Connect with us
us trump biden debate us trump biden debate

Quan điểm

Bầu cử Mỹ và mị dân chính trị

Người Việt Nam có câu tục ngữ: “Miệng quan, trôn trẻ”. Câu này có vẻ đúng với cả quan Ta...