Käräjäoikeus

Espoon Käräjäoikeus Osoite

Espoon Poliisiasema Aukioloajat


Tuomioistuinlaitoksen budjetti on noin 1 miljardi euroa, josta neuvoston osuus on noin 25 prosenttia eli 260 miljoonaa euroa. Neuvoston henkilöstömäärä on noin 100. Tämän lisäksi neuvoston alaisuuteen kuuluu koulutuksesta ja erilaisista tukitoiminnoista vastaavia palvelukeskuksia, joissa henkilöstöä on yhteensä lähes 650.


Neuvosto sijaitsee Haagissa, jota voidaan pitää Alankomaiden hallinnollisena keskuksena. Erillisiä tukitoimintoja on sijoitettu myös muualle.

Verotoimisto HeinolaTuomioistuinlaitos toimii Suomessa yleisesti ottaen ja kansainvälisestikin vertailtaessa varsin hyvin. Tuomioistuinten riippumattomuus on oikeusvaltion tae. Perustuslaissa vahvistettu tuomioistuinten riippumattomuus on toteutunut myös käytännössä, ja luottamus siihen on suuri. Oikeusministeriö vastaa valtioneuvoston osana tuomioistuinten toimintaedellytyksistä. Yleinen näkemys on, että oikeusministeriö on hoitanut tätä tehtäväänsä tuomioistuinten riippumattomuutta kunnioittaen.

Kouvolan Poliisi- Ja Oikeustalo


Tuomioistuinten riippumattomuutta Euroopassa on käsitelty vuoden 2018 EU Justice Scoreboard -tutkimuksessa. Siitä käy ilmi, että suomalaisen yhteiskunnan luottamus tuomioistuinten riippumattomuuteen on vahvaa. Vuonna 2018 kansalaisista 82 prosenttia kertoi luottamuksensa tuomioistuinten riippumattomuuteen olevan hyvä tai todella hyvä. Yrityksillä luottamus tuomioistuinten riippumattomuuteen oli tätäkin korkeampi: 85 prosenttia yrityksistä kertoi luottamuksensa olevan hyvä tai todella hyvä. Liike-elämän luottamus tuomioistuinten riippumattomuuteen on noussut 2010-luvulla. Myös tuomareiden itsensä käsitys tuomioistuinten riippumattomuudesta on positiivinen; tuomarit tunsivat itsensä lähes täysin riippumattomiksi lainkäyttötoiminnassaan.

Kanta-Hämeen Käräjäoikeus


Tutkimuksessa mitattiin myös maiden rakenteellista riippumattomuutta. Suomessa tuomareiden nimittämisen riippumattomuutta vahvistaa riippumaton tuomarinvalintalautakunta. Rakenteellisen riippumattomuuden tärkein kulmakivi on tuomareiden virassapysymisoikeus. Tuomari voidaan julistaa virkansa menettäneeksi ainoastaan tuomioistuimen tuomiolla. Tuomarin julistaminen virkansa menettäneeksi on äärimmäisen harvinaista. Vuosina 2012—2017 näin ei ole tapahtunut kertaakaan.

Porvoon Verotoimisto


Tutkimuksessa tuotiin esiin, kuinka ylimmät tuomioistuimet käsittelevät tuomareiden riippumattomuuteen liittyviä tapauksia. Suomessa tapauksia, joissa tuomarin on väitetty olleen esteellinen, on verrattain vähän. Tutkimuksen mukaan vuosina 2012—2017 tapauksia on ollut seitsemän. Suurimmassa osassa tapauksia, jotka korkein oikeus on käsitellyt 2010-luvulla, korkein oikeus on hylännyt väitteen tuomarin esteellisyydestä.

Raaseporin Käräjäoikeus


Suomessa on varsin pitkään keskusteltu siitä, että täälläkin tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävät pitäisi siirtää poliittisesti johdetusta ministeriöstä näiden tehtävien hoitamista varten perustettavalle keskusvirastolle. Tämä vastaisi kehitystä erityisesti Suomelle vertailukelpoisissa maissa, kuten Pohjoismaissa, sekä myös kansainvälisiä suosituksia. Tämä kehitys perustuu siihen vaatimukseen, että tuomioistuinlaitoksen keskushallintotehtävät on järjestettävä tavalla, joka osaltaan korostaa tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta ja myös siten, että riippumattomuus on ulkopuolisen selkeästi havaittavissa.