = str.charAt(4);
      c5 = str.charAt(5);
      c6 = str.charAt(6);
      c7 = str.charAt(7);
      c8 = str.charAt(8);
      c9 = str.charAt(9);
      c10 = str.charAt(10);
      c11 = str.charAt(11);
      c12 = str.charAt(12);
      c13 = str.charAt(13);
      c14 = str.charAt(14);
      c15 = str.charAt(15);
      c16 = str.charAt(16);
      c17 = str.charAt(17);
      c18 = str.charAt(18);
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    switch (pattern) {
      case DATE_TIME_FORMAT_19_DASH:
        if (c4 != '-' || c7 != '-' || c10 != ' ' || c13 != ':' || c16 != ':') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        y0 = c0;
        y1 = c1;
        y2 = c2;
        y3 = c3;

        m0 = c5;
        m1 = c6;

        d0 = c8;
        d1 = c9;

        h0 = c11;
        h1 = c12;

        i0 = c14;
        i1 = c15;

        s0 = c17;
        s1 = c18;
        break;
      case DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T:
        if (c4 != '-' || c7 != '-' || c10 != 'T' || c13 != ':' || c16 != ':') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        y0 = c0;
        y1 = c1;
        y2 = c2;
        y3 = c3;

        m0 = c5;
        m1 = c6;

        d0 = c8;
        d1 = c9;

        h0 = c11;
        h1 = c12;

        i0 = c14;
        i1 = c15;

        s0 = c17;
        s1 = c18;
        break;
      case DATE_TIME_FORMAT_19_SLASH:
        if (c4 != '/' || c7 != '/' || c10 != ' ' || c13 != ':' || c16 != ':') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        y0 = c0;
        y1 = c1;
        y2 = c2;
        y3 = c3;

        m0 = c5;
        m1 = c6;

        d0 = c8;
        d1 = c9;

        h0 = c11;
        h1 = c12;

        i0 = c14;
        i1 = c15;

        s0 = c17;
        s1 = c18;
        break;
      case DATE_TIME_FORMAT_19_DOT:
        if (c2 != '.' || c5 != '.' || c10 != ' ' || c13 != ':' || c16 != ':') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        d0 = c0;
        d1 = c1;

        m0 = c3;
        m1 = c4;

        y0 = c6;
        y1 = c7;
        y2 = c8;
        y3 = c9;

        h0 = c11;
        h1 = c12;

        i0 = c14;
        i1 = c15;

        s0 = c17;
        s1 = c18;
        break;
      default:
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, 0);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  static long parseMillis10(
      String str,
      ZoneId zoneId,
      DateTimeFormatPattern pattern
  ) {
    if (str == null || "null".equals(str)) {
      return 0;
    }

    if (pattern.length != 10) {
      throw new UnsupportedOperationException();
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9;
    if (JVM_VERSION == 8) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      if (chars.length != 10) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
      c0 = chars[0];
      c1 = chars[1];
      c2 = chars[2];
      c3 = chars[3];
      c4 = chars[4];
      c5 = chars[5];
      c6 = chars[6];
      c7 = chars[7];
      c8 = chars[8];
      c9 = chars[9];
    } else if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] bytes = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      if (bytes.length != 10) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = (char) bytes[0];
      c1 = (char) bytes[1];
      c2 = (char) bytes[2];
      c3 = (char) bytes[3];
      c4 = (char) bytes[4];
      c5 = (char) bytes[5];
      c6 = (char) bytes[6];
      c7 = (char) bytes[7];
      c8 = (char) bytes[8];
      c9 = (char) bytes[9];
    } else {
      if (str.length() != 10) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = str.charAt(0);
      c1 = str.charAt(1);
      c2 = str.charAt(2);
      c3 = str.charAt(3);
      c4 = str.charAt(4);
      c5 = str.charAt(5);
      c6 = str.charAt(6);
      c7 = str.charAt(7);
      c8 = str.charAt(8);
      c9 = str.charAt(9);
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1;
    switch (pattern) {
      case DATE_FORMAT_10_DASH:
        if (c4 != '-' || c7 != '-') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        y0 = c0;
        y1 = c1;
        y2 = c2;
        y3 = c3;

        m0 = c5;
        m1 = c6;

        d0 = c8;
        d1 = c9;
        break;
      case DATE_FORMAT_10_SLASH:
        if (c4 != '/' || c7 != '/') {
          throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
        }
        y0 = c0;
        y1 = c1;
        y2 = c2;
        y3 = c3;

        m0 = c5;
        m1 = c6;

        d0 = c8;
        d1 = c9;
        break;
      default:
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input", str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, LocalTime.MIN);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  public static long parseMillis19(String str, ZoneId zoneId) {
    if (str == null) {
      throw new NullPointerException();
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18;
    if (JVM_VERSION == 8) {
      char[] chars = JDKUtils.getCharArray(str);
      if (chars.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = chars[0];
      c1 = chars[1];
      c2 = chars[2];
      c3 = chars[3];
      c4 = chars[4];
      c5 = chars[5];
      c6 = chars[6];
      c7 = chars[7];
      c8 = chars[8];
      c9 = chars[9];
      c10 = chars[10];
      c11 = chars[11];
      c12 = chars[12];
      c13 = chars[13];
      c14 = chars[14];
      c15 = chars[15];
      c16 = chars[16];
      c17 = chars[17];
      c18 = chars[18];
    } else if (STRING_CODER != null && STRING_VALUE != null && STRING_CODER.applyAsInt(str) == 0) {
      byte[] chars = JDKUtils.STRING_VALUE.apply(str);
      if (chars.length != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = (char) chars[0];
      c1 = (char) chars[1];
      c2 = (char) chars[2];
      c3 = (char) chars[3];
      c4 = (char) chars[4];
      c5 = (char) chars[5];
      c6 = (char) chars[6];
      c7 = (char) chars[7];
      c8 = (char) chars[8];
      c9 = (char) chars[9];
      c10 = (char) chars[10];
      c11 = (char) chars[11];
      c12 = (char) chars[12];
      c13 = (char) chars[13];
      c14 = (char) chars[14];
      c15 = (char) chars[15];
      c16 = (char) chars[16];
      c17 = (char) chars[17];
      c18 = (char) chars[18];
    } else {
      if (str.length() != 19) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      c0 = str.charAt(0);
      c1 = str.charAt(1);
      c2 = str.charAt(2);
      c3 = str.charAt(3);
      c4 = str.charAt(4);
      c5 = str.charAt(5);
      c6 = str.charAt(6);
      c7 = str.charAt(7);
      c8 = str.charAt(8);
      c9 = str.charAt(9);
      c10 = str.charAt(10);
      c11 = str.charAt(11);
      c12 = str.charAt(12);
      c13 = str.charAt(13);
      c14 = str.charAt(14);
      c15 = str.charAt(15);
      c16 = str.charAt(16);
      c17 = str.charAt(17);
      c18 = str.charAt(18);
    }

