Käräjäoikeus

Järvenpää Käräjäoikeus

Alajärven Poliisiasema


Oikeusministeriö toimii tuomioistuinten henkilöstöryhmien virkaehtosopimusasioissa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena. Se huolehtii myös oikeuslaitoksessa tarvittavien virkojen perustamisesta, lakkauttamisesta, muuttamisesta, siirtämisestä sekä määräaikaisten henkilöstöresurssien myöntämisestä. Sille kuuluvat siten myös virkajärjestelyt ja isojen muutoshankkeiden henkilöstöasiat (muun muassa yhteistoimintaneuvottelut) sekä työsuojeluasiat ja luottamusmiesasiat. Ministeriön toimivallassa on päättää myös erinäisistä tehtävistä maksettavista palkkioista ja korvauksista (esimerkiksi virkamiesten henkilökohtaiset lisäpalkkiot sekä lautamiehille ja asiantuntijajäsenille maksettavat palkkiot ja korvaukset).


Oikeusministeriö huolehtii useista muista yleishallintoon liittyvistä asioista. Tällaisia ovat esimerkiksi tuomioistuinten käytössä olevien lomakkeiden, ohjeiden ja suunnitelmien laatiminen ja päivittäminen sekä kansalaisyhteydenottoihin vastaaminen. Myös yksittäisten laajojen järjestelmäuudistusten, kuten Valtiokonttorin Kieku-hankkeen käyttöönotto- ja toimeenpanotehtävät ovat kuuluneet ministeriölle. Oikeusministeriö huolehtii myös suurimmista koko hallinnonalaa koskevista hankintojen kilpailutuksista. Oikeusministeriö hoitaa myös joitakin tuomioistuinten viestintään, kuten esimerkiksi verkkosivujen ylläpitoon, liittyviä tehtäviä.

Tampereen Käräjäoikeus Yhteystiedot


Tuomarinkoulutuslautakunta, tuomioistuimet ja oikeusministeriö suunnittelevat tuomareiden koulutuksen yhteistyössä. Koulutuksen tuottaa oikeusministeriö. Tuomioistuinten koulutuksen vuosittaiset painopistealueet määrittelee tuomarinkoulutuslautakunta. Käytännön tasolla oikeusministeriö huolehtii tuomioistuinten henkilöstön koulutustarpeen ja -määrärahojen arvioinnista, koulutuksen ja kehittämistoiminnan suunnittelusta sekä koulutustoiminnan toteuttamisesta ja arvioinnista.

Testamentin Tiedoksianto Haastemiehen Välityksellä


Oikeusministeriö organisoi eurooppalaista tuomarivaihtoa ja pohjoismaista virkamiesvaihtoa. Oikeusministeriö osallistuu aktiivisesti eurooppalaiseen ja pohjoismaiseen koulutusyhteistyöhön (EJTN, ERA ja SEND).

Pohjanmaan Käräjäoikeus KokkolaVuonna 2017 oikeusministeriön järjestämän koulutuksen kokonaiskustannukset olivat noin 830 000 euroa, josta tuomioistuimille järjestettävän koulutuksen kustannusten osuus oli lähes 75 prosenttia eli 606 000 euroa.

Etelä Pohjanmaan Käräjäoikeus


Oikeusministeriö huolehtii merkittävässä määrin myös tuomioistuimiin liittyvästä kansainvälisestä yhteistyöstä. Oikeusministeriön tehtävät liittyvät esimerkiksi kansainväliseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön, tietopyyntöihin vastaamiseen ja vierailuiden isännöintiin. Edellä jo todetulla tavalla oikeusministeriö huolehtii myös tuomareiden koulutukseen liittyvistä kansainvälisistä tehtävistä.

Päijät-Hämeen Käräjäoikeus


Oikeusministeriö toimii keskushallintoviranomaisena lukuisissa kansainvälistä oikeudenhoitoa koskevissa sopimuksissa.