Connect with us
Một trong chín chiếc ghế của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ được phủ băng đen để tưởng niệm cố Thẩm phán Justice Ruth Bader Ginsburg, tháng 9/020. Ảnh: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States. Một trong chín chiếc ghế của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ được phủ băng đen để tưởng niệm cố Thẩm phán Justice Ruth Bader Ginsburg, tháng 9/020. Ảnh: Fred Schilling, Collection of the Supreme Court of the United States.

Thể chế

3 phương án cải tổ Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ

Tác giả: Tiến sĩ Russell Wheeler, học giả tham cứu của Chương trình Nghiên cứu Quản lý Nhà nước tại...