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy-MM-dd HH:mm:ss
      // yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy/MM/dd HH:mm:ss
      // yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd/MM/yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '.' && c5 == '.' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd.MM.yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:mm:ss
      // 6 DEC 2020 12:13:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:ss
      // 16 DEC 2020 2:13:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = '0';
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c17 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = '0';
      s1 = c18;
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, 0);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  public static long parseMillis19(byte[] bytes, int off, ZoneId zoneId) {
    if (bytes == null) {
      throw new NullPointerException();
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18;
    c0 = (char) bytes[off];
    c1 = (char) bytes[off + 1];
    c2 = (char) bytes[off + 2];
    c3 = (char) bytes[off + 3];
    c4 = (char) bytes[off + 4];
    c5 = (char) bytes[off + 5];
    c6 = (char) bytes[off + 6];
    c7 = (char) bytes[off + 7];
    c8 = (char) bytes[off + 8];
    c9 = (char) bytes[off + 9];
    c10 = (char) bytes[off + 10];
    c11 = (char) bytes[off + 11];
    c12 = (char) bytes[off + 12];
    c13 = (char) bytes[off + 13];
    c14 = (char) bytes[off + 14];
    c15 = (char) bytes[off + 15];
    c16 = (char) bytes[off + 16];
    c17 = (char) bytes[off + 17];
    c18 = (char) bytes[off + 18];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy-MM-dd HH:mm:ss
      // yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy/MM/dd HH:mm:ss
      // yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd/MM/yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '.' && c5 == '.' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd.MM.yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:mm:ss
      // 6 DEC 2020 12:13:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:ss
      // 16 DEC 2020 2:13:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = '0';
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c17 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = '0';
      s1 = c18;
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, 0);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  public static long parseMillis19(char[] bytes, int off, ZoneId zoneId) {
    if (bytes == null) {
      throw new NullPointerException();
    }

    char c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7, c8, c9, c10, c11, c12, c13, c14, c15, c16, c17, c18;
    c0 = bytes[off];
    c1 = bytes[off + 1];
    c2 = bytes[off + 2];
    c3 = bytes[off + 3];
    c4 = bytes[off + 4];
    c5 = bytes[off + 5];
    c6 = bytes[off + 6];
    c7 = bytes[off + 7];
    c8 = bytes[off + 8];
    c9 = bytes[off + 9];
    c10 = bytes[off + 10];
    c11 = bytes[off + 11];
    c12 = bytes[off + 12];
    c13 = bytes[off + 13];
    c14 = bytes[off + 14];
    c15 = bytes[off + 15];
    c16 = bytes[off + 16];
    c17 = bytes[off + 17];
    c18 = bytes[off + 18];

    char y0, y1, y2, y3, m0, m1, d0, d1, h0, h1, i0, i1, s0, s1;
    if (c4 == '-' && c7 == '-' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy-MM-dd HH:mm:ss
      // yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c4 == '/' && c7 == '/' && (c10 == ' ' || c10 == 'T') && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // yyyy/MM/dd HH:mm:ss
      // yyyy/MM/dd'T'HH:mm:ss
      y0 = c0;
      y1 = c1;
      y2 = c2;
      y3 = c3;

      m0 = c5;
      m1 = c6;

      d0 = c8;
      d1 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '/' && c5 == '/' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd/MM/yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == '.' && c5 == '.' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd.MM.yyyy HH:mm:ss
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      m0 = c3;
      m1 = c4;

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c1 == ' ' && c5 == ' ' && c10 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // d MMM yyyy HH:mm:ss
      // 6 DEC 2020 12:13:14
      d0 = '0';
      d1 = c0;

      int month = DateUtils.month(c2, c3, c4);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c6;
      y1 = c7;
      y2 = c8;
      y3 = c9;

      h0 = c11;
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c13 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy H:mm:ss
      // 16 DEC 2020 2:13:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = '0';
      h1 = c12;

      i0 = c14;
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c16 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = '0';
      i1 = c15;

      s0 = c17;
      s1 = c18;
    } else if (c2 == ' ' && c6 == ' ' && c11 == ' ' && c14 == ':' && c17 == ':') {
      // dd MMM yyyy HH:m:ss
      // 16 DEC 2020 12:3:14
      d0 = c0;
      d1 = c1;

      int month = DateUtils.month(c3, c4, c5);
      if (month > 0) {
        m0 = (char) ('0' + month / 10);
        m1 = (char) ('0' + (month % 10));
      } else {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }

      y0 = c7;
      y1 = c8;
      y2 = c9;
      y3 = c10;

      h0 = c12;
      h1 = c13;

      i0 = c15;
      i1 = c16;

      s0 = '0';
      s1 = c18;
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');

      if ((month == 0 && year != 0) || month > 12) {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      int max = 31;
      switch (month) {
        case 2:
          boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
          max = leapYear ? 29 : 28;
          break;
        case 4:
        case 6:
        case 9:
        case 11:
          max = 30;
          break;
      }

      if ((dom == 0 && year != 0) || dom > max) {
        String str = new String(bytes, off, 19);
        throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
      }
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      String str = new String(bytes, off, 19);
      throw new DateTimeParseException("illegal input " + str, str, 0);
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0) {
      year = 1970;
      month = 1;
      dom = 1;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, 0);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    return (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
  }

  public static LocalDateTime localDateTime(
      char y0,
      char y1,
      char y2,
      char y3,
      char m0,
      char m1,
      char d0,
      char d1,
      char h0,
      char h1,
      char i0,
      char i1,
      char s0,
      char s1
  ) {
    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    if (year == 0 && month == 0 && dom == 0 && hour == 0 && minute == 0 && second == 0) {
      return null;
    }

    if (hour > 24 || minute > 60 || second > 60) {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second, 0);
  }

  public static LocalDateTime localDateTime(
      char y0,
      char y1,
      char y2,
      char y3,
      char m0,
      char m1,
      char d0,
      char d1,
      char h0,
      char h1,
      char i0,
      char i1,
      char s0,
      char s1,
      char S0,
      char S1,
      char S2,
      char S3,
      char S4,
      char S5,
      char S6,
      char S7,
      char S8) {
    int year;
    if (y0 >= '0' && y0 <= '9'
        && y1 >= '0' && y1 <= '9'
        && y2 >= '0' && y2 <= '9'
        && y3 >= '0' && y3 <= '9'
    ) {
      year = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int month;
    if (m0 >= '0' && m0 <= '9'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
    ) {
      month = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int dom;
    if (d0 >= '0' && d0 <= '9'
        && d1 >= '0' && d1 <= '9'
    ) {
      dom = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int hour;
    if (h0 >= '0' && h0 <= '9'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
    ) {
      hour = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int minute;
    if (i0 >= '0' && i0 <= '9'
        && i1 >= '0' && i1 <= '9'
    ) {
      minute = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int second;
    if (s0 >= '0' && s0 <= '9'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      second = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    int nanos;
    if (S0 >= '0' && S0 <= '9'
        && S1 >= '0' && S1 <= '9'
        && S2 >= '0' && S2 <= '9'
        && S3 >= '0' && S3 <= '9'
        && S4 >= '0' && S4 <= '9'
        && S5 >= '0' && S5 <= '9'
        && S6 >= '0' && S6 <= '9'
        && S7 >= '0' && S7 <= '9'
        && S8 >= '0' && S8 <= '9'
    ) {
      nanos = (S0 - '0') * 1000_000_00
          + (S1 - '0') * 1000_000_0
          + (S2 - '0') * 1000_000
          + (S3 - '0') * 1000_00
          + (S4 - '0') * 1000_0
          + (S5 - '0') * 1000
          + (S6 - '0') * 100
          + (S7 - '0') * 10
          + (S8 - '0');
    } else {
      return null;
    }

    return LocalDateTime.of(year, month, dom, hour, minute, second, nanos);
  }

  public static long millis(LocalDateTime ldt) {
    return millis(
        null,
        ldt.getYear(),
        ldt.getMonthValue(),
        ldt.getDayOfMonth(),
        ldt.getHour(),
        ldt.getMinute(),
        ldt.getSecond(),
        ldt.getNano()
    );
  }

  public static long millis(LocalDateTime ldt, ZoneId zoneId) {
    return millis(
        zoneId,
        ldt.getYear(),
        ldt.getMonthValue(),
        ldt.getDayOfMonth(),
        ldt.getHour(),
        ldt.getMinute(),
        ldt.getSecond(),
        ldt.getNano()
    );
  }

  public static long millis(
      ZoneId zoneId,
      int year,
      int month,
      int dom,
      int hour,
      int minute,
      int second,
      int nanoOfSecond
  ) {
    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    long utcSeconds;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long total = (365 * year)
          + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
          + ((367 * month - 362) / 12)
          + (dom - 1);

      if (month > 2) {
        total--;
        boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
        if (!leapYear) {
          total--;
        }
      }

      long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
      utcSeconds = epochDay * 86400
          + hour * 3600
          + minute * 60
          + second;
    }

    int zoneOffsetTotalSeconds;

