Connect with us

Quan điểm

Chánh án Bình “trúng” Bộ Chính trị. Điều đó có nghĩa là gì?

Được vào Bộ Chính trị là phần thưởng mà Đảng Cộng sản dành cho Nguyễn Hòa Bình.