Connect with us

Thể chế

Bi quan về triển vọng dân chủ? Hãy đọc lại lịch sử.

Lịch sử dạy chúng ta rằng dân chủ được xây dựng từ hết những thất bại này đến thất bại...