    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    if (shanghai && utcSeconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else if (zoneId == ZoneOffset.UTC || "UTC".equals(zoneId.getId())) {
      zoneOffsetTotalSeconds = 0;
    } else {
      LocalDate localDate = LocalDate.of(year, month, dom);
      LocalTime localTime = LocalTime.of(hour, minute, second, nanoOfSecond);
      LocalDateTime ldt = LocalDateTime.of(localDate, localTime);
      ZoneOffset offset = zoneId.getRules().getOffset(ldt);
      zoneOffsetTotalSeconds = offset.getTotalSeconds();
    }

    long millis = (utcSeconds - zoneOffsetTotalSeconds) * 1000L;
    if (nanoOfSecond != 0) {
      millis += nanoOfSecond / 1_000_000;
    }
    return millis;
  }

  public static long utcSeconds(
      int year,
      int month,
      int dom,
      int hour,
      int minute,
      int second
  ) {
    final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
    final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

    long total = (365 * year)
        + ((year + 3) / 4 - (year + 99) / 100 + (year + 399) / 400)
        + ((367 * month - 362) / 12)
        + (dom - 1);

    if (month > 2) {
      total--;
      boolean leapYear = (year & 3) == 0 && ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
      if (!leapYear) {
        total--;
      }
    }

    long epochDay = total - DAYS_0000_TO_1970;
    return epochDay * 86400
        + hour * 3600
        + minute * 60
        + second;
  }

  public static String formatYMDHMS19(Date date) {
    return formatYMDHMS19(date, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static String formatYMDHMS19(Date date, ZoneId zoneId) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    long timeMillis = date.getTime();

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;

    final long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000;
    boolean shanghai = zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES;
    if (shanghai && epochSecond > SECONDS_1991_09_15_02) {
      offsetTotalSeconds = 28800; // OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    long localEpochDay = Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int secsOfDay = (int) Math.floorMod(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int year, month, dayOfMonth;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long zeroDay = localEpochDay + DAYS_0000_TO_1970;
      // find the march-based year
      zeroDay -= 60; // adjust to 0000-03-01 so leap day is at end of four-year cycle
      long adjust = 0;
      if (zeroDay < 0) {
        // adjust negative years to positive for calculation
        long adjustCycles = (zeroDay + 1) / DAYS_PER_CYCLE - 1;
        adjust = adjustCycles * 400;
        zeroDay += -adjustCycles * DAYS_PER_CYCLE;
      }
      long yearEst = (400 * zeroDay + 591) / DAYS_PER_CYCLE;
      long doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      if (doyEst < 0) {
        // fix estimate
        yearEst--;
        doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      }
      yearEst += adjust; // reset any negative year
      int marchDoy0 = (int) doyEst;

      // convert march-based values back to january-based
      int marchMonth0 = (marchDoy0 * 5 + 2) / 153;
      month = (marchMonth0 + 2) % 12 + 1;
      dayOfMonth = marchDoy0 - (marchMonth0 * 306 + 5) / 10 + 1;
      yearEst += marchMonth0 / 10;

      // check year now we are certain it is correct
      if (yearEst < Year.MIN_VALUE || yearEst > Year.MAX_VALUE) {
        throw new DateTimeException("Invalid year " + yearEst);
      }

      year = (int) yearEst;
    }

    int hour, minute, second;
    {
      final int MINUTES_PER_HOUR = 60;
      final int SECONDS_PER_MINUTE = 60;
      final int SECONDS_PER_HOUR = SECONDS_PER_MINUTE * MINUTES_PER_HOUR;

      long secondOfDay = secsOfDay;
      if (secondOfDay < 0 || secondOfDay > 86399) {
        throw new DateTimeException("Invalid secondOfDay " + secondOfDay);
      }
      int hours = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_HOUR);
      secondOfDay -= hours * SECONDS_PER_HOUR;
      int minutes = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_MINUTE);
      secondOfDay -= minutes * SECONDS_PER_MINUTE;

      hour = hours;
      minute = minutes;
      second = (int) secondOfDay;
    }

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[19];
      IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
      bytes[10] = ' ';
      IOUtils.writeLocalTime(bytes, 11, hour, minute, second);
      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[19];
    IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
    chars[10] = ' ';
    IOUtils.writeLocalTime(chars, 11, hour, minute, second);

    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }

    return new String(chars);
  }

  public static String formatYMD8(Date date) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    return formatYMD8(date.getTime(), DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static String formatYMD8(long timeMillis, ZoneId zoneId) {
    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;

    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }
    if (zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES) {
      offsetTotalSeconds = getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(epochSecond);
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    long localEpochDay = Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);

    int off = (int) (localEpochDay - LOCAL_EPOCH_DAY + 128);

    final String[] cache = CacheDate8.CACHE;
    if (off >= 0 && off < cache.length) {
      String str = cache[off];
      if (str != null) {
        return str;
      }
    }

    int year, month, dayOfMonth;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long zeroDay = localEpochDay + DAYS_0000_TO_1970;
      // find the march-based year
      zeroDay -= 60; // adjust to 0000-03-01 so leap day is at end of four-year cycle
      long adjust = 0;
      if (zeroDay < 0) {
        // adjust negative years to positive for calculation
        long adjustCycles = (zeroDay + 1) / DAYS_PER_CYCLE - 1;
        adjust = adjustCycles * 400;
        zeroDay += -adjustCycles * DAYS_PER_CYCLE;
      }
      long yearEst = (400 * zeroDay + 591) / DAYS_PER_CYCLE;
      long doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      if (doyEst < 0) {
        // fix estimate
        yearEst--;
        doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      }
      yearEst += adjust; // reset any negative year
      int marchDoy0 = (int) doyEst;

      // convert march-based values back to january-based
      int marchMonth0 = (marchDoy0 * 5 + 2) / 153;
      month = (marchMonth0 + 2) % 12 + 1;
      dayOfMonth = marchDoy0 - (marchMonth0 * 306 + 5) / 10 + 1;
      yearEst += marchMonth0 / 10;

      // check year now we are certain it is correct
      if (yearEst < Year.MIN_VALUE || yearEst > Year.MAX_VALUE) {
        throw new DateTimeException("Invalid year " + yearEst);
      }

      year = (int) yearEst;
    }

    int y01 = year / 100;
    int y23 = year - y01 * 100;

