Connect with us

Tự do Internet

Ban Giám sát Facebook – một “Tối cao Pháp viện” cho người dùng?

Có nhiều lý do để nghi ngờ tính độc lập thực sự của Ban Giám sát mà Facebook lập ra.