Käräjäoikeus

Käräjäoikeus Avioerohakemus

Käräjäoikeus Asiakirjojen Tilaus


Esityksessä ehdotetaan, että virasto huolehtisi eräistä tuomareiden ja muiden lainkäyttövirkojen hakumenettelyyn liittyvistä käytännön toimenpiteistä tuomioistuinten ja tuomarinvalintalautakunnan tai tuomarinkoulutuslautakunnan ohjeiden mukaisesti. Se huolehtisi keskitetysti myös viran hakijoita koskevien ansioyhdistelmien laatimisesta. Tämä koskisi niin määräaikaisia kuin vakinaisiakin tuomarin virkoja, kuten myös asessorin ja käräjänotaarin virkoja.


Esityksellä ehdotetaan perustettavaksi Tuomioistuinvirasto huolehtimaan tuomioistuinten keskushallintotehtävistä. Tavoitteena on näin vahvistaa tuomioistuinten rakenteellista riippumattomuutta ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. Ehdotus tulee lisäämään tuomioistuinten keskushallinnosta aiheutuvia kustannuksia jonkin verran. Tarkoitus on, että panostus johtaa oikeusturvan laadun parantumiseen ja tuomioistuinten toiminnan tehostumiseen.

Ulosotto Seinäjoki


Esityksestä aiheutuvat kustannukset katetaan valtiontalouden kehyspäätösten ja valtion talousarvion mukaisten määrärahojen ja henkilötyövuosimäärien puitteissa.

Verotoimisto UusikaupunkiEhdotuksen mukaan Tuomioistuinviraston henkilöstömäärä olisi vähintään 45, mikä on huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi Alankomaissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, joiden järjestelmiin on esitystä valmisteltaessa tutustuttu. Tosin luvut eivät ole kaikilta osin täysin vertailukelpoisia. Esimerkiksi Suomessa tietojärjestelmiin ja tietotekniikkaan liittyvät asiat on keskitetty Oikeusrekisterikeskukselle ja Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorille, joiden tuomioistuinlaitokseen liittyviin tehtäviin sitoutuvat resurssit eivät ole mukana Tuomioistuinviraston henkilöstömäärässä.

Etelä-Karjalan Käräjäoikeus


Jatkovalmistelun aikana on oikeusministeriöön palkattu lisää henkilöstöä esimerkiksi vireillä oleviin tuomioistuinlaitoksen kehittämishankkeisiin ja niihin liittyviin koulutustehtäviin. Oikeusministeriölle on tullut myös uusia tehtäviä, jotka ovat vaatineet lisäresursseja. Tällaisia ovat tietosuojaan ja asiankäsittelyjärjestelmien kehittämiseen liittyvät arkistoinnin ja tiedonhallinnan asiantuntijatehtävät. Projektiluontoisissa tehtävissä toimivat henkilöt työskentelevät pääosin hallinnonalan rahoituksella. Näihin tehtäviin sitoutuu tällä hetkellä yhteensä arviolta noin viisi henkilötyövuotta, ja ne voidaan siirtää oikeusministeriöstä Tuomioistuinvirastolle.

Lapin Käräjäoikeuden Päätökset Netissä


Ehdotuksen mukaan Tuomioistuinvirasto huolehtisi myös tuomarinvalintalautakunnan ja tuomarinkoulutuslautakunnan sihteeripalveluiden järjestämisestä. Tämä tarkoittaa, että nykyiset lautakuntien osastosihteerit (2 henkilötyövuotta) siirtyisivät Tuomioistuinviraston palvelukseen. Tarkoituksenmukaista olisi myös, että lautakuntien niin sanonut varsinaiset sihteerit (2 henkilötyövuotta) siirrettäisiin oikeusministeriön palkkausjärjestelmästä Tuomioistuinviraston palkkausjärjestelmään. Näistä siirroista ei aiheudu taloudellisia vaikutuksia.

Verotoimisto Helsinki Yhteystiedot


Edellä todetulla henkilöstömäärällä Tuomioistuinviraston vuosittaiset toimintamenot olisivat karkeasti arvioiden enintään noin 4 miljoonaa euroa. Valtaosa toimintamenoista olisi henkilöstökuluja, joiden määrä suoritusosineen ja sivukuluineen olisi arviolta noin 3,4 miljoonaa euroa vuodessa. Arviossa on otettu huomioon viraston virkarakenteen asiantuntijapainotteisuus. Lisäksi on huomioitu se, että virasto tarvitsee henkilöstöä muun muassa virastopalveluihin, tietotekniseen tukeen, kirjaamoon ja muihin yleisiin tukitoimintoihin, jotka oikeusministeriölle tuotetaan osana valtioneuvostoa.