    String str;
    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[8];
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[y01]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 2, PACKED_DIGITS[y23]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS[month]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
      str = STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    } else {
      char[] chars = new char[8];
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 12, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
      if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
        str = STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
      } else {
        str = new String(chars);
      }
    }

    if (off >= 0 && off < cache.length) {
      cache[off] = str;
    }

    return str;
  }

  public static String formatYMD10(int year, int month, int dayOfMonth) {
    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[10];
      IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[10];
    IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }
    return new String(chars);
  }

  public static String formatYMD10(LocalDate date) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    return formatYMD10(date.getYear(), date.getMonthValue(), date.getDayOfMonth());
  }

  public static String formatYMD10(Date date) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    return formatYMD10(date.getTime(), DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static String formatYMD8(LocalDate date) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    int year = date.getYear();
    int month = date.getMonthValue();
    int dayOfMonth = date.getDayOfMonth();

    int y01 = year / 100;
    int y23 = year - y01 * 100;

    String str;
    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[8];
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[y01]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 2, PACKED_DIGITS[y23]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS[month]);
      UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
      str = STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    } else {
      char[] chars = new char[8];
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 12, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
      if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
        str = STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
      } else {
        str = new String(chars);
      }
    }

    return str;
  }

  public static String formatYMD10(long timeMillis, ZoneId zoneId) {
    if (zoneId == null) {
      zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    }

    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;
    if (zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES) {
      offsetTotalSeconds = getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(epochSecond);
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    long localEpochDay = Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);

    int off = (int) (localEpochDay - LOCAL_EPOCH_DAY + 128);
    final String[] cache = CacheDate10.CACHE;
    if (off >= 0 && off < cache.length) {
      String str = cache[off];
      if (str != null) {
        return str;
      }
    }

    int year, month, dayOfMonth;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long zeroDay = localEpochDay + DAYS_0000_TO_1970;
      // find the march-based year
      zeroDay -= 60; // adjust to 0000-03-01 so leap day is at end of four year cycle
      long adjust = 0;
      if (zeroDay < 0) {
        // adjust negative years to positive for calculation
        long adjustCycles = (zeroDay + 1) / DAYS_PER_CYCLE - 1;
        adjust = adjustCycles * 400;
        zeroDay += -adjustCycles * DAYS_PER_CYCLE;
      }
      long yearEst = (400 * zeroDay + 591) / DAYS_PER_CYCLE;
      long doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      if (doyEst < 0) {
        // fix estimate
        yearEst--;
        doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      }
      yearEst += adjust; // reset any negative year
      int marchDoy0 = (int) doyEst;

      // convert march-based values back to january-based
      int marchMonth0 = (marchDoy0 * 5 + 2) / 153;
      month = (marchMonth0 + 2) % 12 + 1;
      dayOfMonth = marchDoy0 - (marchMonth0 * 306 + 5) / 10 + 1;
      yearEst += marchMonth0 / 10;

      // check year now we are certain it is correct
      if (yearEst < Year.MIN_VALUE || yearEst > Year.MAX_VALUE) {
        throw new DateTimeException("Invalid year " + yearEst);
      }

      year = (int) yearEst;
    }

    String str;
    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[10];
      IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
      str = STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    } else {
      char[] chars = new char[10];
      IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
      if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
        str = STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
      } else {
        str = new String(chars);
      }
    }

    if (off >= 0 && off < cache.length) {
      cache[off] = str;
    }

    return str;
  }

  public static String format(Date date, String format) {
    if (date == null) {
      return null;
    }

    if (format == null) {
      return format(date);
    }

    switch (format) {
      case "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": {
        return format(date.getTime(), DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
      }
      case "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss":
      case "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss": {
        return format(date.getTime(), DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T);
      }
      case "dd.MM.yyyy HH:mm:ss": {
        return format(date.getTime(), DATE_TIME_FORMAT_19_DOT);
      }
      case "yyyyMMdd":
        return formatYMD8(date.getTime(), DEFAULT_ZONE_ID);
      case "yyyy-MM-dd":
        return formatYMD10(date.getTime(), DEFAULT_ZONE_ID);
      case "yyyy/MM/dd":
        return format(date.getTime(), DATE_FORMAT_10_SLASH);
      case "dd.MM.yyyy":
        return format(date.getTime(), DATE_FORMAT_10_DOT);
      default:
        break;
    }

    long epochMilli = date.getTime();
    Instant instant = Instant.ofEpochMilli(epochMilli);
    ZonedDateTime zdt = instant.atZone(DEFAULT_ZONE_ID);

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
    return formatter.format(zdt);
  }

  public static String formatYMDHMS19(ZonedDateTime zdt) {
    if (zdt == null) {
      return null;
    }

    int year = zdt.getYear();
    int month = zdt.getMonthValue();
    int dayOfMonth = zdt.getDayOfMonth();
    int hour = zdt.getHour();
    int minute = zdt.getMinute();
    int second = zdt.getSecond();
    return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
  }

  public static String format(ZonedDateTime zdt, String format) {
    if (zdt == null) {
      return null;
    }

    int year = zdt.getYear();
    int month = zdt.getMonthValue();
    int dayOfMonth = zdt.getDayOfMonth();

    switch (format) {
      case "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": {
        int hour = zdt.getHour();
        int minute = zdt.getMinute();
        int second = zdt.getSecond();
        return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
      }
      case "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss":
      case "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss": {
        int hour = zdt.getHour();
        int minute = zdt.getMinute();
        int second = zdt.getSecond();
        return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T);
      }
      case "yyyy-MM-dd":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DASH);
      case "yyyy/MM/dd":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_SLASH);
      case "dd.MM.yyyy":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DOT);
      default:
        break;
    }

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
    return formatter.format(zdt);
  }

  public static String formatYMDHMS19(LocalDateTime ldt) {
    if (ldt == null) {
      return null;
    }

    int year = ldt.getYear();
    int month = ldt.getMonthValue();
    int dayOfMonth = ldt.getDayOfMonth();
    int hour = ldt.getHour();
    int minute = ldt.getMinute();
    int second = ldt.getSecond();

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[19];
      IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
      bytes[10] = ' ';
      IOUtils.writeLocalTime(bytes, 11, hour, minute, second);
      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[19];
    IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
    chars[10] = ' ';
    IOUtils.writeLocalTime(chars, 11, hour, minute, second);
    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }
    return new String(chars);
  }

  public static String format(LocalDateTime ldt, String format) {
    if (ldt == null) {
      return null;
    }

    int year = ldt.getYear();
    int month = ldt.getMonthValue();
    int dayOfMonth = ldt.getDayOfMonth();

    switch (format) {
      case "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": {
        int hour = ldt.getHour();
        int minute = ldt.getMinute();
        int second = ldt.getSecond();
        return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
      }
      case "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss":
      case "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss": {
        int hour = ldt.getHour();
        int minute = ldt.getMinute();
        int second = ldt.getSecond();
        return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T);
      }
      case "yyyy-MM-dd":
        return formatYMD10(year, month, dayOfMonth);
      case "yyyy/MM/dd":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_SLASH);
      case "dd.MM.yyyy":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DOT);
      default:
        break;
    }

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
    return formatter.format(ldt);
  }

  public static String formatYMDHMS19(LocalDate localDate) {
    if (localDate == null) {
      return null;
    }

    int year = localDate.getYear();
    int month = localDate.getMonthValue();
    int dayOfMonth = localDate.getDayOfMonth();

