GROW GROUP / NHÓM TĂNG TRƯỞNG
Nhóm Học Kinh Thánh, Bible Fellowship, North York

THURSDAY / THỨ 5


TIME / THỜI GIAN: 7:30PM - 9:30PM

LOCATION / ĐỊA ĐIỂM:
JANE & STEELS, NORTH YORK

Nhóm Học Kinh Thánh, Bible Fellowship, Mississauga

FRIDAY / THỨ 6


TIME / THỜI GIAN: 7:30PM - 9:30PM

LOCATION / ĐỊA ĐIỂM:
SERVING MISSISSAUGA & NEARBY AREA
MISSISSAUGA & CÁC VÙNG LÂN CẬN

CONNECT GROUP / NHÓM KẾT NỐI
Nhóm Thanh Niên Gia Đình, Young Couple Bible Fellowship Group

CONNECT GROUP / NHÓM KẾT NỐI


SATURDAY / THỨ 7 - 7:30PM - 10PM

LOCATION / ĐỊA ĐIỂM:
ROTATING/ THAY ĐỔI MỖI TUẦN

SUNDAY SCHOOL
TRƯỜNG CHỦ NHẬT CHO THIẾU NHI
Sunday School Children, Lớp Học Kinh Thánh Thiếu Nhi, Trường Chủ Nhật

SUNDAY / CHỦ NHẬT


TIME / THỜI GIAN:
3PM - 4PM


LOCATION / ĐỊA ĐIỂM:
3194 WESTON ROAD, NORTH YORK

PRAYER SOLDIERS / CHIẾN SĨ CẦU NGUYỆN
Prayer Request, Nhóm Cầu Nguyện, Hội Thánh Việt Nam, Toronto

TUESDAY / THỨ 3


TIME / THỜI GIAN:
8PM - 10PM


LOCATION / ĐỊA ĐIỂM:
3194 WESTON ROAD, NORTH YORK