Connect with us
Các tài liệu giáo lý của đạo Hồ Chí Minh. Ảnh: phatgiao.org.vn. Các tài liệu giáo lý của đạo Hồ Chí Minh. Ảnh: phatgiao.org.vn.

Tôn giáo

Hồ Chí Minh – từ tượng đài chính trị đến thần thánh của những nguyện cầu – Kỳ 1

Tôn giáo mang tên "Người".

More Posts