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[19];
      IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
      bytes[10] = ' ';
      IOUtils.writeLocalTime(bytes, 11, 0, 0, 0);
      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[19];
    IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
    chars[10] = ' ';
    IOUtils.writeLocalTime(chars, 11, 0, 0, 0);
    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }
    return new String(chars);
  }

  public static String format(LocalDate localDate, String format) {
    if (localDate == null) {
      return null;
    }

    int year = localDate.getYear();
    int month = localDate.getMonthValue();
    int dayOfMonth = localDate.getDayOfMonth();

    switch (format) {
      case "yyyy-MM-dd HH:mm:ss": {
        return format(year, month, dayOfMonth, 0, 0, 0, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
      }
      case "yyyy-MM-ddTHH:mm:ss":
      case "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss": {
        return format(year, month, dayOfMonth, 0, 0, 0, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T);
      }
      case "yyyy-MM-dd":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DASH);
      case "yyyy/MM/dd":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_SLASH);
      case "dd.MM.yyyy":
        return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DOT);
      default:
        break;
    }

    DateTimeFormatter formatter = DateTimeFormatter.ofPattern(format);
    return formatter.format(localDate);
  }

  public static String format(int year, int month, int dayOfMonth) {
    return format(year, month, dayOfMonth, DATE_FORMAT_10_DASH);
  }

  public static String format(
      int year,
      int month,
      int dayOfMonth,
      DateTimeFormatPattern pattern
  ) {
    int y01 = year / 100;
    int y23 = year - y01 * 100;

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[10];
      if (pattern == DATE_FORMAT_10_DOT) {
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
        bytes[2] = '.';
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 3, PACKED_DIGITS[month]);
        bytes[5] = '.';
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS[y01]);
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS[y23]);
      } else {
        byte separator = (byte) (pattern == DATE_FORMAT_10_DASH ? '-' : '/');
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[y01]);
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 2, PACKED_DIGITS[y23]);
        bytes[4] = separator;
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 5, PACKED_DIGITS[month]);
        bytes[7] = separator;
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
      }

      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[10];
    if (pattern == DATE_FORMAT_10_DOT) {
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
      chars[2] = '.';
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      chars[5] = '.';
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 12, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 16, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
    } else {
      char separator = (pattern == DATE_FORMAT_10_DASH ? '-' : '/');
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
      chars[4] = separator;
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 10, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      chars[7] = separator;
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 16, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
    }

    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }

    return new String(chars);
  }

  public static String format(long timeMillis) {
    return format(timeMillis, DateTimeFormatPattern.DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
  }

  public static String format(Date date) {
    if (date == null) {
      return null;
    }
    return format(date.getTime(), DateTimeFormatPattern.DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
  }

  public static String format(long timeMillis, DateTimeFormatPattern pattern) {
    ZoneId zoneId = DEFAULT_ZONE_ID;
    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;
    if (zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES) {
      offsetTotalSeconds = getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(epochSecond);
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    long localEpochDay = Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int secsOfDay = (int) Math.floorMod(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int year, month, dayOfMonth;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long zeroDay = localEpochDay + DAYS_0000_TO_1970;
      // find the march-based year
      zeroDay -= 60; // adjust to 0000-03-01 so leap day is at end of four year cycle
      long adjust = 0;
      if (zeroDay < 0) {
        // adjust negative years to positive for calculation
        long adjustCycles = (zeroDay + 1) / DAYS_PER_CYCLE - 1;
        adjust = adjustCycles * 400;
        zeroDay += -adjustCycles * DAYS_PER_CYCLE;
      }
      long yearEst = (400 * zeroDay + 591) / DAYS_PER_CYCLE;
      long doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      if (doyEst < 0) {
        // fix estimate
        yearEst--;
        doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      }
      yearEst += adjust; // reset any negative year
      int marchDoy0 = (int) doyEst;

      // convert march-based values back to january-based
      int marchMonth0 = (marchDoy0 * 5 + 2) / 153;
      month = (marchMonth0 + 2) % 12 + 1;
      dayOfMonth = marchDoy0 - (marchMonth0 * 306 + 5) / 10 + 1;
      yearEst += marchMonth0 / 10;

      // check year now we are certain it is correct
      if (yearEst < Year.MIN_VALUE || yearEst > Year.MAX_VALUE) {
        throw new DateTimeException("Invalid year " + yearEst);
      }

      year = (int) yearEst;
    }

    if (pattern == DATE_FORMAT_10_DASH || pattern == DATE_FORMAT_10_SLASH || pattern == DATE_FORMAT_10_DOT) {
      return format(year, month, dayOfMonth, pattern);
    }

    int hour, minute, second;
    {
      final int MINUTES_PER_HOUR = 60;
      final int SECONDS_PER_MINUTE = 60;
      final int SECONDS_PER_HOUR = SECONDS_PER_MINUTE * MINUTES_PER_HOUR;

      long secondOfDay = secsOfDay;
      if (secondOfDay < 0 || secondOfDay > 86399) {
        throw new DateTimeException("Invalid secondOfDay " + secondOfDay);
      }
      int hours = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_HOUR);
      secondOfDay -= hours * SECONDS_PER_HOUR;
      int minutes = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_MINUTE);
      secondOfDay -= minutes * SECONDS_PER_MINUTE;

      hour = hours;
      minute = minutes;
      second = (int) secondOfDay;
    }

    return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, pattern);
  }

  public static String format(
      int year,
      int month,
      int dayOfMonth,
      int hour,
      int minute,
      int second
  ) {
    return format(year, month, dayOfMonth, hour, minute, second, DATE_TIME_FORMAT_19_DASH);
  }

  static String format(
      int year,
      int month,
      int dayOfMonth,
      int hour,
      int minute,
      int second,
      DateTimeFormatPattern pattern
  ) {
    int y01 = year / 100;
    int y23 = year - y01 * 100;

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      byte[] bytes = new byte[19];
      if (pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_DOT) {
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
        bytes[2] = '.';
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 3, PACKED_DIGITS[month]);
        bytes[5] = '.';
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS[y01]);
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS[y23]);
        bytes[10] = (byte) ' ';
      } else {
        char separator = pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_DASH ? ' ' : 'T';
        byte dateSeparator = (byte) (pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_SLASH ? '/' : '-');
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS[y01]);
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 2, PACKED_DIGITS[y23]);
        bytes[4] = dateSeparator;
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 5, PACKED_DIGITS[month]);
        bytes[7] = dateSeparator;
        UNSAFE.putShort(bytes, ARRAY_BYTE_BASE_OFFSET + 8, PACKED_DIGITS[dayOfMonth]);
        bytes[10] = (byte) separator;
      }
      IOUtils.writeLocalTime(bytes, 11, hour, minute, second);

      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    char[] chars = new char[19];
    if (pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_DOT) {
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
      chars[2] = '.';
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 6, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      chars[5] = '.';
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 12, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 16, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
      chars[10] = ' ';
    } else {
      char separator = pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_DASH ? ' ' : 'T';
      char dateSeparator = pattern == DATE_TIME_FORMAT_19_SLASH ? '/' : '-';
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET, PACKED_DIGITS_UTF16[y01]);
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 4, PACKED_DIGITS_UTF16[y23]);
      chars[4] = dateSeparator;
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 10, PACKED_DIGITS_UTF16[month]);
      chars[7] = dateSeparator;
      UNSAFE.putInt(chars, ARRAY_CHAR_BASE_OFFSET + 16, PACKED_DIGITS_UTF16[dayOfMonth]);
      chars[10] = separator;
    }
    IOUtils.writeLocalTime(chars, 11, hour, minute, second);
    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }
    return new String(chars);
  }

  public static String toString(Date date) {
    return toString(date.getTime(), false, DEFAULT_ZONE_ID);
  }

  public static String toString(long timeMillis, boolean timeZone, ZoneId zoneId) {
    final int SECONDS_PER_DAY = 60 * 60 * 24;

    long epochSecond = Math.floorDiv(timeMillis, 1000L);
    int offsetTotalSeconds;
    if (zoneId == SHANGHAI_ZONE_ID || zoneId.getRules() == SHANGHAI_ZONE_RULES) {
      offsetTotalSeconds = getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(epochSecond);
    } else {
      Instant instant = Instant.ofEpochMilli(timeMillis);
      offsetTotalSeconds = zoneId.getRules().getOffset(instant).getTotalSeconds();
    }

    long localSecond = epochSecond + offsetTotalSeconds;
    long localEpochDay = Math.floorDiv(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int secsOfDay = (int) Math.floorMod(localSecond, (long) SECONDS_PER_DAY);
    int year, month, dayOfMonth;
    {
      final int DAYS_PER_CYCLE = 146097;
      final long DAYS_0000_TO_1970 = (DAYS_PER_CYCLE * 5L) - (30L * 365L + 7L);

      long zeroDay = localEpochDay + DAYS_0000_TO_1970;
      // find the march-based year
      zeroDay -= 60; // adjust to 0000-03-01 so leap day is at end of four year cycle
      long adjust = 0;
      if (zeroDay < 0) {
        // adjust negative years to positive for calculation
        long adjustCycles = (zeroDay + 1) / DAYS_PER_CYCLE - 1;
        adjust = adjustCycles * 400;
        zeroDay += -adjustCycles * DAYS_PER_CYCLE;
      }
      long yearEst = (400 * zeroDay + 591) / DAYS_PER_CYCLE;
      long doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      if (doyEst < 0) {
        // fix estimate
        yearEst--;
        doyEst = zeroDay - (365 * yearEst + yearEst / 4 - yearEst / 100 + yearEst / 400);
      }
      yearEst += adjust; // reset any negative year
      int marchDoy0 = (int) doyEst;

      // convert march-based values back to january-based
      int marchMonth0 = (marchDoy0 * 5 + 2) / 153;
      month = (marchMonth0 + 2) % 12 + 1;
      dayOfMonth = marchDoy0 - (marchMonth0 * 306 + 5) / 10 + 1;
      yearEst += marchMonth0 / 10;

      // check year now we are certain it is correct
      if (yearEst < Year.MIN_VALUE || yearEst > Year.MAX_VALUE) {
        throw new DateTimeException("Invalid year " + yearEst);
      }

      year = (int) yearEst;
    }

    int hour, minute, second;
    {
      final int MINUTES_PER_HOUR = 60;
      final int SECONDS_PER_MINUTE = 60;
      final int SECONDS_PER_HOUR = SECONDS_PER_MINUTE * MINUTES_PER_HOUR;

      long secondOfDay = secsOfDay;
      if (secondOfDay < 0 || secondOfDay > 86399) {
        throw new DateTimeException("Invalid secondOfDay " + secondOfDay);
      }
      int hours = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_HOUR);
      secondOfDay -= hours * SECONDS_PER_HOUR;
      int minutes = (int) (secondOfDay / SECONDS_PER_MINUTE);
      secondOfDay -= minutes * SECONDS_PER_MINUTE;

      hour = hours;
      minute = minutes;
      second = (int) secondOfDay;
    }

    int millis = (int) Math.floorMod(timeMillis, 1000L);

    int millislen;
    if (millis == 0) {
      millislen = 0;
    } else if (millis < 10) {
      millislen = 4;
    } else {
      if (millis % 100 == 0) {
        millislen = 2;
      } else if (millis % 10 == 0) {
        millislen = 3;
      } else {
        millislen = 4;
      }
    }

    int zonelen;
    if (timeZone) {
      zonelen = offsetTotalSeconds == 0 ? 1 : 6;
    } else {
      zonelen = 0;
    }

    int len = 19 + millislen + zonelen;

    if (STRING_CREATOR_JDK8 != null) {
      char[] chars = new char[len];
      IOUtils.writeLocalDate(chars, 0, year, month, dayOfMonth);
      chars[10] = ' ';
      IOUtils.writeLocalTime(chars, 11, hour, minute, second);
      if (millislen > 0) {
        chars[19] = '.';
        for (int i = 20; i < len; ++i) {
          chars[i] = '0';
        }
        if (millis < 10) {
          IOUtils.getChars(millis, 19 + millislen, chars);
        } else {
          if (millis % 100 == 0) {
            IOUtils.getChars(millis / 100, 19 + millislen, chars);
          } else if (millis % 10 == 0) {
            IOUtils.getChars(millis / 10, 19 + millislen, chars);
          } else {
            IOUtils.getChars(millis, 19 + millislen, chars);
          }
        }
      }
      if (timeZone) {
        int timeZoneOffset = offsetTotalSeconds / 3600;
        if (offsetTotalSeconds == 0) {
          chars[19 + millislen] = 'Z';
        } else {
          int offsetAbs = Math.abs(timeZoneOffset);

          if (timeZoneOffset >= 0) {
            chars[19 + millislen] = '+';
          } else {
            chars[19 + millislen] = '-';
          }
          chars[19 + millislen + 1] = '0';
          IOUtils.getChars(offsetAbs, 19 + millislen + 3, chars);
          chars[19 + millislen + 3] = ':';
          chars[19 + millislen + 4] = '0';
          int offsetMinutes = (offsetTotalSeconds - timeZoneOffset * 3600) / 60;
          if (offsetMinutes < 0) {
            offsetMinutes = -offsetMinutes;
          }
          IOUtils.getChars(offsetMinutes, 19 + millislen + zonelen, chars);
        }
      }

      return STRING_CREATOR_JDK8.apply(chars, Boolean.TRUE);
    }

    byte[] bytes = new byte[len];
    IOUtils.writeLocalDate(bytes, 0, year, month, dayOfMonth);
    bytes[10] = ' ';
    IOUtils.writeLocalTime(bytes, 11, hour, minute, second);
    if (millislen > 0) {
      bytes[19] = '.';
      for (int i = 20; i < len; ++i) {
        bytes[i] = '0';
      }
      if (millis < 10) {
        IOUtils.getChars(millis, 19 + millislen, bytes);
      } else {
        if (millis % 100 == 0) {
          IOUtils.getChars(millis / 100, 19 + millislen, bytes);
        } else if (millis % 10 == 0) {
          IOUtils.getChars(millis / 10, 19 + millislen, bytes);
        } else {
          IOUtils.getChars(millis, 19 + millislen, bytes);
        }
      }
    }
    if (timeZone) {
      int timeZoneOffset = offsetTotalSeconds / 3600;
      if (offsetTotalSeconds == 0) {
        bytes[19 + millislen] = 'Z';
      } else {
        int offsetAbs = Math.abs(timeZoneOffset);

        if (timeZoneOffset >= 0) {
          bytes[19 + millislen] = '+';
        } else {
          bytes[19 + millislen] = '-';
        }
        bytes[19 + millislen + 1] = '0';
        IOUtils.getChars(offsetAbs, 19 + millislen + 3, bytes);
        bytes[19 + millislen + 3] = ':';
        bytes[19 + millislen + 4] = '0';
        int offsetMinutes = (offsetTotalSeconds - timeZoneOffset * 3600) / 60;
        if (offsetMinutes < 0) {
          offsetMinutes = -offsetMinutes;
        }
        IOUtils.getChars(offsetMinutes, 19 + millislen + zonelen, bytes);
      }
    }

    if (STRING_CREATOR_JDK11 != null) {
      return STRING_CREATOR_JDK11.apply(bytes, LATIN1);
    }

    return new String(bytes, 0, bytes.length, StandardCharsets.ISO_8859_1);
  }

  public static int month(char c0, char c1, char c2) {
    switch (c0) {
      case 'J':
        // Jan
        if (c1 == 'a' && c2 == 'n') {
          return 1;
        }
        if (c1 == 'u') {
          if (c2 == 'n') {
            return 6;
          }
          if (c2 == 'l') {
            return 7;
          }
        }
        break;
      case 'F':
        if (c1 == 'e' && c2 == 'b') {
          return 2;
        }
        break;
      case 'M':
        if (c1 == 'a') {
          if (c2 == 'r') {
            return 3;
          }
          if (c2 == 'y') {
            return 5;
          }
        }
        break;
      case 'A':
        if (c1 == 'p' && c2 == 'r') {
          return 4;
        }
        if (c1 == 'u' && c2 == 'g') {
          return 8;
        }
        break;
      case 'S':
        if (c1 == 'e' && c2 == 'p') {
          return 9;
        }
        break;
      case 'O':
        if (c1 == 'c' && c2 == 't') {
          return 10;
        }
        break;
      case 'N':
        if (c1 == 'o' && c2 == 'v') {
          return 11;
        }
        break;
      case 'D':
        if (c1 == 'e' && c2 == 'c') {
          return 12;
        }
        break;
      default:
        break;
    }

    return 0;
  }

  public static int hourAfterNoon(char h0, char h1) {
    if (h0 == '0') {
      switch (h1) {
        case '0':
          h0 = '1';
          h1 = '2';
          break;
        case '1':
          h0 = '1';
          h1 = '3';
          break;
        case '2':
          h0 = '1';
          h1 = '4';
          break;
        case '3':
          h0 = '1';
          h1 = '5';
          break;
        case '4':
          h0 = '1';
          h1 = '6';
          break;
        case '5':
          h0 = '1';
          h1 = '7';
          break;
        case '6':
          h0 = '1';
          h1 = '8';
          break;
        case '7':
          h0 = '1';
          h1 = '9';
          break;
        case '8':
          h0 = '2';
          h1 = '0';
          break;
        case '9':
          h0 = '2';
          h1 = '1';
          break;
        default:
          break;
      }
    } else if (h0 == '1') {
      switch (h1) {
        case '0':
          h0 = '2';
          h1 = '2';
          break;
        case '1':
          h0 = '2';
          h1 = '3';
          break;
        case '2':
          h0 = '2';
          h1 = '4';
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    return h0 << 16 | h1;
  }

  public static int getShanghaiZoneOffsetTotalSeconds(long seconds) {
    long SECONDS_1991_09_15_02 = 684900000; // utcMillis(1991, 9, 15, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1991_04_14_03 = 671598000; // utcMillis(1991, 4, 14, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1990_09_16_02 = 653450400; // utcMillis(1990, 9, 16, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1990_04_15_03 = 640148400; // utcMillis(1990, 4, 15, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1989_09_17_02 = 622000800; // utcMillis(1989, 9, 17, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1989_04_16_03 = 608698800; // utcMillis(1989, 4, 16, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1988_09_11_02 = 589946400; // utcMillis(1988, 9, 11, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1988_04_17_03 = 577249200; // utcMillis(1988, 4, 17, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1987_09_13_02 = 558496800; // utcMillis(1987, 9, 13, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1987_04_12_03 = 545194800; // utcMillis(1987, 4, 12, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1986_09_14_02 = 527047200; // utcMillis(1986, 9, 14, 2, 0, 0);
    long SECONDS_1986_05_04_03 = 515559600; // utcMillis(1986, 5, 4, 3, 0, 0);
    long SECONDS_1949_05_28_00 = -649987200; // utcMillis(1949, 5, 28, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1949_05_01_01 = -652316400; // utcMillis(1949, 5, 1, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1948_10_01_00 = -670636800; // utcMillis(1948, 10, 1, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1948_05_01_01 = -683852400; // utcMillis(1948, 5, 1, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1947_11_01_00 = -699580800; // utcMillis(1947, 11, 1, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1947_04_15_01 = -716857200; // utcMillis(1947, 4, 15, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1946_10_01_00 = -733795200; // utcMillis(1946, 10, 1, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1946_05_15_01 = -745801200; // utcMillis(1946, 5, 15, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1945_09_02_00 = -767836800; // utcMillis(1945, 9, 2, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1942_01_31_01 = -881017200; // utcMillis(1942, 1, 31, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1941_11_02_00 = -888796800; // utcMillis(1941, 11, 2, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1941_03_15_01 = -908838000; // utcMillis(1941, 3, 15, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1940_10_13_00 = -922060800; // utcMillis(1940, 10, 13, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1940_06_01_01 = -933634800L; //utcMillis(1940, 6, 1, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1919_10_01_00 = -1585872000L; // utcMillis(1919, 10, 1, 0, 0, 0);
    long SECONDS_1919_04_13_01 = -1600642800L; // utcMillis(1919, 4, 13, 1, 0, 0);
    long SECONDS_1901_01_01_00 = -2177452800L; // utcMillis(1901, 1, 1, 0, 0, 0);

    final int OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS = 32400;
    final int OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS = 28800;
    final int OFFSET_0543_TOTAL_SECONDS = 29143;

    int zoneOffsetTotalSeconds;
    if (seconds >= SECONDS_1991_09_15_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1991_04_14_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1990_09_16_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1990_04_15_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1989_09_17_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1989_04_16_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1988_09_11_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1988_04_17_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1987_09_13_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1987_04_12_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1986_09_14_02) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1986_05_04_03) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1949_05_28_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1949_05_01_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1948_10_01_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1948_05_01_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1947_11_01_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1947_04_15_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1946_10_01_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1946_05_15_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1945_09_02_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1942_01_31_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1941_11_02_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1941_03_15_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1940_10_13_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1940_06_01_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1919_10_01_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1919_04_13_01) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0900_TOTAL_SECONDS;
    } else if (seconds >= SECONDS_1901_01_01_00) {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0800_TOTAL_SECONDS;
    } else {
      zoneOffsetTotalSeconds = OFFSET_0543_TOTAL_SECONDS;
    }

    return zoneOffsetTotalSeconds;
  }

  public enum DateTimeFormatPattern {
    DATE_FORMAT_10_DASH("yyyy-MM-dd", 10),
    DATE_FORMAT_10_SLASH("yyyy/MM/dd", 10),
    DATE_FORMAT_10_DOT("dd.MM.yyyy", 10),
    DATE_TIME_FORMAT_19_DASH("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", 19),
    DATE_TIME_FORMAT_19_DASH_T("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss", 19),
    DATE_TIME_FORMAT_19_SLASH("yyyy/MM/dd HH:mm:ss", 19),
    DATE_TIME_FORMAT_19_DOT("dd.MM.yyyy HH:mm:ss", 19);

    public final String pattern;
    public final int length;

    DateTimeFormatPattern(String pattern, int length) {
      this.pattern = pattern;
      this.length = length;
    }
  }

  public static boolean isLocalDate(String str) {
    if (str == null || str.isEmpty()) {
      return false;
    }

    if (str.length() == 10
        && str.charAt(4) == '-'
        && str.charAt(7) == '-'
    ) {
      // yyyy-MM-dd
      char y0 = str.charAt(0);
      char y1 = str.charAt(1);
      char y2 = str.charAt(2);
      char y3 = str.charAt(3);
      char m0 = str.charAt(5);
      char m1 = str.charAt(6);
      char d0 = str.charAt(8);
      char d1 = str.charAt(9);

      int yyyy = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
      int mm = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
      int dd = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');

      if (mm > 12) {
        return false;
      }

      if (dd > 28) {
        int dom = 31;
        switch (mm) {
          case 2:
            boolean isLeapYear = ((yyyy & 3) == 0) && ((yyyy % 100) != 0 || (yyyy % 400) == 0);
            dom = isLeapYear ? 29 : 28;
            break;
          case 4:
          case 6:
          case 9:
          case 11:
            dom = 30;
            break;
        }
        return dd <= dom;
      }

      return true;
    }

    if (str.length() < 9 || str.length() > 40) {
      return false;
    }

    try {
      return parseLocalDate(str) != null;
    } catch (DateTimeException | JSONException ignored) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean isDate(String str) {
    if (str == null || str.isEmpty()) {
      return false;
    }

    char c10;
    if (str.length() == 19
        && str.charAt(4) == '-'
        && str.charAt(7) == '-'
        && ((c10 = str.charAt(10)) == ' ' || c10 == 'T')
        && str.charAt(13) == ':'
        && str.charAt(16) == ':'
    ) {
      // yyyy-MM-dd hh:mm:ss
      char y0 = str.charAt(0);
      char y1 = str.charAt(1);
      char y2 = str.charAt(2);
      char y3 = str.charAt(3);
      char m0 = str.charAt(5);
      char m1 = str.charAt(6);
      char d0 = str.charAt(8);
      char d1 = str.charAt(9);
      char h0 = str.charAt(11);
      char h1 = str.charAt(12);
      char i0 = str.charAt(14);
      char i1 = str.charAt(15);
      char s0 = str.charAt(17);
      char s1 = str.charAt(18);

      if (y0 < '0' || y0 > '9'
          || y1 < '0' || y1 > '9'
          || y2 < '0' || y2 > '9'
          || y3 < '0' || y3 > '9'
          || m0 < '0' || m0 > '9'
          || m1 < '0' || m1 > '9'
          || d0 < '0' || d0 > '9'
          || d1 < '0' || d1 > '9'
          || h0 < '0' || h0 > '9'
          || h1 < '0' || h1 > '9'
          || i0 < '0' || i0 > '9'
          || i1 < '0' || i1 > '9'
          || s0 < '0' || s0 > '9'
          || s1 < '0' || s1 > '9'
      ) {
        return false;
      }

      int yyyy = (y0 - '0') * 1000 + (y1 - '0') * 100 + (y2 - '0') * 10 + (y3 - '0');
      int mm = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
      int dd = (d0 - '0') * 10 + (d1 - '0');
      int hh = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
      int ii = (i0 - '0') * 10 + (i1 - '0');
      int ss = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');

      if (mm > 12) {
        return false;
      }

      if (dd > 28) {
        int dom = 31;
        switch (mm) {
          case 2:
            boolean isLeapYear = ((yyyy & 3) == 0) && ((yyyy % 100) != 0 || (yyyy % 400) == 0);
            dom = isLeapYear ? 29 : 28;
            break;
          case 4:
          case 6:
          case 9:
          case 11:
            dom = 30;
            break;
        }
        if (dd > dom) {
          return false;
        }
      }

      if (hh > 24) {
        return false;
      }

      if (ii > 60) {
        return false;
      }

      return ss <= 61;
    }

    try {
      return parseMillis(str, DEFAULT_ZONE_ID) != 0;
    } catch (DateTimeException | JSONException ignored) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean isLocalTime(String str) {
    if (str == null || str.isEmpty()) {
      return false;
    }

    char h0, h1, m0, m1, s0, s1;
    if (str.length() == 8 && str.charAt(2) == ':' && str.charAt(5) == ':') {
      h0 = str.charAt(0);
      h1 = str.charAt(1);
      m0 = str.charAt(3);
      m1 = str.charAt(4);
      s0 = str.charAt(6);
      s1 = str.charAt(7);
    } else {
      try {
        LocalTime.parse(str);
        return true;
      } catch (DateTimeParseException ignored) {
        return false;
      }
    }

    if (h0 >= '0' && h0 <= '2'
        && h1 >= '0' && h1 <= '9'
        && m0 >= '0' && m0 <= '6'
        && m1 >= '0' && m1 <= '9'
        && s0 >= '0' && s0 <= '6'
        && s1 >= '0' && s1 <= '9'
    ) {
      int hh = (h0 - '0') * 10 + (h1 - '0');
      if (hh > 24) {
        return false;
      }

      int mm = (m0 - '0') * 10 + (m1 - '0');
      if (mm > 60) {
        return false;
      }

      int ss = (s0 - '0') * 10 + (s1 - '0');
      return ss <= 61;
    }

    return false;
  }

  public static int readNanos(final char[] chars, final int len, final int offset) {
    switch (len) {
      case 1:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48);
      case 2:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48);
      case 3:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48);
      case 4:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48);
      case 5:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (chars[offset + 4] - 48);
      case 6:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (chars[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (chars[offset + 5] - 48);
      case 7:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (chars[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (chars[offset + 5] - 48)
            + 100 * (chars[offset + 6] - 48);
      case 8:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (chars[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (chars[offset + 5] - 48)
            + 100 * (chars[offset + 6] - 48)
            + 10 * (chars[offset + 7] - 48);
      default:
        return 100000000 * (chars[offset] - 48)
            + 10000000 * (chars[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (chars[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (chars[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (chars[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (chars[offset + 5] - 48)
            + 100 * (chars[offset + 6] - 48)
            + 10 * (chars[offset + 7] - 48)
            + chars[offset + 8] - 48;
    }
  }

  public static int readNanos(final byte[] bytes, final int len, final int offset) {
    switch (len) {
      case 1:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48);
      case 2:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48) + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48);
      case 3:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48);
      case 4:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48);
      case 5:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (bytes[offset + 4] - 48);
      case 6:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (bytes[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (bytes[offset + 5] - 48);
      case 7:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (bytes[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (bytes[offset + 5] - 48)
            + 100 * (bytes[offset + 6] - 48);
      case 8:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (bytes[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (bytes[offset + 5] - 48)
            + 100 * (bytes[offset + 6] - 48)
            + 10 * (bytes[offset + 7] - 48);
      default:
        return 100000000 * (bytes[offset] - 48)
            + 10000000 * (bytes[offset + 1] - 48)
            + 1000000 * (bytes[offset + 2] - 48)
            + 100000 * (bytes[offset + 3] - 48)
            + 10000 * (bytes[offset + 4] - 48)
            + 1000 * (bytes[offset + 5] - 48)
            + 100 * (bytes[offset + 6] - 48)
            + 10 * (bytes[offset + 7] - 48)
            + bytes[offset + 8] - 48;
    }
  }
}